Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalatirányítási rendszerek

  A tantárgy angol neve: Enterprise Control Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak
  Vállalati Információs Rendszerek Specializáció
  BSc Specializáció tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETAC00 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietac00
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Villányi Balázs

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz.

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftvertechnológia, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AMINvallinfrendETT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendSZIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINvallinfrendTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETA382" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETA382", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a vállalatok működésének informatikai oldalát, a működésben érintett vállalati entitásokat, adatmodelleket és a vállalati működés értékteremtő folyamatait. Bemutatja továbbá a vállalatirányítási informatikai rendszerek típusait, legfontosabb feladatait és megismerteti a szakterületen belül elérhető legfontosabb szoftveres megoldásokat.


  Megszerezhető készségek, képességek:

  A tárgy bevezet a vállalatirányítási rendszerek világába. A hallgatók képesek lesznek azon fogalmakat és rendszereket alkalmazni, amelyek a vállalatok működése kapcsán érintettek és képesek lesznek ezeket összefüggéseiben értelmezni és kezelni. Képesek lesznek továbbá a gazdasági működés információs objektumait és folyamatait adott vállalati rendszerben alkalmazni. Képesek lesznek továbbá a vállalati folyamatok között eligazodni, a folyamatokat támogató megfelelő rendszereket kiválasztani, a bevezetésében részt venni, a bevezetett rendszert üzemeltetni, kiegészítő fejlesztéseket elvégezni, más rendszerekkel való kapcsolatot kiépíteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.   A vállalati információs rendszerek bemutatása, szerepe a modern vállalat működésében. A vállalati információs rendszerek fejlődése, szigetrendszerek és integrációjuk szükségessége.

  2.   A standard vállalatirányítási rendszerek fogalma, kritériumai, általános tulajdonságai, funkcionális moduljai.

  3.   Terhelés-megosztási struktúrák. A standard vállalatirányítási rendszerek programozási alapelvei és üzleti objektumai.

  4.   A bizonylatok és a bizonylati elv bemutatása, a bizonylatokon értelmezett metódusok, valamint ezen metódusok összefogása mozgásnemekbe és tranzakciókba.

  5.   Az integrált vállalatirányítási rendszerek adatmodelljének bemutatása és az ebben szereplő üzleti objektumok ismertetése: vállalati törzsadatok, telephelyek, raktárak, cikkek törzsadatai (általános, készletezési, tervezési, raktári, számviteli), termékcsalád, anyagjegyzék, készletek.

  6.   A készletek típusainak bemutatása, és az ezekre épülő készletgazdálkodási rendszerek céljai, modelljei, típusai, költségtényezői, készletértékelési módszerei. Az ABC készletgazdálkodási rendszer bemutatása.

  7.   A vállalatirányítási rendszerek információs folyamatai: rendelésfeldolgozás, szükségletszámítás és ütemezés, beszerzés.

  8.   A vállalatirányítási rendszerek információs folyamatai: gyártás, kibocsátás és számlázás.

  9.   Az elosztási erőforrás tervezés célja, feladata, be- és kimeneti adatai, algoritmusa.

  10. Az előleg- és részletfizetés, bizonylatok életciklusa, valamint az érintett információs objektumok, szerepek, bizonylatok és egyéb kapcsolódó fogalmak.

  11. Példák vállalatirányítási rendszerekre, ezek funkcionális felépítése, moduljai. A rendszerek informatikai architektúrája, adatszerkezetei, tipikus telepítései. A rendszer, mandant (kliens), vállalat és domain fogalmainak ismertetése, valamint a rendszertérkép bemutatása.

  12. A testre szabás és fejlesztés eszközeinek tárgyalása, az aktiválás és változástranszport végrehajtásának bemutatása. 

  13. Az adatbáziselérési, -frissítési és zárkezelési módok, valamint a feldolgozó eljárások típusainak bemutatása.

  14. Az export-importcsatolók, alkalmi és állandó interfészek, valamint a szabványos üzenetcserék bemutatása.


  A gyakorlatok tematikája: 

  Egy vállalatirányítási rendszer bemutatása. Adatállományok. Vállalati törzsadatok karbantartása.

  Törzsadatállományok, termékek, homogén gépcsoportok, művelettervek, vevők, szállítók.

  Szükségletszámítás és ütemezés. Az MRP működése, rendelési politikák algoritmikus hatása

  Beszerzés, árubeérkeztetés, számlafeldolgozás folyamata

  Elosztási erőforrás-tervezés. A DRP működése. DRP és MRP együttműködése. A telephelyek közötti szállítás

  Kiszállítás, számlázás. Konténerek. Szállítmányozók, fuvarozók. Dokumentumformák. Számlakészítés.

  Integrált vállalatirányítási rendszer folyamatai, áttekintő feladat megoldás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat 
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:
  Az aláírás megszerzésének feltétele részvétel a gyakorlatok mindegyikén, az adott gyakorlathoz kapcsolódó feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása, továbbá egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése.


  A vizsgaidőszakban:
  A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban, folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Szikora B.: Termelésinformatika, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás elektronikus vázlata, v5.44 vagy újabb változat. 102 old. 

  2. Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, Elektronikus tankönyv, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, v5.44 vagy újabb változat. 170 old. + Függelék 200 old.

  3. Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sap-press.com, megtekintve: 2017.04.

  4. Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oracle.com/technetwork/community/bookstore/index.html, megtekintve: 2017.04.

  5. Könyvek a MicroSoft rendszerekről: http://www.msdynamicsbooks.com/, megtekintve: 2017.04.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatra

  14

  Készülés laborra

  -

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyag-feldolgozás

  -

  Vizsgafelkészülés

  34

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Martinek Péter

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Villányi Balázs

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  IMSc tematika és módszer

  IMSc pont szerezhető a gyakorlati alkalmakon kiadott összesen 2 darab pluszfeladat teljesítésével, továbbá a vizsgán kiadott pluszfeladat teljesítésével.

  IMSc pontozás

  A tárgy keretében összesen 20 iMSc pont megszerzésére nyílik lehetőség, ebből max. 12 a félévközben kiadott két feladat megoldásával szerezhető, max. 8 pedig a szóbeli vizsgán a kiadott plusz feladatok megoldása alapján.