Integrált vállalatirányítási rendszerek

A tantárgy angol neve: Enterprise Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
Vállalatirányítási informatika specializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM193 1 3/0/1/v 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Török Marianna

egy. tanársegéd

Elektronikai Technológia Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Üzleti alapismeretek. Alapvető programozási ismeretek és rendszerszemlélet.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a tipikus vállalati alkalmazásokat, az integrált vállalatirányítási rendszerek elemeit és az általuk támogatott üzleti folyamatokat.

A tantárgy során bemutatjuk a típusrendszerek jellegzetességeit, funkcionális és informatikai összefüggéseit a komplex vállalati folyamatokban.

A hallgatók képesek lesznek a vállalati alkalmazási rendszerek kezelésére, működtetésére, a működési problémák feltárására, és elhárítására. Képesek lesznek a vállalati igényeket támogató rendszerek tervezésére, az új igények informatikai vetületének felmérésére.


 

8. A tantárgy részletes tematikája
1.       Üzleti modellek és megfontolások, vállalatközi, bankközi és lakossági értékesítési modellek, vállalati értékláncok, iparági ellátási láncok, ebusiness modellek

2.       Az integrált rendszerek legfontosabb tulajdonságai, jellegzetes moduljai és kapcsolódó vállalati folyamatok ismertetése 1.: értékesítés (értékesítés folyamati, sales funnel, termék árazás, skontó, rabat, csomagár képzés),

3.       Az integrált rendszerek legfontosabb tulajdonságai, jellegzetes moduljai és kapcsolódó vállalati folyamatok ismertetése 2.: anyaggazdálkodás, beszerzés, termeléstervezés (értékesítés és készletgazdálkodás kapcsolata), műhelyirányítás, könyvelés, tárgyieszköz nyilvántartás, karbantartás.

4.       Az integrált rendszerek legfontosabb tulajdonságai, jellegzetes moduljai és kapcsolódó vállalati folyamatok ismertetése 3.: ügyfél kapcsolati rendszerek (ügyfélérték számítás, lemorzsolódás kezelés), beszállítói kapcsolatokat kezelős rendszerek (partnerminősítés, B2B piacterek, árlejtéses tender, árverés)

5.       Szükséglettervező algoritmusok egyszerű és nagybonyolultságú rendszerekben. Az elosztási erőforrás-tervezés.

6.       Termeléstervezés és ütemezés adatbázisa, különböző időtávokon használatos algoritmusai. A foglalás és az utólagos készletlevonás koncepció.

7.       Ügyfélkapcsolati rendszerek fő feladatai. Alapelvek, dokumentumok és dokumentumkezelési rendszerek. Adatstruktúrák és alapvető elemzési algoritmusok.

8.       Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek funkciói, eszközei, integrálásuk a vállalatirányítási rendszerekbe.

9.       Az ellátási lánc kezelésének célja, módszerei. Előrejelzés alapadatai és algoritmusai. Külső rendszerek integrálása.  

10.   A logisztika üzletviteli és funkcionális megoldásai, ezek informatikai támogatása 1.: Megrendelés kezelés, ügyfélkapcsolat, ügyfélszolgálat. Szállítás és raktározás szervezése, készletgazdálkodás. 

11.   A logisztika üzletviteli és funkcionális megoldásai, ezek informatikai támogatása 2.: ellátási lánc kezelés (SCM), folyamatos árufeltöltés támogatása (CRP). EKÁER. Logisztikai közreműködés elektronikus kereskedelemnél.

12.   Elektronikus fizetési rendszerek és alkalmazásuk meghatározása konkrét üzleti modellekhez. Számlapénz és digitális pénz. Hibrid megoldások, hitel-betét modell, hűségkártyák, PayPal, online pénztárgépek, elektronikus számlázás
Ügyféladatok és üzleti adatok kezelése, védelme.

13.   ERP alapú PLM rendszerek. Speciális adatstruktúrák. Adatáramlás és feldolgozás egységbe foglalt modulokban.

14.   Webes technológiák a termék életciklus-menedzsmentben. Szabványok a termékadat-kezelésben és megjelenítésben.

A laboratóriumi gyakorlatok témakörei:

1.    Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) alapok – ismerkedés a rendszerkörnyezettel, felépítéssel, kezeléssel. Törzsadatok kezelése, megjelenítése, adatmodell szerkesztése. Kezelőfelület testreszabása. CRM folyamatok támogatása standard objektumokkal (étékesítés, ügyfélkezelés). Biztonsági szintek beállítása, felhasználókezelés.

2.    Adatok vizualizációja, megjelenítés kimutatásokban és jelentésekben. Üzleti automatizálás és deklaratív fejlesztés. Különböző automatizálási módszerek megismerése és használata deklaratív eszközökkel: folyamatok, elfogadási procedúrák, formula mezők, validációs szabályok.

3.    Adatbázis és back-end modell megismerése. Egyedi lekérdezések fejlesztése, egyszerű back-end funkciók (trigger) tervezése, készítése és tesztelése. Adatok manipulálása az Apex programnyelv segítségével.Jogosultsági szabályrendszer definiálása, beállítása. Biztonsági kérdések a gyakorlatban. 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratórium

10. Követelmények
a. A szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat és a 3 laboratóriumi gyakorlat teljesítése.
(1) A 3 laborgyakorlatokon való kötelező részvétel. 
(2) Az elsajátított ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon az előadás alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felké-szülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a do-kumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. 
(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell. 
(4) Az aláírás megszerzésének feltétele egy zárthelyi dolgozat és az összes laboratóriumi gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése. 
b. A vizsgaidőszakban: elégséges szóbeli vizsga. 
c. Az aláírás feltétele a zárthelyi  (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pont-ban) legalább elégséges szintre történő megírása + valamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése.
d. A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett je-gyek átlaga  25 % -ban, a zárthelyi dolgozat eredménye 25%-ban és a szóbeli vizsga eredménye 50%-ban, ha a szóbeli vizsga legalább elégséges szintű.
11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akik-nek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosí-tunk egy újabb zárthelyi dolgozatra.

A laboratóriumi gyakorlat pótlására a félév végén külön egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget. Egy laboratóriumi gyakorlat pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·         Demeter Krisztina, Szász Levente: Ellátásilánc-menedzsment. Akadémiai, 2017

·         Payne. A.: Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Management. Elsevier, 2005.

·         Saaksvuori, A., Immonen, A.: Product Lifecycle Management. Springer, 2008.

·         Az előadás vázlata elektronikus formában.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra

42 előadás
14 laboratórium

Félévközi készülés órákra

7 előadás
14 laboratórium

Felkészülés zárthelyire21
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása32
Vizsgafelkészülés50
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Török Marianna

tanársegéd

Elektronikai Technológia Tanszék