Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Numerikus módszerek alkalmazása az elektronikai technológiai folyamatok modellezésében

  A tantárgy angol neve: Application of Numerical Methods in Electronics Technology Process Modeling

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. október 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  PhD képzés 
  Villamosmérnöki Doktori Iskola

  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETD222   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illés Balázs György,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Jakab László docens Elektronikai Technológia Tsz
  Dr. Varga Gábor docens

  Fizika Tanszék

  Dr. Fürjes Péter MTA-MFA
  Sinkovics Bálint adjunktus Elektronikai Technológia Tsz
     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika

  Elektronikai technológia

  Fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja használható, kreatív tudás átadása a hallgatóknak az elektronikai technológiában leggyakrabban előforduló fizikai, kémiai, fizikai-kémiai, elektrokémiai jelenségek modellezésének és szimulációjának területén. Részletesen – a matematikai alapok részletezésével és az elektroniakai technológia gyártási folyamataiból vett szemléltető példák segítségével – bemutatja a különböző természeti jelenségek megjelenését a technológiában, ezáltal a korábban elsajátított elméleti tudás jobb megértését, elmélyítését segíti elő. A tantárgy további célja a hallgatók modellezési készségének és a modellezés és szimuláció segítségével történő probléma-megoldási készségének fejlesztése valós modellezési problémák bemutatásának segítségével. A hallgatók ilyen módon elsajátítják az elektronikai gyártásban előforduló – méréssel vagy más gyakorlati úton nem felderíthető – problémák megoldását, kezelését.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

   

  • legyenek tisztában a modellezés és szimuláció alapvető fogalmaival, céljaival,

    

  • ismerjék a tárgyalt jelenségek fizikai alapjait,

    

  • legyenek tisztában a tárgyalt természeti jelenségek leírásához szükséges matematikai alapokkal,

    

  • képesek legyenek az elektronikai technológiában előforduló egyes fizikai, kémiai jelenségek modelljét felállítani,

    

  • ismerjék és alkalmazni tudják a tárgyalt numerikus módszereket,

    

  • áttekintésük legyen a modern és hatékony célszoftverekről,

    

  • legyenek tisztában a modellezés és szimuláció céljaival és szerepével az elektronikai technológia területén,

    

  • legyenek képesek modell készítésére egyszerűbb – az elektronikai gyártásból vett –  valós problémákról, valamint legyenek képesek a szimulációs eredmények felhasználására a problémamegoldásban és paraméterek optimalizálásában.

    

  8. A tantárgy részletes tematikája I.  Matlab programozás

   

  1-4. A MATLAB környezetének és programozásának a megismerése: mátrix műveletek, a lineáris algebra elemei, függvények ábrázolása, nyomtatás, file kezelés, vezérlő utasítások, interaktív felhasználói grafikus felület. Objektum orientált programozás.

   

  5-6. Algoritmusok programozásának az elsajátítása numerikus integrálást, deriválást megoldó programok írásával. Hibakeresés.

   

  7-8. Programtervezés. A választott probléma számítógéppel segített megoldásának tervezése. Numerikus megoldó mag: numerikus módszerek, input output.

   

  9-10. Programírás. A numerikus módszerek algoritmizálása. A megoldó mag felépítése. Az input, output állományok kezelését ellátó program, valamint a felhasználói felület megírása.

   

  11-12. Programtesztelés. Az eredmények tesztelése esetlegesen ismert analitikus megoldás figyelembevételével. A kapott eredmények megbízhatóságát megadó paraméterek ill. eljárások beépítése a programba. Sebesség és memória igény optimalizálás.

   

  13-14. Program dokumentáció. A program online és nyomtatott leírása. Súgó valamint "demo" beépítése a programba. A számítások során kapott eredmények kinyomtathatóságának biztosítása.

   

  II. Gyakorlati problémák megoldása

   

  1–2. Bevezetés a modellezésbe, matematikai és fizikai alapok.

   

  3-6. Numerikus módszerek matematikai alapjai: véges differencia, véges elem módszerek. A különböző megoldások előnyei és hátrányai. Számítógépes modell létrehozásának menete. Kapcsolat a numerikus leírás és a valóság között, az egyes megoldások hibái, stabilitása, alkalmazhatósága a technológiai folyamatok modellezében.

   

  7–8. Hatékony modellező célszoftverek megismerése, Comsol Multiphysics.

   

  9–10. Hatékony modellező célszoftverek megismerése, ANSYS.

   

  11-14. Technológiai folyamatok esettanulmányai (Matlab, C kódok, Comsol és ANSYS segítségével):

   

  a)      Újraömlesztéses forrasztás, optimalizálás a folyamat ablakra

   

  b)      Gázok áramlása reflow kemencében, optimalizálás minimális gázmennyiségre

   

  c)      Forrasztott kötés kialakulásának mechanizmusa

   

  d)      Lézeres megmunkálás modellezése: abláció, forrasztás, hegesztés, vágás

   

  e)      Alkatrész, készülék hűtésének optimalizálása, hőterjedés különböző formái

   

  f)        Hőmérséklet hatására történő deformáció, mechanikai feszültség. A helyes anyagi paraméterek és geometria megválasztása

   

  g)   Hőtani megfontolások MEMS eszközök tervezése során

   

  h)   MEMS szerkezetek mechanikai modellezése

   

  i)      Flexibilis áramkörök mechanikai modellezése, a megfelelő anyagok és geometria kiválasztása a fellépő mechanikai feszültségek minimalizálásának érdekében

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 14 tanulmányi héten keresztül, heti 4 órában kerül előadásra
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

             Egy zárthelyi a 12. héten

  b.       A vizsgaidőszakban:

            Írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi pótlása pótzárthelyivel, annak sikertelensége esetén pót-pótzárthelyivel lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadások végén vagy előre egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bernard P. Zeigler, Tag Gon Kim Herbert Praehofer: Theory of modelling and simulation, Academic Press, 2000 (second edition)

  Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris: Applied Numerical Methods Using MATLAB, Wiley, 2005

  Stanley J. Farlow: Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, Dover, 1982

  David S. Burnett: Finite element analysis, Addison-Wesley, 1988
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Jakab László docens Elektronikai Technológia Tsz
  Sinkovics Bálint adjunktus Elektronikai Technológia Tsz

  Illés Balázs

  Molnár László Milán

  adjunktus

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Elektronikai Technológia Tsz