Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gazdálkodási információmenedzsment

  A tantárgy angol neve: Information Management for Business Administration

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak
  Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
  BSc Specializáció tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC09   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac09
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Villányi Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tanszék

  Török Marianna

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikai Technológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vállalatirányítási rendszerek, Adatbázisok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA381" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA381", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése (K2) Megértetni a gazdálkodást meghatározó külső tényezőket és belső igényeket, továbbá a gazdálkodási tényrögzítés logikáját
  (K2) A felhasználó oldaláról bemutatni a vállalati gazdálkodásban használt értékkezelési és - feldolgozási módszereket
  (K3) Felhasználói élményt nyújtani gazdálkodási rendszerek használatában, kezelési felületekben, adatstruktúrák feltárásában

  A tantárgyat sikeres teljesítő hallgató képes lesz:
  (K2) Megérteni a gazdálkodás logikáját és a gazdálkodáshoz szükséges adatrendszerek komplexitását
  (K3) Az elméleti alapozás után készséget szereznek gazdálkodási rendszerek használatában, gazdálkodási adatbázisok tervezésében, információfeldolgozási algoritmusok fejlesztésében
  (K2) Megérteni a kontrollingelemzésekhez szükséges informatikai és adatkezelési feladatokat
  (K3) Számszerű szituációk elemzésével megérteni a gazdasági szereplők és intézmények információs elvárásait
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Gazdálkodó szervezetek vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének követése
  2. Gazdálkodási információszolgáltatás: könyvvezetés, nyilvántartások, jelentések, bizonylatolás, iktatás
  Gyakorlat I.: Egy gyakorlati informatikai rendszer megismerése; számlatükör, könyvelési napló, partnernyilvántartás
  3. Gazdálkodási tranzakciók, analitikus nyilvántartások, eszközök, források
  4. Bevételek és ráfordítások elszámolása, szokásos és rendkívüli események
  Gyakorlat II.: Egy vállalkozás nyilvántartásainak megalapozása, bizonylatok iktatása, a bankkivonat tartalma, vétel és eladás elszámolása
  5. Vagyonleltár, tárgyi eszközök számbavétele, értéke, értékcsökkenési leírások, amortizációs politika és hatásai
  6. Beruházási döntések előzetes számításai, vagyonértékelési eljárások, készletkezelés
  Gyakorlat III.: Tárgyieszköz-beruházás elszámolása: aktiválás, értékcsökkenés
  7. Állami jövedelmek, adótípusok, adófizetés, általános forgalmi adó elszámolása
  8. Bérek, járulékok rendszere, elszámolása, társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek
  Gyakorlat IV.: általános forgalmi adó nyilvántartása, pénzügyi összerendezés
  9. Eredmény- és mérlegkimutatás, beszámolók
  10. Cash flow-kimutatás, likviditástervezés
  Gyakorlat V.: Bérfizetés, kapcsolódó adók és járulékok elszámolása
  11. Vezetői számvitel, önköltségszámítás, mutatószámrendszerek
  12. Üzleti tervezés, terv-tény összehasonlítás, idősorok, gyűjtések
  Gyakorlat VI.: Mérleg, eredménykimutatás
  13. Vezetői jelentésrendszerek, üzleti érték és jelentés
  14. A kontrolling alapelve és gyakorlata, az informatikus szerepe
  Gyakorlat VII.: Éves zárás-nyitás, összerendezés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:
  Az aláírás megszerzésének feltétele a részvétel 5 gyakorlati alkalmon, az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása, továbbá egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű (40%-os) teljesítése. 


  A vizsgaidőszakban:
  A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal biztosítunk lehetőséget a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége esetén biztosított.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban folyamatosan.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A hallgatók megkapják az előadáson kivetített anyagokat, ezenkívül a gyakorlatokhoz írásos útmutatót biztosítunk.

  Ajánlott irodalom:
  1. Borgulya István, Dobay Péter: Gazdasági informatika II. Információrendszerek, információmenedzsment PTE KTK, Pécs, 2007 - ISBN: 9789636421809
  2. Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai Budapest, Perfekt 2013 - ISBN: 9789633948217
  3. Bognár Zsoltné: Vállalkozások 1. - Vállalkozási ismeretek, Műszaki Kiadó Budapest, 2008 -  ISBN: 978-963-16-60
  4. Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. - Vállalkozások gazdálkodása, Műszaki Kiadó Budapest, 2010 -  Gyártói kód: MK-6071-5
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kósa Zsuzsanna

  egyetemi docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer IMSc pont szerezhető a gyakorlati alkalmakon kiadott összesen 2 darab, továbbá a vizsgán kiadott további 1 pluszfeladat teljesítésével. IMSc pontszerzés igényét a félév elején a tárgyfelelősnek jelezni szükséges.
  IMSc pontozás A tárgy keretében összesen 20 iMSc pont megszerzésére nyílik lehetőség, ebből max. 12 a félév közben, max. 8 pedig a vizsgán kiadott plusz feladatok teljesítésével.