Elektronikai technológia és anyagismeret

A tantárgy angol neve: Electronics Technology and Materials

Adatlap utolsó módosítása: 2021. augusztus 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak
BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETAB00 3 3/0/2/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Krammer Olivér,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Krammer Olivér

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Harsányi Gábor

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Szabó Péter János

egyetemi tanár

Anyagtudomány és Technológia Tsz. (GPK)

Dr. Jakab László

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Gordon Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Hurtony Tamás

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Bonyár Attila

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Medgyes Bálint

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Géczy Attila

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika A1, Fizika 1.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMETE11AX01" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY
TárgyEredmény( "BMETE11AX21" , "aláírás" , _ ) = -1 )

ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEGEMTAV01", "jegy", _) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEGEMTAV01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETA302", "jegy", _) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETA302", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

ÉS (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-A7H") VAGY Training.Code=("5NAA7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

Az Elektronikai technológia és anyagismeret c. természettudományos alaptárgy keretében folyó képzés elsődleges célja a hallgatóknak az elektronikai moduláramkörök és rendszerek kivitelezésével, valamint azok anyagszerkezeti és anyagtulajdonságaival kapcsolatos alapjainak, továbbá elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása.

A tantárgy célja áttekintést adni a mikroelektronikai anyagok, alkatrészek és eszközök, az áramköri, optoelektronikai, mechatronikai, és egyéb modulok, valamint az elektronikus készülékek struktúrájáról, felépítéséről, előállítási és szerelési technológiájáról, a szakterület fejlődési trendjeiről.

A tárgy azon elektronikai technológiai és anyagismereti - mikroelektronikai, áramkör építési, szereléstechnológiai, készüléképítési - ismereteket foglalja össze, amelyek minden villamosmérnök számára szükségesek az integrált áramkörökkel, továbbá az elektronikai részegységek és rendszerek kivitelezésével kapcsolatos alapvető tájékozottsághoz és az erre a területre specializálódott ipari szakemberekkel és kutatókkal való együttműködéshez.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét. Bevezetés, Elektronikus alkatrészek, hordozók, részegységek rendszerezése, elektronikai anyagok rövid ismertetése. Elektronikai készülékek tervezése, felépítése, elektronikus készülékek termikus konstrukciója.

2. hét. A furat és felület szerelhető alkatrészek felépítései, tulajdonságai, csoportosításai.

3. hét. Alkatrészek forrasztása hullámforrasztással, az újraömlesztéses forrasztási technológia, szelektív forrasztási technológiák

4. hét. Félvezető chipek és moduláramkörök beültetési módjai és tokozásai 

5. hét. Egyoldalas és kétoldalas lemezek gyártástechnológiája. Többrétegű és speciális lemezek gyártástechnológiája, HDI hordozók.

6. hét. Kerámia- és polimer alapú vastagréteg technológia, többrétegű kerámia technológiák

7. hét. Vákuumtechnika, vékonyréteg technológia

8. hét. Félvezető anyagok jellemzői, elemi és vegyület félvezetők, diffúzió, ion-implantáció. Félvezető szelet előállítása

9. hét. Rétegleválasztási, és adalékolási technológiák. Mintázat és szerkezet-kialakítás félvezető szeleten, tranzisztorok kialakítása.

10. hét. Kristálytani alapismeretek, Bravais-rács, Miller-indexek.

11. hét. Reális kristályok, kristályhibák (ponthibák, diszlokációk), egykristályok előállítása, újrakristályosítás. Fémek mechanikai tulajdonságai (szakító szilárdság, folyáshatár).

12. hét. Ötvözetek szerkezete és termikus viselkedése, állapotábrák, eutektikum, eutektoid, szilárd oldat, intermetallikus vegyület

13. hét. Vezetés fémekben, vezeték és ellenállásanyagok, hőmérsékletfüggés. Szigetelő anyagok villamos tulajdonságai, kerámiák, kompozitok, üvegek, műanyagok. Szerkezet vizsgálatok, RTG-diffrakció, mikroszkópia, SEM, TEM

14. hét. Kitekintő előadás, meghívott ipari előadóval.


A laboratóriumi gyakorlatok témái:

1. Nyomtatott huzalozású lemezek előállítása

2. Vékonyrétegek előállítása és lézeres mintázatkialakítás

3. Passzív hálózat készítése vastagréteg technológiával

4. Pásztázó elektronmikroszkópia (GPK)

5. Moduláramkör készítése furatszerelési technológiával, forrasztott kötések vizsgálata

6. Moduláramkör készítése felületszerelési technológiával

7. Nyomtatott huzalozású lemez tervezése az elektronikai szereléstechnológia vizsgálatára.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és laboratórium.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: Részvétel a hét darab laboratóriumi foglalkozáson és ezek sikeres teljesítése. A laboratóriumi foglalkozások elején az előzetes kompetenciák felmérésére rövid (kb. 15 perces) szintfelmérők legalább elégséges teljesítése. Kettő darab 60 perces összegző értékelés legalább elégséges teljesítése.

A vizsgaidőszakban: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A szintfelmérő teljesítményértékelés kizárólag a laboratóriumi foglalkozással együtt pótolható. A félév során két darab laboratóriumi foglalkozás pótolható.

Az összegző értékelések pótlására, javítására egyszeri lehetőség biztosított. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, a nagy zárthelyiket megelőzően, egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, BME Viking Zrt., VI202-010, Budapest, 2011

B. Illés, O. Krammer, A. Géczy: Reflow Soldering: Apparatus and Heat Transfer Processes, Elsevier, Amsterdam, Hollandia, 2020, ISBN: 9780128185056

Pinkola János (szerk.): Elektronikai Technológia Laboratórium, Műegyetemi kiadó, 55082, Budapest, 2007

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

70

Készülés előadásokra

20

Készülés gyakorlatra

-

Készülés laborra

28

Készülés zárthelyire

48

Házi feladat elkészítése

-

Önálló tananyag-feldolgozás

14

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

180


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Harsányi Gábor

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Ginsztler János

professor emeritus

Anyagtudomány és Technológia Tsz. (GPK)

Dr. Szabó Péter János

egyetemi tanár

Anyagtudomány és Technológia Tsz. (GPK)

Dr. Jakab László

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Gordon Péter

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Gál László

t. egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Sántha Hunor

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Krammer Olivér

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.

Dr. Illés Balázs

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz.


IMSc tematika és módszer A tárgyhoz tartozó laborgyakorlatokon, a programban részt vevő hallgatókat külön csoportokba helyezzük. A programban részt vevő hallgatók számára egyes laborgyakorlatokat az adott területen legtapasztaltabb kolléga (aki lehetőség szerint kutatásokat is végez/végzett az adott területen) irányításával fogják elvégezni, akik az alap labor anyagon felül megismertetik a hallgatók az adott terület jelenlegi kurrens kutatási témáival, legújabb eredményeivel.
IMSc pontozás

Az IMSc pontozás a tárgyhoz tartozó 2 db összegző értékelésen kiadott plusz feladatokkal történik. A plusz feladatok pontszámának aránya az összegző értékelésben 25%-os. Plusz IMSc pont az összegző értékelések 75%-os teljesítése felett szerezhető.

A tárgyban szerezhető maximális IMSc pontszám 30 (összegző értékelésenként max. 15).

Az IMSc pontok megszerzése a programban részt nem vevő hallgatók számára is biztosított.