Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Termelésinformatika

  A tantárgy angol neve: Production Informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak
  Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
  BSc Specializáció tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC01 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac01
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Villányi Balázs

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftvertechnológia, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA383" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETA383", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa egy termelő vállalat információ technológiai működését, a tipikus termelési folyamatokat, ezek informatikai oldalát, a számítógépes termelésirányítási rendszerek típusait, legfontosabb tulajdonságaikat, a számítógépes irányítás bevezetésének és üzemeltetésének feladatait.


  Megszerezhető készségek, képességek:
  A tárgy bevezet a termelésirányítási rendszerek világába. A hallgatók képesek lesznek azon fogalmakat és rendszereket alkalmazni, amelyek a termelő vállalatok működése kapcsán érintettek és képesek lesznek ezeket összefüggéseiben értelmezni és kezelni. A tárgyat elsajátító hallgatók megszerzik azt a képességet, hogy eligazodjanak egy vállalat termelési rendszerében, azonosítani tudják az anyagellátás, az anyagáramlás és -megmunkálás folyamatait, ezek információs és irányítási igényeit. Képesek lesznek a folyamatok implementálására számítógépes termelésirányítási rendszerben, ilyen rendszerek üzemeltetésére, kiegészítő fejlesztésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.   A termelő vállalat bemutatása, valamint műszaki, gazdasági, információ technológiai elkülönítése az általános vállalat fogalmától. 

  2.   A termelő vállalat vállalati adatmodelljének bemutatása, a főbb adatcsoportok ismertetése. A tranzakciós, törzs- és konfigurációs adatok fogalmának ismertetése, a normaadatok koncepciója. 

  3.   A rendelkezésre álló munkaidő kiszámítása és az ehhez szükséges adatok. A termelés rendelkezésre álló idejének és időfelhasználásának elkülönítése, valamint időtényezőinek bemutatása. Az átfutási idő kiszámítása különböző, a raktári készlet rendelkezésreállása szerint megkülönböztetett esetekben, valamint a teljes anyagjegyzék-struktúrára. A műveletek kapcsolásának fogalma és típusai, valamint ezek hatása az átfutási időre.

  4.   Gépek, berendezések fogalma és adatai különös tekintettel a költség- és időnormákra. Költségfelosztási típusok, a kapacitás alternatív értelmezései és kapcsolódó fogalmai. A gépek elrendezési alapelveinek és módjainak bemutatása, a gyártástechnológiák ismertetése.

  5.   A dolgozók, munkaköreik és bércsoportjaik bemutatása, a munkavégzés különböző absztrakciós szintű elemeinek leírása. Az elemi művelet fogalmának bevezetése, a szabványos művelet és a műveletterv felépülésének ismertetése.

  6.   Előkalkuláció célja, normaszerinti jellege, bemeneti és kimeneti adatai. A költségnemek fő kategóriáinak bemutatása. A tervezett önköltség meghatározása anyagköltség, bérköltség és gépköltség szerinti bontásban. Az utókalkuláció fogalma és felhasználása az előkalkuláció optimalizálására.

  7.   A termeléstervezés és irányítás feladatának ismertetése, transzformációs folyamat szerinti csoportosítása. A termelés fogalma, a hosszútávú termeléstervezés elemei, a stratégia kialakítása és végrehajtása.

  8.   A középtávú termeléstervezés jellemzői, feladatai, a nagyvonalú termeléstervezés fogalma, erőforrásoptimalizálási lehetőségek, a támogató számítógépes rendszer.

  9.   A rövidtávú termeléstervezés jellemzői, feladatai, támogató rendszerei, bemeneti és kimeneti adatai, valamint algoritmusai. A szükségletszámítás és ütemezés bemutatása, az MRP és DRP algoritmusok ismertetése.

  10. A szalagrendszerű gyártás jellemzői, törzsadatai, hasonlóságok és eltérések más rendszerű gyártásoktól. Szalagrendszerű gyártás termelésprogramozása, az eredmények jelentése.

  11. Finomprogramozás jellemzői és feladatai. A különböző stratégiájú ütemezési algoritmusok ismertetése és termelésoptimalizálási célfüggvény szerinti optimalitásuk tárgyalása. Optimális ütemezési algoritmusok a célfüggvény, a gépek és a feladatok száma szerint.

  12. A termeléstervezés és irányítás információs folyamata, gyártásátfutás: feladatok jóváhagyása, rendelések kiadása, anyagkönyvelés, visszajelentés. 

  13. A termelés műszaki, ügyviteli és anyagi előkészítése.

  14. Gyártás, ellenőrzés, selejtkezelés. Az üzemfenntartás feladata, folyamata.

   

  A gyakorlatok tematikája: 

  Előkalkuláció, költségek költségnemek szerinti bontása. Átfutási idő. Előkalkulációs algoritmus. 

  Termékcsalád tervezés, termelésprogramozás. Erőforrásszükséglet-tervezés.

  Kapacitásszükséglet-számítás és gyártásütemezés. Gyártási feladatok ütemezésének optimalizálása.

  Műhelyrendszerű gyártás. Gyártási rendelések. Végrehajtás, műhelyirányítás. (Dupla óra.)

  Szalagrendszerű gyártás. Gyártósori gyártás törzsadatai és a gyártás tervezése.

  Integrált rendszer folyamatai, áttekintő feladat megoldása.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:
  Az aláírás megszerzésének feltétele részvétel a gyakorlatok mindegyikén, az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása, továbbá egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése.


  A vizsgaidőszakban:
  A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Szikora B.: Termelésinformatika, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás elektronikus vázlata, v5.44 vagy újabb változat. 102 old. 

  2. Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, Elektronikus tankönyv, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, v5.44 vagy újabb változat. 170 old. + Függelék 200 old.

  3. Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sap-press.com, megtekintve: 2017.04.

  4. Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oracle.com/technetwork/community/bookstore/index.html, megtekintve: 2017.04.

  5. Könyvek a MicroSoft rendszerekről: http://www.msdynamicsbooks.com/, megtekintve: 2017.04.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  14

  Készülés laborra

  -

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyag-feldolgozás

  -

  Vizsgafelkészülés

  34

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Villányi Balázs

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

   

  IMSc tematika és módszer
  IMSc pont szerezhető a gyakorlati alkalmakon kiadott összesen 2 darab pluszfeladat teljesítésével, továbbá a vizsgán kiadott pluszfeladat teljesítésével.
  IMSc pontozás

  A tárgy keretében összesen 20 iMSc pont megszerzésére nyílik lehetőség, ebből max. 12 a félévközben kiadott két feladat megoldásával szerezhető, max. 8 pedig a szóbeli vizsgán a kiadott plusz feladatok megoldása alapján.