Vállalatirányítási rendszerek

A tantárgy angol neve: Enterprise Control Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak
Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
BSc Specializáció tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAC00 5 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac00
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Villányi Balázs

adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szoftvertechnológia, Adatbázisok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _) )

VAGY Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA382" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETA382", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a vállalatok működésének informatikai oldalát, a működésben érintett vállalati entitásokat, adatmodelleket és a vállalati működés értékteremtő folyamatait. Bemutatja továbbá a vállalatirányítási informatikai rendszerek típusait, legfontosabb feladatait és megismerteti a szakterületen belül elérhető legfontosabb szoftveres megoldásokat.


Megszerezhető készségek, képességek:

A tárgy bevezet a vállalatirányítási rendszerek világába. A hallgatók képesek lesznek azon fogalmakat és rendszereket alkalmazni, amelyek a vállalatok működése kapcsán érintettek és képesek lesznek ezeket összefüggéseiben értelmezni és kezelni. Képesek lesznek továbbá a gazdasági működés információs objektumait és folyamatait adott vállalati rendszerben alkalmazni. Képesek lesznek továbbá a vállalati folyamatok között eligazodni, a folyamatokat támogató megfelelő rendszereket kiválasztani, a bevezetésében részt venni, a bevezetett rendszert üzemeltetni, kiegészítő fejlesztéseket elvégezni, más rendszerekkel való kapcsolatot kiépíteni.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.   A vállalati információs rendszerek bemutatása, szerepe a modern vállalat működésében. A vállalati információs rendszerek fejlődése, szigetrendszerek és integrációjuk szükségessége.

2.   A standard vállalatirányítási rendszerek fogalma, kritériumai, általános tulajdonságai, funkcionális moduljai.

3.   Terhelés-megosztási struktúrák. A standard vállalatirányítási rendszerek programozási alapelvei és üzleti objektumai.

4.   A bizonylatok és a bizonylati elv bemutatása, a bizonylatokon értelmezett metódusok, valamint ezen metódusok összefogása mozgásnemekbe és tranzakciókba.

5.   Az integrált vállalatirányítási rendszerek adatmodelljének bemutatása és az ebben szereplő üzleti objektumok ismertetése: vállalati törzsadatok, telephelyek, raktárak, cikkek törzsadatai (általános, készletezési, tervezési, raktári, számviteli), termékcsalád, anyagjegyzék, készletek.

6.   A készletek típusainak bemutatása, és az ezekre épülő készletgazdálkodási rendszerek céljai, modelljei, típusai, költségtényezői, készletértékelési módszerei. Az ABC készletgazdálkodási rendszer bemutatása.

7.   A vállalatirányítási rendszerek információs folyamatai: rendelésfeldolgozás, szükségletszámítás és ütemezés, beszerzés.

8.   A vállalatirányítási rendszerek információs folyamatai: gyártás, kibocsátás és számlázás.

9.   Az elosztási erőforrás tervezés célja, feladata, be- és kimeneti adatai, algoritmusa.

10. Az előleg- és részletfizetés, bizonylatok életciklusa, valamint az érintett információs objektumok, szerepek, bizonylatok és egyéb kapcsolódó fogalmak.

11. Példák vállalatirányítási rendszerekre, ezek funkcionális felépítése, moduljai. A rendszerek informatikai architektúrája, adatszerkezetei, tipikus telepítései. A rendszer, mandant (kliens), vállalat és domain fogalmainak ismertetése, valamint a rendszertérkép bemutatása.

12. A testre szabás és fejlesztés eszközeinek tárgyalása, az aktiválás és változástranszport végrehajtásának bemutatása. 

13. Az adatbáziselérési, -frissítési és zárkezelési módok, valamint a feldolgozó eljárások típusainak bemutatása.

14. Az export-importcsatolók, alkalmi és állandó interfészek, valamint a szabványos üzenetcserék bemutatása.


A gyakorlatok tematikája: 

Egy vállalatirányítási rendszer bemutatása. Adatállományok. Vállalati törzsadatok karbantartása.

Törzsadatállományok, termékek, homogén gépcsoportok, művelettervek, vevők, szállítók.

Szükségletszámítás és ütemezés. Az MRP működése, rendelési politikák algoritmikus hatása

Beszerzés, árubeérkeztetés, számlafeldolgozás folyamata

Elosztási erőforrás-tervezés. A DRP működése. DRP és MRP együttműködése. A telephelyek közötti szállítás

Kiszállítás, számlázás. Konténerek. Szállítmányozók, fuvarozók. Dokumentumformák. Számlakészítés.

Integrált vállalatirányítási rendszer folyamatai, áttekintő feladat megoldás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat 
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
Az aláírás megszerzésének feltétele részvétel a gyakorlatok mindegyikén, az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása, továbbá egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése.


A vizsgaidőszakban:
A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

11. Pótlási lehetőségek

A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban, folyamatosan.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Szikora B.: Termelésinformatika, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás elektronikus vázlata, v5.44 vagy újabb változat. 102 old. 

2. Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, Elektronikus tankönyv, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, v5.44 vagy újabb változat. 170 old. + Függelék 200 old.

3. Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sap-press.com, megtekintve: 2017.04.

4. Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oracle.com/technetwork/community/bookstore/index.html, megtekintve: 2017.04.

5. Könyvek a MicroSoft rendszerekről: http://www.msdynamicsbooks.com/, megtekintve: 2017.04.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Készülés előadásokra

14

Készülés gyakorlatra

14

Készülés laborra

-

Készülés zárthelyire

16

Házi feladat elkészítése

-

Önálló tananyag-feldolgozás

-

Vizsgafelkészülés

34

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Martinek Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Villányi Balázs

adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

IMSc tematika és módszer

IMSc pont szerezhető a gyakorlati alkalmakon kiadott összesen 2 darab pluszfeladat teljesítésével, továbbá a vizsgán kiadott pluszfeladat teljesítésével.

IMSc pontozás

A tárgy keretében összesen 20 iMSc pont megszerzésére nyílik lehetőség, ebből max. 12 a félévközben kiadott két feladat megoldásával szerezhető, max. 8 pedig a szóbeli vizsgán a kiadott plusz feladatok megoldása alapján.