Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai technológia mechatronikai mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Electronics Technology for Mechatronics Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mechatronikai mérnöki alapszak
  Mechatronikai mérnöki mesterszak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM023   2/0/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Medgyes Bálint Károly,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Medgyes Bálint

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Krammer Olivér

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Anyagtudomány: vezetők (fémek, fémötvözetek), félvezetők, kerámiák, műanyagok.

  Fizika: mechanika, rezgéstan, villamosságtan, elektromechanika, termodinamika, vákuumtechnika, optika, lézertechnika. Mérés- és műszertechnika.  
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Anyagtudomány, optika, mérés és modellezés
   
  A tantárgyat nem vehetik fel a villamosmérnöki alap- és mesterképzési szak hallgatói, valamint azok a hallgatók, akik teljesítették a BMEVIETM022 tantárgyat. 
  7. A tantárgy célkitűzése
  Az Elektronikai technológia c. szakmai tantárgy elsődleges célja a hallgatóknak az elektronikai moduláramkörök és rendszerek kivitelezésével kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzése, készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előadásokon vesznek részt, valamint laboratóriumi gyakorlatok keretében előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg
  • ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el az elektronikai termékek realizálása szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, gyártóberendezésekre és minősítő eszközökre vonatkozóan
  • elsajátítják a moduláramkörök és készülékek megtervezésének, gyártásának és szerelésének alapvető módszereit, megismerkednek a technológia eszközeivel és számítógépes módszereivel, valamint a gyártás és ellenőrzés berendezéseivel, gyakorolják a megvalósítás technológiai módszereit, ill. eljárásait, és megismerik a moduláramkörök dokumentálásának, valamint a tervezési eredmények további gyakorlati felhasználásának legfontosabb szabályait.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Előadások tematikája:

  1. Az elektronikai technológia rendszerezése, az alkatrészek, integrált áramkörök, szerelőlemezek, moduláramkörök és készülékek megvalósítási lehetőségei.
  2. A mikroelektronikai eszközök és alkatrészek technológiája. Furatba és felületre szerelhető alkatrészek.
  3. Vákuumtechnológia. Vékonyrétegek és félvezetők rétegfelviteli és rétegmódosító technológiái.
  4. Rétegek mintázatkészítési eljárásai: fotolitográfia, maratási eljárások. 
  5. MEMS technológiák.
  6. MEMS-ek alkalmazási példái.
  7. Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája.
  8. Többrétegű, nagy vezetéksűrűségű integrált huzalozások.
  9. Chipek és chipméretű alkatrészek, beültetési és kötési technológiák. Védőbevonatok, tokozási technológiák.
  10. Beültetési, furat- és felület-szerelési technológiák. A furatszerelés automatizálása.
  11. Forrasztási technológiai eljárások furat- és felületszereléshez.
  12. Vastagréteg áramkörök gyártástechnológiái.
  13. Környezeti hatások az elektronikai termékekre 1.
  14. Környezeti hatások az elektronikai termékekre 2. 

  Laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

  1. Nyomtatott huzalozások technológiája. Fúrás, furatfémezés, rajzolatkészítés, védőbevonatok gyártása.
  2. Vékonyrétegek technológiája, vákuumpárologtatás és lézeres megmunkálás.
  3. Felületi szereléstechnológia. Forraszpaszta stencilnyomtatása, beültetés, újraömlesztéses forrasztás.
  4. Nyomtatott huzalozású lemezek tervezése (CAD).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Összesen 14 db kétórás előadás, és 4 db négyórás laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban a 4 db laboratóriumi gyakorlat mindegyikét teljesíteni kell. A gyakorlatokra való felkészülést ellenőrizzük. Összesen egy laboratóriumi gyakorlat pótlására van lehetőség. Az összes gyakorlat teljesítése az aláírás és a félévközi jegy megadásának előfeltétele.

  A hallgatók tudását a félév során három alkalommal, három-három kérdésből álló kiszárthelyivel ellenőrizzük. A félévközi jegyet a kisZH kérdésre kapott pontszám alapján állapítjuk meg, úgy, hogy az elégséges osztályzat legalább 40%-os megbízható és egyenletes tudásnak feleljen meg.
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyik pótlása az utolsó tanulmányi héten. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációkat előre egyeztetett időpontban tartunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, BME Viking Zrt., VI202-010, Budapest, 2011
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  -

  Készülés laborra

  16

  Készülés zárthelyire

  48

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyag-feldolgozás

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

  c. egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Medgyes Bálint

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz