Fotonikai eszközök és alkalmazásuk

A tantárgy angol neve: Applied Photonics

Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETD224   4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hurtony Tamás József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hurtony Tamás

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Pődör Bálint

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Elektronikai technológia és anyagtudomány

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyEredmény("BMEVIETMA06", "jegy", _) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETMA06", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyat: Fotonikai eszközök (VIETMA06)

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa és megismertesse a gyakorlatban használt fény és anyag kölcsönhatáson alapuló eszközök működési elvét és az egyes eszközök karakterisztikus jellemzőit.

Megszerezhető készségek, képességek: A fény alapvető tulajdonságai és az elektromágneses hullámok terjedésének alapjainak megismerése, a passzív optikai elemek működésének megismerése, a nem koherens fényforrások sajátosságainak ismerete, a lézerek fizikai alapjainak és működési feltételeinek megismerése, a különböző lézerfajták lényeges tulajdonságainak megismerése. Az optikában használt anyagok sajátosságainak megismerése. A fényérzékelésre használt detektorok működési elveinek elsajátítása, az alapvető radiometriai és fotometriai paraméterek megismerése, a képrögzítésre használt digitális szenzorok működésének megismerése, az képinformáció megjelenítésére szolgáló eszközök működési elvének megismerése.   

8. A tantárgy részletes tematikája

1          Bevezetés. A tárgy célkitűzése, tematikája és követelményei; a fény alapvető fizikai tulajdonságainak megismerése az elektromágneses hullámterjedés alapjai.

2          Passzív és aktív optikai elemek, fizikai leírásuk,

3          Nemkoherens fényforrások – termikus és luminescens sugárzók, világító diódák, Fotodetektorok

4          Koherens fényforrások. Bevezetés. A lézerműködés alapfeltételei. A lézerek osztályozása lézer aktív közeg szerint.

5          Szilárdtest lézerek és alkalmazásaik, Lézerdiódák, fizikai paraméterei és alkalmazásai

6          Optikai anyagok fizikai tulajdonságai. Optikai üvegek előállítása, tulajdonságai, alkalmazása.

7          Optikai kristályok előállítása, tulajdonságai, alkalmazása 

8          Optikai célú multirétegek, Optikai elemek: modulátorok, deflektorok

9      Optikai elemek: polarizátorok, szűrők, nemlineáris optikai eszközök frekvenciaváltoztató elemek

10      Optikai kapcsolók Magnetoptikai és akusztooptikai eszközök

11      Folyadékkristályok optikai jellemzői, folyadékkristályos kijelzők típusai

12      Kijelzők, megjelenítők, Képmegjelenítők

13      Optikai adatátvitel, optikai szálkábelek

14      CMOS és CCD eszközök a fényérzékelésben (és egyéb fényérzékelő eszközök)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és szeminárium.

10. Követelmények
A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele a szorgalmi időszak alatt 2 zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

A vizsgaidőszakban: A tantárgy szóbeli vizsgával zárul.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi dolgozatokat pótlására, a pótlási héten van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az előadókkal előre egyeztetett időpontban, folyamatosan.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Safa O. Kasap , Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices, 2nd Edition

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Készülés előadásokra32
Készülés zárthelyire45
Házi feladat elkészítése-
Önálló tananyag-feldolgozás-
Vizsgafelkészülés45
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hurtony Tamás

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Jakab László

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Pődör Bálint

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz