Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők

  A tantárgy angol neve: Sensors, Actuators and Displays

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak  

  Mérnök Informatikus Szak  

  Szabadon választható tantárgy  

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETJV17   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harsányi Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár ETT
  dr. Jakab László egyetemi docens ETT
  dr. Sántha Hunor adjunktus ETT
  Molnár László Milán adjunktus ETT
  dr. Pődör Bálint főiskolai tanár BMF KVK
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, Fizika, Anyagtudomány, Mikroelektronika és Technológia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET9017") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIFO9227") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET3EOR") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nem veheti fel az a hallgató a tárgyat, aki az alábbi tárgyakat hallgatta:

  VIET3EOR Érzékelők az orvosbiológiában

  VIFO9227 Érzékelők

  VIET9017 Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos és optikai jeleket szolgáltató érzékelők, valamint a villamos jelekkel működtetett beavatkozók, kijelzők és megjelenítők főbb típusait, működésük alapelveit és alkalmazási lehetőségeit.
  8. A tantárgy részletes tematikája
   1. Az érzékelők fogalma, felosztása, jellemzői, intelligens és integrált érzékelők, újszerű követelmények.
    Speciális anyagtípusok és technológiák (a szilícium anizotróp maratása, a felületi mikromegmunkálás, szervetlen és polimer rétegek leválasztása).
   2. Eszközstruktúrák az érzékelőkben: impedancia szerkezetek, félvezető eszközök, elektrokémiai cellák.
    Kalorimetrikus, rezonátor és száloptikai típusok.
   3. A mágneses tér hatásai: töltéseltérítés, Hall-effektus, magnetorezisztív effektus. Sugárzások hatásai: termikus és kvantum effektusok.
    Mágneses tér érzékelők
    Sugárzásérzékelők: termikus típusok és foton-detektorok
   4. A hőmérséklet hatásai: termorezisztív és termoelektromos, piroelektromos effektus.
    A mechanikai feszültség és deformáció hatásai: piezoelektromos, piezorezisztív effektus, kapacitásváltozás, elektretek. Hőmérsékletérzékelők: termisztorok, ellenálláshőmérők, Si alapú hőmérsékletérzékelők, termoelemek.
    Mechanikai érzékelő típusok: elmozdulás, deformáció, erő-, nyomás- és gyorsulásérzékelők, a hőfokkompenzálás kérdései.
   5. A kémiai jelátalakítás molekuláris kölcsönhatásai: adszorpció, abszorpció, ionkicserélődés, hatások félvezetők felületén, a kémiai optikai jelátalakítás lehetőségei.
    Kémiai érzékelő eszközök: páratartalom, gázérzékelő és ion-érzékelő típusok. A szelektív kémiai érzékelés problematikája, lehetséges megoldásai.
   6. Érzékelők speciális alkalmazásokban: érzékelők a gépjármű elektronikában, biztonság-technikában.
    Érzékelők orvosbiológiai alkalmazásai, a bioérzékelők működésének alapjai.
    Egyéb alkalmazások.
   7. Beavatkozók: elektromechanikus, piezoelektromos, magnetosztrikciós és egyéb típusok.
    A mikro-elektro-mechanikai eszközök (MEMS-ek) speciális technológiái, tipikus mikromechanikai elemek.
   8. MEMS alapú szenzorok és mikroaktuátorok.
    Mikro-opto-elektro-mechanikai eszközök (MOEMS).
   9. Fotometriai alapfogalmak, az emberi látás.
   10. A kijelzők karaktertípusai, láthatósága, a kijelzők és képmegjelenítők típusai.
    A passzív kijelzők típusai, elektromechanikus, elektrokrom és thermokrom kijelzők.
   11. Folyadékkristályos kijelzők: az anyagok jellemzői, folyadékegykristály rétegek.
    Folyadékkristályos kijelzők üzemeltetési módjai, a kijelzők felépítése.
   12. Színes, valamint ferroelektromos folyadékkristályos kijelzők.
    Az aktív kijelzők típusai: izzószálas, LED-es, plazma, vákuumfluoreszcens és elektrolumineszcens kijelzők
   13. A képmegjelenítők típusai, monitorcsövek, kivetítőcsövek, háromdimenziós megjelenítés
   14. Lapos képmegjelenítő eszközök.
    Áttekintő ismétlés, konzultáció.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyaga a 4 óra/hét kiméretű, példákkal, bemutatókkal illusztrált előadásokon kerül ismertetésre

  10. Követelmények

  a.              Szorgalmi időszakban:

  Egy zárthelyi a 10. héten, amely egy házi feladat elkészítésével és bemutatásával kiváltható. Az aláírás megszerzésének feltétele a dolgozat legalább elégséges érdemjegye, vagy a házi feladat elfogadása.

  b.             Vizsgaidőszakban: 
  írásbeli vizsga előre kiadott tételsor alapján.

  c.              Elővizsga: 
           
  A vizsgaidőszak kezdetét megelőző héten.

  A zárthelyik eredménye alapján a TVSZ rendelkezései szerint megajánlott jegy adható, amit azonban a hallgató nem köteles elfogadni.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban a zárthelyi előtti héten az előadáson kihirdetett időpontban és teremben. A vizsgaidőszakban a vizsganapokat megelőző napon a Tanszéken, az előadáson kihirdetett időpontban és teremben.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  SensEdu internetes előadásanyag: http://www.ett.bme.hu/sensedu/ 

  Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55048)

  Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Orvosbiológiai Mérnökképzés, OBMK, 1998.

  Harsányi, G.: Sensors in Biomedical Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA) Basel, (Switzerland), 2000.

  S. Middelhoek: Silicon sensors, Academic Press, 1989.

  W. Göpel: Sensors, VCH,1993.

  Szentiday K., Dávid L., Kovács A., Bársony I.: Mikroelektronikai Érzékelők, MK, 1993. Bp.

  Kis-Halas Endre; Mészáros Sándor; Szentiday Klára: Optoelektronikai kijelzők és megjelenítők, Műszaki Könyvkiadó, 1984. Bp.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár ETT
  dr. Jakab László egyetemi docens ETT