Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak BSc.
Vállalati információs rendszerek szakirány
Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETA386 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora BélaA tanszék oktatói, doktoranduszaiegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése, Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIvállinfr", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatokat oldanak meg, korszerű számítástechnikai tervezési illetve technológiai módszerek és eszközök felhasználásával. Így szereznek alkotó módon, öntevékenyen, a gyakorlati munka, a kísérletezés eszközeivel szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.
A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.

8. A tantárgy részletes tematikája

A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható. Tématerületek: vállalati információs rendszerek fejlesztése; adatbázis-kezelés; vállalati és alsóbb szintű információmenedzsment; a termelés tervezése és irányítása; megbízhatóság, minőségellenőrzés és minőségbiztosítás. Példák választott feladatokra:

Mobil technológiák illesztése vállalatirányítási rendszerekhez

Mobil üzletkötői rendszer fejlesztése és illesztése a integrált vállalatirányítási rendszerhez

Döntéstámogató rendszer fejlesztése

Adatbázis middleware integrált vállalatirányítási rendszerhez

WEB áruház fejlesztése integrált vállalatirányítási rendszerhez

CRM (Customer Relationship Management) megoldás tervezése és megvalósítása vállalatirányítási rendszerhez

Vezetői információs rendszer fejlesztése integrált vállalatirányítási rendszerhez

Rendszermenedzsment

SAP kliensek elemzése és telepítése

Üzleti folyamatok modellezése

B2B típusú megoldások fejlesztése

Vállalati folyamatok elemzése és fejlesztése valós vállalatirányítási rendszerekben

 (készletgazdálkodás, előkalkuláció, sarzskezelés, termeléstervezés stb.)

Termeléskövető rendszer fejlesztése

Kapacitásszükségletet tervező rendszer továbbfejlesztése működő vállalatirányítási rendszerekben.

Erőforrás-szükségletet tervező rendszer készítése

WEB programozás

Internetes távoktatási rendszer fejlesztése

Minőségügyi rendszer tervezése és készítése

Meglévő rendszerek integrálása, új üzleti folyamatok

 

A témák többsége a szakdolgozat keretében is folytatható.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlat. A félév során a hallgatóknak a választott feladatot önállóan kell megoldaniuk egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).

10. Követelmények

a.  A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.
- A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni.
- Félévközi követelmény:
Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.
-
Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal. Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

- Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.
-
A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.

Nem kaphat félévközi jegyet az, aki

1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy

2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy

3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.

b.       A vizsgaidőszakban: nincs.

c.       Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra10
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire-
Választott feladat megoldása140
Irásbeli beszámoló elkészítése20
Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartása10
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.