Elektronikai technológia mechatronikai mérnököknek

A tantárgy angol neve: Electronics Technology for Mechatronics Engineers

Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mechatronikai mérnöki alapszak
Mechatronikai mérnöki mesterszak
Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM023   2/0/1/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Medgyes Bálint Károly,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Medgyes Bálint

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Bonyár Attila

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Krammer Olivér

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Anyagtudomány: vezetők (fémek, fémötvözetek), félvezetők, kerámiák, műanyagok.

Fizika: mechanika, rezgéstan, villamosságtan, elektromechanika, termodinamika, vákuumtechnika, optika, lézertechnika. Mérés- és műszertechnika.  
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(Training.Code=("5N-A7")
VAGY
Training.Code=("5N-M7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Anyagtudomány, optika, mérés és modellezés
 
A tantárgyat nem vehetik fel a villamosmérnöki alap- és mesterképzési szak hallgatói, valamint azok a hallgatók, akik teljesítették a BMEVIETM022 tantárgyat. 
7. A tantárgy célkitűzése
Az Elektronikai technológia c. szakmai tantárgy elsődleges célja a hallgatóknak az elektronikai moduláramkörök és rendszerek kivitelezésével kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzése, készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előadásokon vesznek részt, valamint laboratóriumi gyakorlatok keretében előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg
  • ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el az elektronikai termékek realizálása szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, gyártóberendezésekre és minősítő eszközökre vonatkozóan
  • elsajátítják a moduláramkörök és készülékek megtervezésének, gyártásának és szerelésének alapvető módszereit, megismerkednek a technológia eszközeivel és számítógépes módszereivel, valamint a gyártás és ellenőrzés berendezéseivel, gyakorolják a megvalósítás technológiai módszereit, ill. eljárásait, és megismerik a moduláramkörök dokumentálásának, valamint a tervezési eredmények további gyakorlati felhasználásának legfontosabb szabályait.
8. A tantárgy részletes tematikája
Előadások tematikája:

1. Az elektronikai technológia rendszerezése, az alkatrészek, integrált áramkörök, szerelőlemezek, moduláramkörök és készülékek megvalósítási lehetőségei.
2. A mikroelektronikai eszközök és alkatrészek technológiája. Furatba és felületre szerelhető alkatrészek.
3. Vákuumtechnológia. Vékonyrétegek és félvezetők rétegfelviteli és rétegmódosító technológiái.
4. Rétegek mintázatkészítési eljárásai: fotolitográfia, maratási eljárások. 
5. MEMS technológiák.
6. MEMS-ek alkalmazási példái.
7. Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája.
8. Többrétegű, nagy vezetéksűrűségű integrált huzalozások.
9. Chipek és chipméretű alkatrészek, beültetési és kötési technológiák. Védőbevonatok, tokozási technológiák.
10. Beültetési, furat- és felület-szerelési technológiák. A furatszerelés automatizálása.
11. Forrasztási technológiai eljárások furat- és felületszereléshez.
12. Vastagréteg áramkörök gyártástechnológiái.
13. Környezeti hatások az elektronikai termékekre 1.
14. Környezeti hatások az elektronikai termékekre 2. 

Laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

1. Nyomtatott huzalozások technológiája. Fúrás, furatfémezés, rajzolatkészítés, védőbevonatok gyártása.
2. Vékonyrétegek technológiája, vákuumpárologtatás és lézeres megmunkálás.
3. Felületi szereléstechnológia. Forraszpaszta stencilnyomtatása, beültetés, újraömlesztéses forrasztás.
4. Nyomtatott huzalozású lemezek tervezése (CAD).
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Összesen 14 db kétórás előadás, és 4 db négyórás laboratóriumi gyakorlat.
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban a 4 db laboratóriumi gyakorlat mindegyikét teljesíteni kell. A gyakorlatokra való felkészülést ellenőrizzük. Összesen egy laboratóriumi gyakorlat pótlására van lehetőség. Az összes gyakorlat teljesítése az aláírás és a félévközi jegy megadásának előfeltétele.

A hallgatók tudását a félév során három alkalommal, három-három kérdésből álló kiszárthelyivel ellenőrizzük. A félévközi jegyet a kisZH kérdésre kapott pontszám alapján állapítjuk meg, úgy, hogy az elégséges osztályzat legalább 40%-os megbízható és egyenletes tudásnak feleljen meg.
11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyik pótlása az utolsó tanulmányi héten. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.
12. Konzultációs lehetőségek Konzultációkat előre egyeztetett időpontban tartunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, BME Viking Zrt., VI202-010, Budapest, 2011
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

-

Készülés laborra

16

Készülés zárthelyire

48

Házi feladat elkészítése

-

Önálló tananyag-feldolgozás

-

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

c. egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Medgyes Bálint

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz