Gazdálkodási információmenedzsment

A tantárgy angol neve: Information Management for Business Administration

Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak
Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
BSc Specializáció tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC09   2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac09
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Villányi Balázs

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Török Marianna

egyetemi tanársegéd

Elektronikai Technológia Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vállalatirányítási rendszerek, Adatbázisok
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _)

VAGY Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA381" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA381", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése (K2) Megértetni a gazdálkodást meghatározó külső tényezőket és belső igényeket, továbbá a gazdálkodási tényrögzítés logikáját
(K2) A felhasználó oldaláról bemutatni a vállalati gazdálkodásban használt értékkezelési és - feldolgozási módszereket
(K3) Felhasználói élményt nyújtani gazdálkodási rendszerek használatában, kezelési felületekben, adatstruktúrák feltárásában

A tantárgyat sikeres teljesítő hallgató képes lesz:
(K2) Megérteni a gazdálkodás logikáját és a gazdálkodáshoz szükséges adatrendszerek komplexitását
(K3) Az elméleti alapozás után készséget szereznek gazdálkodási rendszerek használatában, gazdálkodási adatbázisok tervezésében, információfeldolgozási algoritmusok fejlesztésében
(K2) Megérteni a kontrollingelemzésekhez szükséges informatikai és adatkezelési feladatokat
(K3) Számszerű szituációk elemzésével megérteni a gazdasági szereplők és intézmények információs elvárásait
8. A tantárgy részletes tematikája 1. Gazdálkodó szervezetek vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének követése
2. Gazdálkodási információszolgáltatás: könyvvezetés, nyilvántartások, jelentések, bizonylatolás, iktatás
Gyakorlat I.: Egy gyakorlati informatikai rendszer megismerése; számlatükör, könyvelési napló, partnernyilvántartás
3. Gazdálkodási tranzakciók, analitikus nyilvántartások, eszközök, források
4. Bevételek és ráfordítások elszámolása, szokásos és rendkívüli események
Gyakorlat II.: Egy vállalkozás nyilvántartásainak megalapozása, bizonylatok iktatása, a bankkivonat tartalma, vétel és eladás elszámolása
5. Vagyonleltár, tárgyi eszközök számbavétele, értéke, értékcsökkenési leírások, amortizációs politika és hatásai
6. Beruházási döntések előzetes számításai, vagyonértékelési eljárások, készletkezelés
Gyakorlat III.: Tárgyieszköz-beruházás elszámolása: aktiválás, értékcsökkenés
7. Állami jövedelmek, adótípusok, adófizetés, általános forgalmi adó elszámolása
8. Bérek, járulékok rendszere, elszámolása, társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek
Gyakorlat IV.: általános forgalmi adó nyilvántartása, pénzügyi összerendezés
9. Eredmény- és mérlegkimutatás, beszámolók
10. Cash flow-kimutatás, likviditástervezés
Gyakorlat V.: Bérfizetés, kapcsolódó adók és járulékok elszámolása
11. Vezetői számvitel, önköltségszámítás, mutatószámrendszerek
12. Üzleti tervezés, terv-tény összehasonlítás, idősorok, gyűjtések
Gyakorlat VI.: Mérleg, eredménykimutatás
13. Vezetői jelentésrendszerek, üzleti érték és jelentés
14. A kontrolling alapelve és gyakorlata, az informatikus szerepe
Gyakorlat VII.: Éves zárás-nyitás, összerendezés
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
Az aláírás megszerzésének feltétele a részvétel 5 gyakorlati alkalmon, az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása, továbbá egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű (40%-os) teljesítése. 


A vizsgaidőszakban:
A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

11. Pótlási lehetőségek A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal biztosítunk lehetőséget a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége esetén biztosított.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban folyamatosan.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A hallgatók megkapják az előadáson kivetített anyagokat, ezenkívül a gyakorlatokhoz írásos útmutatót biztosítunk.

Ajánlott irodalom:
1. Borgulya István, Dobay Péter: Gazdasági informatika II. Információrendszerek, információmenedzsment PTE KTK, Pécs, 2007 - ISBN: 9789636421809
2. Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai Budapest, Perfekt 2013 - ISBN: 9789633948217
3. Bognár Zsoltné: Vállalkozások 1. - Vállalkozási ismeretek, Műszaki Kiadó Budapest, 2008 -  ISBN: 978-963-16-60
4. Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. - Vállalkozások gazdálkodása, Műszaki Kiadó Budapest, 2010 -  Gyártói kód: MK-6071-5
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés34
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kósa Zsuzsanna

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

IMSc tematika és módszer IMSc pont szerezhető a gyakorlati alkalmakon kiadott összesen 2 darab, továbbá a vizsgán kiadott további 1 pluszfeladat teljesítésével. IMSc pontszerzés igényét a félév elején a tárgyfelelősnek jelezni szükséges.
IMSc pontozás A tárgy keretében összesen 20 iMSc pont megszerzésére nyílik lehetőség, ebből max. 12 a félév közben, max. 8 pedig a vizsgán kiadott plusz feladatok teljesítésével.