Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Környezetvédelem az elektronikai technológiában

  A tantárgy angol neve: Environment Protection in Electronics Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak   
  Mérnök Informatikus Szak  
  Szabadon választható tantárgy   
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETJV14   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, intézet:
  dr. Gál Lászlóegyetemi adjunktus ETT
  dr. Hurtony Tamásegyetemi tanársegéd ETT
  Hajdu István tudományos munkatárs ETT
   
   
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Anyagtudomány; Elektronikai technológia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET9214") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEGT42A001") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A megengedettnél nagyobb átfedések miatt a tantárgy nem vehető fel azok számára, akik hallgatták a

  Környezetgazdaságtan BMEGT 42A001 és a

  Környezetvédelem az elektronikai technológiában BMEVIET9214

  tantárgyakat.

  7. A tantárgy célkitűzése Olyan ismeretek adása villamosmérnök és mérnök informatikus hallgatók számára, melyek elsajátításával részletes és alkalmazásorientált képet kapnak az elektronikai ipar technológiáinak környezeti hatásairól, a környezetbarát konstrukciók megalkotásának elveiről valamint a környezeti szabványoknak megfelelő üzemi körülmények kialakításáról
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét            A fenntartható fejlődés elve, a környezetvédelem alapfogalmai. Az ipar környezetvédelmi tevékenységének történeti alakulása.

                     A környezetvédelem nemzetközi és hazai intézményrendszere, a jogi és gazdasági szabályozók szerepe. A környezetpolitika fogalma, jellemzői.

  2. hét           A környezeti elemek. A légkör jellemzői, ipari szennyezésének forrásai és prognosztizálható következményei.

  Az üvegházhatás. A Kiotó-i egyezmény elvei és problémái. A CO2 kvóták kereskedelme.

  3. hét           Vízforrások, vízkészlet. Felszini és felszin alatti vizek jellegzetességei. Az ipar vízigényének és víz-szennyezésének jellegzetességei. Vízszennyező technológiák.

                     Víztisztítás, a biológiai oxigénigény fogalma.

                     Talajok. A talaj ipari szennyezői, a talajvédelem eszközei.

  4. hét           A zaj és rezgés mint környezeti elem. A zaj élettani hatásai. Jellegzetes ipari zajforrások. Passzív és aktív zaj- (rezgés-) csökkentési módszerek.

                     Az épített környezet mint környezeti elem. A település-szerkezet és az ipartelepítés összefüggései. A mikroklíma megváltozása.

  5. hét           A környezeti terhelések rendszere. A terhelések dimenziói, a térbeli és időbeli eloszlások jellegzetességei.

                     A környezeti hatások előrejelzésének és modellezésének problémái. Jellegzetes világmodell-koncepciók (Forrester-Meadows; Bariloche; Moira; Mesarovic-Pestel modellek, a Gábor-Colombo jelentés.)

  6.hét            Az elektronikai ipar jellegzetes anyagai. Az egyes anyagok előfordulása a fő termékcsoportokban (tömeg, érték, újrahasznosíthatóság). Kombinált újrahasznosítási stratégiák kialakításának elvei.

                     A felhasznált anyagok termékkövetése, az alkalmazható információs rendszerek.

  7. hét           Az elektronikai ipar veszélyes anyagai és környezeti hatásaik. A kadmium, a higany, az ólom, az ólomoxid, a klórozott-fluórozott szénhidrogének, a poliklórozott bifenilek, a berillium, a króm, a réz és a különféle ezüst vegyületek valamint a különböző tisztító és oldószerek hatásai.

  8. hét           Az elektronikai ipar fizikai technológiáinak környezeti hatásai. A mechanikai megmunkálások hulladékai és szennyező segédanyagai. A mechanikai hulladékok kezelése.

  A gépi és kézi forrasztási technológiák környezeti hatásai.

  9. hét           Az elektronikai ipar kémiai technológiáinak környezeti hatásai. A kémiai tisztítási és maratási műveletek. A jellegzetes felületkezelési technológiák (galvanizálás, árammentes fémbevonatok, oxidréteg-kialakítás). Fotolitográfiai műveletek. A felhasznált anyagok regenerálása, a vízfelhasználás csökkentése.

  10. hét         Az elektronikai ipar sugártechnológiáinak környezeti hatásai. A sugárzások WHO szerinti osztályozása, a dózis fogalma. Ultrahangos tisztítás és szerkezetvizsgálat; UV fényt alkalmazó litográfia;  lézeres megmunkálások és ellenőrzések; röntgen szerkezetvizsgálat és litográfia környezeti hatásai.

  11. hét         A környezeti hatásvizsgálatok kialakulása és alapelvei. A hatásvizsgálatok elterjedt módszerei (Leopold-mátrix, ok-okozati diagram, ellenőrző listák). A hatásvizsgálatok hazai szabályozása és követelményei.

                     A környezeti kockázat fogalma. A kockázat-értékelés alapjai (egyén, berendezés, termelőhely).

  12. hét         Az elektromos és elektronikai hulladékok jellegzetességei. Az EU elektronikus hulladékkezelésre vonatkozó szabályozása. A visszagyűjtési kötelezettségek. A termékdíj megállapítása és alkalmazása.

                     A PC-k, TV-k, mobil kézibeszélők hulladékainak feldolgozási eljárásai.

  13. hét         Az életciklus elemzés célja, az életciklus ár megállapítása. A környezetbarát terméktervezés és értékelés főbb szempontjai.

                     A környezeti marketing célja és fontosabb jellemzői. Az üzemek környezeti auditálása. Az EMAS és ISO 14 000 környezetirányítási rendszerek.

  14. hét         Az energiatermelés és felhasználás környezeti problémái. A megújuló energiaforrások lehetőségei és környezeti hatásai.

  A stand-by fogyasztás csökkentése, energiatakarékos munkahelyi világítás. Nemzetközi törekvések a funkciókhoz kötött fogyasztás maximalizálására.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyaga a 4 óra/hét kiméretű, példákkal, esettanulmányokkal illusztrált előadásokon kerül ismertetésre

  10. Követelmények

  a.              Szorgalmi időszakban:

  Két házi feladat (esettanulmány) elkészítése a 6. és 12. héten.

  b.             Vizsgaidőszakban:

            írásbeli vizsga előre kiadott tételsor alapján.

  c.              Elővizsga:

            A vizsgaidőszak kezdetét megelőző hét.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy házi feladat (esettanulmány) a pótlási héten alanyi jogon pótolható. Két mulasztott házi feladat esetén a második a pótlási héten különeljárási díj megfizetése mellett pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban az esettanulmányok előtti héten az előadáson kihirdetett időpontban és teremben. A vizsgaidőszakban a vizsganapokat megelőző munkanapon a Tanszéken.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Moser M., Pálmay Gy.: A környezetvédelem alapjai.Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,1992.
  Mészáros E.:A környezettudomány alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest 2002.
  Kerényi A.: Környezettan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003.
  SH Atlasz, Ökológia kötete, Budapest, Springer-Hungarica, 1995.
  Mátay G., Zombory l.: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2000.
  Szeder Z.:Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése.BBS-E Bt. Kiadó, Budapest 2000.
  Tóth E.: Felületi rétegek technológiája. Tankönyvkiadó, Budapest 1975.
  Schhaltegger,Burritt, Petersen: An Introduction to Corporate Environmental Management. Greenleaf Publishing, Sheffield, 2003.
  Botkin D; Keller E: Environmental Science. Wiley, 2007.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
    
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Gordon Péter egyetemi docens ETT
  Hajdu István tudományos munkatárs   ETT