Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai technológia

  A tantárgy angol neve: Electronics Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 10.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   

  Gépészmérnöki Kar 

  Mechatronikai mérnöki Mesterszak, MSc képzés  

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM022 1 2/0/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Medgyes Bálint Károly,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Medgyes Bálint

  egyetemi docens

  ETT

  Dr. Krammer Olivér

  egyetemi docens

  ETT 

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi docens

  ETT 


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Anyagtudomány: vezetők (fémek, fémötvözetek), félvezetők, kerámiák, polimerek. 
  Fizika: mechanika, rezgéstan, villamosságtan, elektromechanika, termodinamika, vákuumtechnika, optika, lézertechnika. Mérés- és műszertechnika.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező: Anyagtudomány, Optika, Mérés és modellezés

  A tantárgyat nem vehetik fel a villamosmérnöki alap- és mesterképzési szak hallgatói, valamint azok a hallgatók, akik teljesítették a BMEVIETM023 tárgyat. 

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Elektronikai technológia c. szakmai alaptárgy keretében folyó képzés elsődleges célja a hallgatóknak az elektronikai moduláramkörök és rendszerek kivitelezésével kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzése, készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előadásokon vesznek részt, valamint laboratóriumi gyakorlatok keretében előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg

  ·        ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el az elektronikai termékek realizálása szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, gyártóberendezésekre és minősítő eszközökre vonatkozóan,

  ·        elsajátítják a moduláramkörök és készülékek megtervezésének, gyártásának és szerelésének alapvető módszereit, megismerkednek a technológia eszközeivel és számítógépes módszereivel, valamint a gyártás és ellenőrzés berendezéseivelgyakorolják a megvalósítás technológiai módszereit, ill. eljárásait, és megismerik a moduláramkörök dokumentálásának, valamint a tervezési eredmények további gyakorlati felhasználásának legfontosabb szabályait.


  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások tematikája:

   

  1. Az elektronikai technológia rendszerezése, az alkatrészek, integrált áramkörök, szerelőlemezek, moduláramkörök és készülékek megvalósítási lehetőségei.

  2. A mikroelektronikai eszközök és alkatrészek technológiája. Furatba és felületre szerelhető alkatrészek.

  3. Vákuumtechnológia. Vékonyrétegek és félvezetők rétegfelviteli és rétegmódosító technológiái.

  4. Rétegek mintázatkészítési eljárásai: fotolitográfia, maratási eljárások. 

  5. MEMS technológiák és alkalmazási példák.

  6. Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája. Többrétegű, nagy vezetéksűrűségű integrált huzalozások.

  7. Chipek és chipméretű alkatrészek, beültetési és kötési technológiák. Védőbevonatok, tokozási technológiák.

  8. Beültetési, furat- és felület-szerelési technológiák. A felületszerelés automatizálása.

  9. Forrasztási technológiai eljárások furat- és felületszereléshez.

  11.Vastagréteg áramkörök gyártástechnológiái.

  12. A szerelési és kötési technológiák ellenőrzési eljárásai: optikai megfigyelés, röntgenes szerkezetvizsgálat, akusztikus mikroszkópia. Anyagvizsgálati eljárások. Hibaanalitika.

   


  Laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

   

  1. Nyomtatott huzalozások technológiája. Fúrás, furatfémezés, rajzolatkészítés, védőbevonatok gyártása.

  2. Vékonyrétegek technológiája, vákuumpárologtatás és lézeres megmunkálás.

  3. Felületi szereléstechnológia. Forraszpaszta stencilnyomtatása, beültetés, újraömlesztéses forrasztás.

  4. Nyomtatott huzalozású lemezek tervezése (CAD). 


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 14 kétórás előadás, és 4 négyórás laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban a 4 laboratóriumi gyakorlat mindegyikét teljesíteni kell. A gyakorlatokra való felkészülést ellenőrizzük. Összesen egy laboratóriumi gyakorlat pótlására van lehetőség. Az összes gyakorlat teljesítése az aláírás és a félévközi jegy megadásának előfeltétele. 

  A hallgatók tudását a félév során három alkalommal,  három-három kérdésből álló zárthelyivel ellenőrizzük.  A félévközi jegyet a ZH kérdésre kapott pontszám alapján állapítjuk meg, úgy, hogy az elégséges osztályzat legalább 40%-os megbízható és egyenletes tudásnak feleljen meg.

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten. Pót-pót ZH a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációkat előre egyeztetett időpontban tartunk (medgyes@ett.bme.hu).

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, BME Viking Zrt., VI202-010, Budapest, 2011


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Medgyes Bálint

  egyetemi docens

   ETT