Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nanotudomány

  A tantárgy angol neve: Nanoscience

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak 

  MSc képzés 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM114 2 4/0/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bonyár Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bonyár Attila

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Reichardt András

  tanársegéd

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Kvantumfizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETMA07", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

   

  7. A tantárgy célkitűzése A nanotechnológia elméleti megalapozása. A 0,2…100 nm-es tartományba tartozó rendszerek vizsgálata. Jelenségek szerves és szervetlen rendszerekben, amelyek rendszerek néhány száztól néhány millió atomból állhatnak. A tantárgy elméletileg megalapoz egy nanotechnológia jellegű tárgyat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      A nanotudomány által használt fogalmak definiálása

  1.1.   A nano mint mérettartomány

  1.2.   Kvantumjelenségek, ezek fizikai háttere

  1.2.1.     Diffúzió nanoméretekben

  1.2.2.     Szórási jelenségek

  1.2.3.     Transzportfolyamatok (hő, elektromos)

  1.3.   Újdonságok a nanovilágban: miért nem „kicsi mikro” a nano?

  1.4.   Bottom-up, top-down technikák

  1.5.   Self-assembly

  2.      A szén allotrop módosulatai (gyémánt, grafit, fullerének, nanocsövek)

  2.1.   Kristálytani leírás

  2.2.   Szilárdtestfizikai jellemzők

  2.3.   Makroszkopikus fizikai jellemzők (mechanikai, elektromos, egyéb), ezek mikroszkopikus értelmezése

  2.4.   Alkalmazási területei a nanotechnológiában

  2.4.1.     Elektronikai (passzív és aktív) építőelemek

  2.4.2.     Szén alapú kompozitok, ezek mechanikai tulajdonságai

  2.4.3.     Grafén alapú felületi elektronika víziója

  2.4.4.     Nanocsövek alkalmazása a szenzorikában

  3.      Egy-, két- és háromdimenziós nanoobjektumok

  3.1.   Nanostruktúrák osztályozása anyaguk alapján, az egyes csoportok fő „nano” jellegzetességei

  3.1.1.     Elemi félvezetők

  3.1.2.     Vegyületfélvezetők

  3.1.3.     Oxidok

  4.      Elektromos és fotonikai alkalmazások.

  4.1.   Az eszközök működésének fizikai alapjai (LED, lézer, tranzisztorok, logikai kapuk)

  4.2.   Többrétegű nanoszerkezetek, mágneses anyagok

  4.3.   Szerves és szervetlen nanorendszerek együttműködése

  4.4.   Fénykeltés nanoobjektumokkal

  4.5.   Mechanikai érzékelők, bioszenzorok

  5.      Különleges anyagi rendszerek

  5.1.   A SiO2-protein rendszer

  5.2.   A DNS mint nano-építőelem

  5.3.   Biomolekulák

  6.      Vizsgálati módszerek

  6.1.   Mikroszkópia: pásztázószondás, pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia (röviden)

  6.2.   Spektroszkópiai módszerek

  6.3.   Optikai közeltér-mikroszkóp

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, nagyműszeres analitika és atomerő mikroszkópiai berendezésekkel bemutók.

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása a TVSZ szerint. Két darab nagyzárthelyi a 7. és a 13. héten. Legalább elégséges zárthelyi átlag az aláírás feltétele.
  11. Pótlási lehetőségek Pótzárhelyi lehetőség egy alkalommal, az utolsó előadási héten, órarenden kívül
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadást követő két órában
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mojzes I. Molnár L.M.: Nanotechnológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007.

  Bhushan, Bharat: Handbook of Nanotechnology (Spinger)

  http://www.nanotechnology.hu/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire44
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Mojzes Imre

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikai Technológia Tanszék