Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott nanotudomány

  A tantárgy angol neve: Applied Nanoscience

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Doktoranduszi Választható Tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETD081   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bonyár Attila,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/bonyar_attila
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Reichardt András

  tanársegéd

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronikai technológia és anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETMA07", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETM114", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM114", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat nem vehetik fel azok, akik a Nanotudomány, VIETMA07 tárgyat teljesítették.

  7. A tantárgy célkitűzése
  Jelenségek tanulmányozása szerves és szervetlen rendszerekben, amelyek néhány száztól néhány millió atomból állhatnak (0,2...100 nm-es tartományba tartoznak). A tárgy három fő tematikai részre különíthető. Az első rész elméletileg tekinti át a nanotartományba eső rendszerek fizikáját, a skálázással kapcsolatos kérdéseket, a vonatkozó alapvető kvantummechanikai és szilárdtest fizikai jelenségeket. A második rész a nanoanyagok fizikai tulajdonságaival, előállítási technológiájukkal és fő alkalmazási területeivel foglalkozik, beleértve szerves és szervetlen rendszereket is. A harmadik rész célja a nanometrológia bevezetése, a nano méretskálán alkalmazható mikroszkópos és spektroszkópiás eljárások megismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét - Bevezetés. A nanotudomány által használt fogalmak definiálása. A nano mint mérettartomány. A fizikai tulajdonságok megváltozása a nano-méretskálán (újdonságok a nanovilágban). Az anyagok felépítése, bottom-up megközelítésben.
  2. hét - A geometriai skálázás hatásai. A top-down tervezés skálázási problémái. Makroszkopikus fizikai jellemzők (mechanikai, elektromos, egyéb), ezek mikroszkopikus értelmezése.
  3. hét - Szilárdtest fizikai alapok. Alapvető kvantummechanikai jelenségek, problémák és megoldásuk.
  4. hét - Transzportfolyamatok, Boltzmann transzport egyenlet. Diffúzió nanoméretekben. Félvezetők elmélete. A szilárdtest alapú eszközök modellezéséről. Quantum-dot alapú elektronika.
  5. hét - Egy-, két- és háromdimenziós nanoobjektumok. Nanostruktúrák osztályozása anyaguk alapján, az egyes csoportok fő „nano" jellegzetességei (fémek, elemi félvezetők, vegyület félvezetők, oxidok, stb.).
  6. hét - Nanoszerkezetek, nanoanyagok előállítási módszerei: gőzfázisú és szilárdfázisú eljárások.
  7. hét - Előállítási technológiák folytatás: folyadékfázisú módszerek, önszerveződő rendszerek (self-assembly). A nanolitográfia lehetőségei.
  8. hét - Fémes nanoszerkezetek elektromos és optikai tulajdonságai. A felületi plazmon rezonancia (SPR) fizikai háttere. Az SPR és a lokalizált felületi plazmon rezonancia (LSPR) alkalmazása érzékelőkben.
  9. hét - A szén allotrop módosulatai (gyémánt, grafit, fullerének, nanocsövek, grafén). Kristálytani leírás. Szilárdtestfizikai jellemzők. Előállítási technológiák.
  10. hét - A nanocsövek és grafén alkalmazási területei: Elektronikai (passzív és aktív) építőelemek. Szén alapú kompozitok, ezek mechanikai tulajdonságai. Grafén alapú elektronika (víziója), a grafén alkalmazása kijelzőkben. Nanocsövek alkalmazása a szenzorikában.
  11. hét - Különleges anyagi rendszerek. Biomolekulák. A DNS mint nano-építőelem. A fehérjék felépítése. Szerves és szervetlen nanorendszerek együttműködése. A bioszenzorika alapjai.
  12. hét - Nanoanyagok vizsgálati lehetőségei - áttekintés. A mikroszkópos eljárások alapjai, a felbontóképesség korlátai az egyes eljárásoknál. A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia (SEM és TEM) alapjai.
  13. hét - A pásztázó tűszondás mikroszkópia (SPM) alapjai. Atomerő mikroszkópia (AFM). Haladó SPM eljárások. Erőtér mikroszkópiák (elektrosztatikus, mágneses, Kelvin, stb.). Mechanikai tulajdonságok mérése a nano-méretskálán. Optikai közeltér-mikroszkópia.
  14. hét - Spektroszkópiai módszerek (SEM-EDS, XRF, XPS, AES, Raman-spektroszkópia, SERS, FT-IR) alapjai, az egyes eljárások előnyei, hátrányai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: Két zárthelyi dolgozatot íratunk a 7., illetve a 14. hetekben.  Az aláírás megszerzésének feltételen mindkét zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: A tantárgy szóbeli vizsgával zárul.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozatok pótlására, a pótlási héten van lehetőség. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal előre egyeztetett időpontban, folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki fejlesztésű e-learning anyagok, amelyek a teljes tananyagot lefedik.

  Mojzes I. Molnár L.M.: Nanotechnológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007.

  Konczos Géza: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába

  Bhushan, Bharat: Handbook of Nanotechnology (Spinger)

  Bharat Bhushan: Handbook of Micro/Nano Tribology (CRC)

  http://www.nanotechnology.hu/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra56
  Készülés előadásokra
  24
  Készülés gyakorlatokra
  0
  Készülés laborra
  0
  Készülés zárthelyire
  30
  Házi feladat elkészítése
  0
  Önálló tananyag feldolgozás
  0
   Vizsgafelkészülés 40
   Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Mojzes Imre

  egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz