Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált vállalatirányítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: ERP Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Vállalatirányítási informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM190   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Szikora Béla PhD egy. docens Elektronikai Technológia Tanszék
  Martinek Péter PhD egy. docens Elektronikai Technológia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A vállalatirányítási rendszerek működésének alapjai. Alapvető programozási ismeretek és rendszerszemlélet.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy megismerteti a hallgatókkal a tipikus vállalati alkalmazásokat, ezek jellemző folyamatait, a rendszerek felépítését, adatszerkezeteit, algoritmusait és alkalmazási céljait. Bemutatja a típusrendsze-rek jellegzetességeit, funkcionális és informatikai összefüggéseit a komplex vállalati folyamatokban.
  A hallgatók képesek lesznek a vállalati alkalmazási rendszerek kezelésére, működtetésére, a működési problémák feltárására, és elhárítására. Képesek lesznek a vállalati igényeket támogató rendszerek tervezésére, az új igények informatikai vetületének felmérésére.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája • Az integrált rendszerek legfontosabb tulajdonságai, jellegzetes moduljai: értékesítés, anyaggazdál-kodás, beszerzés, termeléstervezés, műhelyirányítás, könyvelés, tárgyieszköz nyilvántartás, karban-tartás, ügyfél kapcsolati rendszerek, beszállítói kapcsolatokat kezelős rendszerek, modulokat együttesen felhasználó termék életciklus-menedzsmentet támogató rendszerek.
  • A vállalati erőforrás-tervezésen (ERP) alapuló rendszerek. Értékteremtő folyamatok. Adatstruktú-rák, bizonylatok, kalkulációs algoritmusok.
  • Szükséglettervező algoritmusok egyszerű és nagybonyolultságú rendszerekben. Az elosztási erő-forrás-tervezés.
  • Termeléstervezés és ütemezés adatbázisa, különböző időtávokon használatos algoritmusai. A fog-lalás és az utólagos készletlevonás koncepció.
  • Ügyfélkapcsolati rendszerek fő feladatai. Alapelvek, dokumentumok és dokumentumkezelési rend-szerek. Adatstruktúrák és alapvető elemzési algoritmusok.
  • Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek funkciói, eszközei, integrálásuk a vállalatirányítási rend-szerekbe.
  • Az ellátási lánc kezelésének célja, módszerei. Előrejelzés alapadatai és algoritmusai. Külső rend-szerek integrálása. 
  • A termék életciklus-menedzsmentet (PLM) támogató rendszerek. Tervezésközpontú rendszerek előnyei, korlátjai. Kapcsolódás az ERP modulokhoz.
  • ERP alapú PLM rendszerek. Speciális adatstruktúrák. Adatáramlás és feldolgozás egységbe foglalt modulokban: projekt, ügyfélszolgálat, karbantartás, minőségirányítás.
  • PLM rendszerek alkalmazása az egészség- és környezetvédelemben. Megoldások a termékbizton-ság, a veszélyes anyagok kezelése, a munkavédelem és a munkaegészségtan területén.
  • Webes technológiák a termék életciklus-menedzsmentben. Szabványok a termékadat-kezelésben és megjelenítésben.
  • Rendszerarchitektúrák és algoritmusok, futtatási környezetek, alkalmazott kommunikációs proto-kollok, memóriakezelés, logikai és adatbázis tranzakciók, riportkészítés alapelvei és algoritmusa.
  • Felhasználók kezelése, jellegzetes jogosultsági csoportok, biztonsági kérdések vállalatirányítási rendszerkörnyezetben.
  • Tipikus rendszerüzemeltetési feladatok, tranzakciók kezelése, teljesítményelemzési és probléma-elhárítási feladatok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  b. A vizsgaidőszakban: elégséges szóbeli vizsga.
  c. Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom • Szikora B.: Integrált vállalatirányítási rendszerek, BME, Előadás vázlata elektronikus formában, 2011, p. 312.
  • Payne. A.: Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Management. Elsevier, 2005.
  • Saaksvuori, A., Immonen, A.: Product Lifecycle Management. Springer, 2008.
  • Geunes, J., Pardalos, P. M., Romeijn, H. E. (Eds.): Supply Chain Management: Models, Applications and Research Direction. Kluwer Academic, 2002.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire21
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Szikora Béla PhD egy. docens Elektronikai Technológia Tanszék
  Könyves-Tóth Mihály PhD c. egy. docens Elektronikai Technológia Tanszék
  Martinek Péter PhD egy. docens Elektronikai Technológia Tanszék