Gazdálkodási információmenedzsment

A tantárgy angol neve: nincs megadva

Adatlap utolsó módosítása: 2021. december 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak
Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
BSc Specializáció tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC09   2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac09
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Villányi Balázs

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tanszék

 Török Marianna

 egyetemi tanársegéd

Elektronikai Technológia Tanszék

 Dankó Dóra

 ügyvivő szakértő

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vállalatirányítási rendszerek, Adatbázisok
7. A tantárgy célkitűzése

(K2) Megértetni a gazdálkodást meghatározó külső tényezőket és belső igényeket és a gazdálkodási tény-rögzítés logikáját

(K2) A felhasználó oldaláról bemutatni vállalati gazdálkodásban használt értékkezelési és - feldolgozási módszereket.

(K3) Felhasználói élményt nyújtani gazdálkodási rendszerek használatában, kezelési felületekben, adatstruktúrák feltárásában.

 

A tantárgyat sikeres teljesítő hallgató képes lesz:

(K2) Megérteni a gazdálkodás logikáját és a gazdálkodáshoz szükséges adat-rendszerek komplexitását.

(K3) Az elméleti alapozás után, készséget szereznek gazdálkodási rendszerek használatában, gazdálkodási adatbázisok tervezésében, információ-feldolgozási algoritmusok fejlesztésében.

(K2) Megérteni a kontrolling elemzésekhez szükséges informatikai- és adatkezelési feladatokat.

(K3) Számszerű szituációk elemzésével megérteni a gazdasági szereplők és intézmények információs elvárásait.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.     Gazdálkodó szervezetek vagyoni-, jövedelmi- és pénzügyi helyzetének követése.

2.     A gazdálkodási információszolgáltatás: könyvvezetés, nyilvántartások, jelentések, bizonylatolás, iktatás.

3.     Gyakorlat: Egy gyakorlati informatikai rendszer megismerése, számlatükör, könyvelési napló, partnernyilvántartás

4.     Gazdálkodási tranzakciók, analitikus nyilvántartások, eszközök, források.

5.     Bevételek és ráfordítások elszámolása, szokásos és rendkívüli események.

6.     Gyakorlat: Egy vállalkozás nyilvántartásainak megalapozása, bizonylatok iktatása, banki kivonat tartalma, vétel és eladás elszámolása.

7.     Vagyonleltár, tárgyi eszközök számbavétele, értéke, értékcsökkenési leírások, amortizációs politika és hatásai.

8.     Beruházási döntések előzetes számításai, vagyonértékelési eljárások, készletkezelés.

9.     Gyakorlat: Tárgyi eszköz beruházás elszámolása: aktiválás, értékcsökkenés.

10.  Állami jövedelmek, adótípusok, adófizetés, Általános Forgalmi Adó elszámolása

11.  Bérek, járulékok rendszere, elszámolása, társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek

12.  Gyakorlat: Általános forgalmi adó nyilvántartása, pénzügyi összerendezés

13.  Eredménykimutatás, Mérleg kimutatás, beszámolók.

14.  Cash flow kimutatás, likviditás- tervezés.

15.  Gyakorlat: Bérfizetés, kapcsolódó adók és járulékok elszámolása

16.  Vezetői számvitel, önköltségszámítás, mutatószám rendszerek

17.  Üzleti tervezés, terv-tény összehasonlítás, idősorok, gyűjtések

18.  Gyakorlat: Mérleg, eredmény kimutatás

19.  Vezetői jelentésrendszerek, üzleti érték és üzleti jelentés.

20.  Kontrolling alapelve és gyakorlata, az informatikus szerepe.

21.  Gyakorlat: Éves zárás-nyitás, összerendezés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratóriumi foglalkozás.

Minden 2 előadást (amelyeken interaktív kérdezési lehetőség van)

1 laboratóriumi jellegű gyakorlat követ 2x45 perces kiméretben, melyen egy konkrét számítógépes rendszert kell tanulmányozni, majd algoritmus-elemeket kell kielemezni. A laboratóriumi foglalkozásokon jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az óra végén kell beadni.

10. Követelmények A szorgalmi időszakban:         

-  A gyakorlatokon a jelenlétet és az előzetes felkészülést rövid beugró feladattal ellenőrizzük, amit IGEN/NEM szinten értékelünk. Az elkészített jegyzőkönyveket is IGEN/NEM szinten értékeljük. Kettő vagy több hiányzás, nem teljesített, ill. nem pótolt gyakorlat esetén a hallgató nem kap aláírást.

-  Egy db zárthelyi kell megírni, amely egyaránt épít az elméletre és a gyakorlatok anyagára. A zárthelyi pontozása 0-20 pont között terjed. Az aláírás megszerzésének további feltétele a zárthelyi elégségesre (minimum 40%-ra) történő megírása.

b.           A vizsgaidőszakban: vizsga, kb. 1 órás írásbeli vizsga, amely az elméletre és a gyakorlatra egyaránt épít. (Megszerezhető pontszám 30 pont.)

c.            A jegy megállapításának módja: 12 pontot (40%-ot) elérő vagy jobb vizsgadolgozat esetén az írásbeli vizsga pontszáma (max. 30 pont) és a zárthelyik összpontszáma (max. 20 pont) együttesen számít be a jegybe. Elégséges osztályzat 20 ponttól (40%-tól) kapható. 12 pontnál gyengébb vizsgadolgozat elégtelen vizsgajeggyel jár.

Megjegyzés: Ha valaki az aláírást és a vizsgát nem azonos félévben szerzi meg, a félév során szerzett pontszám már nem vehető figyelembe, és a vizsgán szerzett pontszám duplázódik.

11. Pótlási lehetőségek

Szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi időpontban, a ZH pótolható.

Két hiányzás vagy elégtelen teljesítés esetén, az egyik laborgyakorlat pótolható, legkésőbb a pótlási héten, díjköteles pótlásként.

A pótlási héten aláíráspótló vizsga tehető, amennyiben a laborgyakorlatok teljesítése megvan, de a ZH nem volt sikeres.

12. Konzultációs lehetőségek Előadások előtt és után, és egyeztetés alapján az oktatók fogadóórájában
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgatók megkapják a kivetített slideokat, ezenkívül a gyakorlatokhoz írásos útmutató készül.

Ajánlott irodalom:

Borgulya István · Dobay Péter: Gazdasági ​informatika II. Információrendszerek, információmenedzsment PTE KTK, Pécs, 2007 ISBN: 9789636421809

Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai Budapest, Perfekt 2013 ISBN: 9789633948217

Bognár Zsoltné: Vállalkozások 1. - Vállalkozási ismeretek ISBN: 978-963-16-60 Műszaki Kiadó Budapest, 2008

Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. - Vállalkozások gazdálkodása Gyártói kód: MK-6071-5 Műszaki Kiadó Budapest, 2010
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés34
Összesen 120
IMSc tematika és módszer

 Dr. Kósa Zsuzsanna PhD egyetemi docens

 

 

 TMIT