Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus Szak BSc.
  Vállalati információs rendszerek szakirány
  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETA386 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Szikora BélaA tanszék oktatói, doktoranduszaiegyetemi docensElektronikai technológia tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti jog, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Információs rendszerek üzemeltetése, Vállalatirányítási rendszerek, Termelésinformatika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatokat oldanak meg, korszerű számítástechnikai tervezési illetve technológiai módszerek és eszközök felhasználásával. Így szereznek alkotó módon, öntevékenyen, a gyakorlati munka, a kísérletezés eszközeivel szintetizáló tudást. A téma egy felajánlott kínálati listából szabadon választható.
  A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók képesek lesznek kiegészítő modulok, funkciók tervezésére és implementálására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható. Tématerületek: vállalati információs rendszerek fejlesztése; adatbázis-kezelés; vállalati és alsóbb szintű információmenedzsment; a termelés tervezése és irányítása; megbízhatóság, minőségellenőrzés és minőségbiztosítás. Példák választott feladatokra:

  Mobil technológiák illesztése vállalatirányítási rendszerekhez

  Mobil üzletkötői rendszer fejlesztése és illesztése a integrált vállalatirányítási rendszerhez

  Döntéstámogató rendszer fejlesztése

  Adatbázis middleware integrált vállalatirányítási rendszerhez

  WEB áruház fejlesztése integrált vállalatirányítási rendszerhez

  CRM (Customer Relationship Management) megoldás tervezése és megvalósítása vállalatirányítási rendszerhez

  Vezetői információs rendszer fejlesztése integrált vállalatirányítási rendszerhez

  Rendszermenedzsment

  SAP kliensek elemzése és telepítése

  Üzleti folyamatok modellezése

  B2B típusú megoldások fejlesztése

  Vállalati folyamatok elemzése és fejlesztése valós vállalatirányítási rendszerekben

   (készletgazdálkodás, előkalkuláció, sarzskezelés, termeléstervezés stb.)

  Termeléskövető rendszer fejlesztése

  Kapacitásszükségletet tervező rendszer továbbfejlesztése működő vállalatirányítási rendszerekben.

  Erőforrás-szükségletet tervező rendszer készítése

  WEB programozás

  Internetes távoktatási rendszer fejlesztése

  Minőségügyi rendszer tervezése és készítése

  Meglévő rendszerek integrálása, új üzleti folyamatok

   

  A témák többsége a szakdolgozat keretében is folytatható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat. A félév során a hallgatóknak a választott feladatot önállóan kell megoldaniuk egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).

  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.
  - A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni.
  - Félévközi követelmény:
  Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.
  -
  Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal. Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

  - Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.
  -
  A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.

  Nem kaphat félévközi jegyet az, aki

  1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy

  2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy

  3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.

  b.       A vizsgaidőszakban: nincs.

  c.       Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra10
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Választott feladat megoldása140
  Irásbeli beszámoló elkészítése20
  Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartása10
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai technológia tsz.