Termelésinformatika

A tantárgy angol neve: Production Informatics

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak
Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
BSc Specializáció tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC01 5 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac01
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Villányi Balázs

adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szoftvertechnológia, Adatbázisok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _) )

VAGY Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA383" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETA383", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa egy termelő vállalat információ technológiai működését, a tipikus termelési folyamatokat, ezek informatikai oldalát, a számítógépes termelésirányítási rendszerek típusait, legfontosabb tulajdonságaikat, a számítógépes irányítás bevezetésének és üzemeltetésének feladatait.


Megszerezhető készségek, képességek:
A tárgy bevezet a termelésirányítási rendszerek világába. A hallgatók képesek lesznek azon fogalmakat és rendszereket alkalmazni, amelyek a termelő vállalatok működése kapcsán érintettek és képesek lesznek ezeket összefüggéseiben értelmezni és kezelni. A tárgyat elsajátító hallgatók megszerzik azt a képességet, hogy eligazodjanak egy vállalat termelési rendszerében, azonosítani tudják az anyagellátás, az anyagáramlás és -megmunkálás folyamatait, ezek információs és irányítási igényeit. Képesek lesznek a folyamatok implementálására számítógépes termelésirányítási rendszerben, ilyen rendszerek üzemeltetésére, kiegészítő fejlesztésére.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.   A termelő vállalat bemutatása, valamint műszaki, gazdasági, információ technológiai elkülönítése az általános vállalat fogalmától. 

2.   A termelő vállalat vállalati adatmodelljének bemutatása, a főbb adatcsoportok ismertetése. A tranzakciós, törzs- és konfigurációs adatok fogalmának ismertetése, a normaadatok koncepciója. 

3.   A rendelkezésre álló munkaidő kiszámítása és az ehhez szükséges adatok. A termelés rendelkezésre álló idejének és időfelhasználásának elkülönítése, valamint időtényezőinek bemutatása. Az átfutási idő kiszámítása különböző, a raktári készlet rendelkezésreállása szerint megkülönböztetett esetekben, valamint a teljes anyagjegyzék-struktúrára. A műveletek kapcsolásának fogalma és típusai, valamint ezek hatása az átfutási időre.

4.   Gépek, berendezések fogalma és adatai különös tekintettel a költség- és időnormákra. Költségfelosztási típusok, a kapacitás alternatív értelmezései és kapcsolódó fogalmai. A gépek elrendezési alapelveinek és módjainak bemutatása, a gyártástechnológiák ismertetése.

5.   A dolgozók, munkaköreik és bércsoportjaik bemutatása, a munkavégzés különböző absztrakciós szintű elemeinek leírása. Az elemi művelet fogalmának bevezetése, a szabványos művelet és a műveletterv felépülésének ismertetése.

6.   Előkalkuláció célja, normaszerinti jellege, bemeneti és kimeneti adatai. A költségnemek fő kategóriáinak bemutatása. A tervezett önköltség meghatározása anyagköltség, bérköltség és gépköltség szerinti bontásban. Az utókalkuláció fogalma és felhasználása az előkalkuláció optimalizálására.

7.   A termeléstervezés és irányítás feladatának ismertetése, transzformációs folyamat szerinti csoportosítása. A termelés fogalma, a hosszútávú termeléstervezés elemei, a stratégia kialakítása és végrehajtása.

8.   A középtávú termeléstervezés jellemzői, feladatai, a nagyvonalú termeléstervezés fogalma, erőforrásoptimalizálási lehetőségek, a támogató számítógépes rendszer.

9.   A rövidtávú termeléstervezés jellemzői, feladatai, támogató rendszerei, bemeneti és kimeneti adatai, valamint algoritmusai. A szükségletszámítás és ütemezés bemutatása, az MRP és DRP algoritmusok ismertetése.

10. A szalagrendszerű gyártás jellemzői, törzsadatai, hasonlóságok és eltérések más rendszerű gyártásoktól. Szalagrendszerű gyártás termelésprogramozása, az eredmények jelentése.

11. Finomprogramozás jellemzői és feladatai. A különböző stratégiájú ütemezési algoritmusok ismertetése és termelésoptimalizálási célfüggvény szerinti optimalitásuk tárgyalása. Optimális ütemezési algoritmusok a célfüggvény, a gépek és a feladatok száma szerint.

12. A termeléstervezés és irányítás információs folyamata, gyártásátfutás: feladatok jóváhagyása, rendelések kiadása, anyagkönyvelés, visszajelentés. 

13. A termelés műszaki, ügyviteli és anyagi előkészítése.

14. Gyártás, ellenőrzés, selejtkezelés. Az üzemfenntartás feladata, folyamata.

 

A gyakorlatok tematikája: 

Előkalkuláció, költségek költségnemek szerinti bontása. Átfutási idő. Előkalkulációs algoritmus. 

Termékcsalád tervezés, termelésprogramozás. Erőforrásszükséglet-tervezés.

Kapacitásszükséglet-számítás és gyártásütemezés. Gyártási feladatok ütemezésének optimalizálása.

Műhelyrendszerű gyártás. Gyártási rendelések. Végrehajtás, műhelyirányítás. (Dupla óra.)

Szalagrendszerű gyártás. Gyártósori gyártás törzsadatai és a gyártás tervezése.

Integrált rendszer folyamatai, áttekintő feladat megoldása.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
Az aláírás megszerzésének feltétele részvétel a gyakorlatok mindegyikén, az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása, továbbá egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése.


A vizsgaidőszakban:
A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

11. Pótlási lehetőségek

A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban folyamatosan.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Szikora B.: Termelésinformatika, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás elektronikus vázlata, v5.44 vagy újabb változat. 102 old. 

2. Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, Elektronikus tankönyv, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, v5.44 vagy újabb változat. 170 old. + Függelék 200 old.

3. Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sap-press.com, megtekintve: 2017.04.

4. Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oracle.com/technetwork/community/bookstore/index.html, megtekintve: 2017.04.

5. Könyvek a MicroSoft rendszerekről: http://www.msdynamicsbooks.com/, megtekintve: 2017.04.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

14

Készülés laborra

-

Készülés zárthelyire

16

Házi feladat elkészítése

-

Önálló tananyag-feldolgozás

-

Vizsgafelkészülés

34

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Villányi Balázs

adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

 

IMSc tematika és módszer
IMSc pont szerezhető a gyakorlati alkalmakon kiadott összesen 2 darab pluszfeladat teljesítésével, továbbá a vizsgán kiadott pluszfeladat teljesítésével.
IMSc pontozás

A tárgy keretében összesen 20 iMSc pont megszerzésére nyílik lehetőség, ebből max. 12 a félévközben kiadott két feladat megoldásával szerezhető, max. 8 pedig a szóbeli vizsgán a kiadott plusz feladatok megoldása alapján.