Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati információs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Enterprise Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Pénzügy és Számvitel Szak

  Pénzügyi-számviteli informatika specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETA077   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu/oktatas/vieta077
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Martinek Péter

  Dr. Villányi Balázs

  Török Marianna 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatikai alapismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy bemutatja a vállalatok működésének informatikai oldalát, a működésben érintett vállalati entitásokat és adatmodelleket valamint a vállalati értékteremtő folyamatokat. Bemutatja továbbá a vállalatirányítási információs rendszerek legfontosabb típusait, azok feladatait és megismerteti a szakterületen belül elérhető szoftveres megoldásokat.

  Megszerezhető készségek, képességek:

  A tárgy bevezet a vállalatirányítási rendszerek világába. A tárgyat elvégző hallgatók képesek lesznek azon fogalmakat és rendszereket alkalmazni, amelyek a vállalatok működése kapcsán felmerülnek, továbbá képesek lesznek ezeket összefüggéseiben értelmezni és kezelni. Képesek lesznek továbbá a mindennapi működés információs objektumait és folyamatait adott vállalati rendszerben alkalmazni. Képesek lesznek továbbá a vállalati folyamatokat támogató megfelelő rendszereket kiválasztani, a rendszerbevezetésében részt venni, a bevezetett rendszert üzemeltetni, kiegészítő fejlesztéseket és más rendszerrel történő együttműködést tervezni és ezek megvalósítását támogatni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.        A vállalati információs rendszerek bemutatása, szerepe a modern vállalat működésében. A vállalati információs rendszerek fejlődése, típusai, szigetrendszerek és integrációjuk szükségessége.

  2.        A standard vállalatirányítási rendszerek fogalma, kritériumai, általános tulajdonságai, funkcionális moduljai. Terhelés-megosztási struktúrák. A standard vállalatirányítási rendszerek programozási alapelvei és üzleti objektumai.

  3.        A bizonylatok és a bizonylati elv bemutatása, a bizonylatokon értelmezett metódusok, mozgásnemek és tranzakciók. Az integrált vállalatirányítási rendszerek adatmodelljének bemutatása és az ebben szereplő üzleti objektumok ismertetése: vállalati törzsadatok, telephelyek, raktárak, cikkek törzsadatai (általános, készletezési, tervezési, raktári, számviteli), termékcsalád, anyagjegyzék, készletek.

  4.        A készletek típusainak bemutatása, és az ezekre épülő készletgazdálkodási rendszerek céljai, modelljei, típusai, költségtényezői, készletértékelési módszerei. Az ABC készletgazdálkodási rendszer bemutatása.

  5.        A vállalatirányítási rendszerek információs folyamatai: rendelésfeldolgozás, szükségletszámítás és ütemezés, beszerzés.

  6.        A vállalatirányítási rendszerek információs folyamatai: gyártás, kibocsátás és számlázás.

  7.        A termeléstervezés és irányítás feladatának ismertetése, transzformációs folyamat szerinti csoportosítása. A termelés fogalma, a hosszú távú termeléstervezés elemei, a stratégia kialakítása és végrehajtása.

  8.        A középtávú termeléstervezés jellemzői, feladatai, a nagyvonalú termeléstervezés fogalma, erőforrásoptimalizálási lehetőségek, a támogató számítógépes rendszer. A rövidtávú termeléstervezés jellemzői, feladatai, támogató rendszerei, bemeneti és kimeneti adatai, valamint algoritmusai. A szükségletszámítás és ütemezés bemutatása, az MRP I és II-es algoritmusok ismertetése.

  9.        Az elosztási erőforrás tervezés célja, feladata, be- és kimeneti adatai, algoritmusa. Finomprogramozás jellemzői és feladatai. A különböző stratégiájú ütemezési algoritmusok ismertetése és termelésoptimalizálási célfüggvény szerinti optimalitásuk tárgyalása. Optimális ütemezési algoritmusok a célfüggvény, a gépek és a feladatok száma szerint.

  10.    Az előleg- és részletfizetés, bizonylatok életciklusa, valamint az érintett információs objektumok, szerepek, bizonylatok és egyéb kapcsolódó fogalmak.

  11.    Szállítási hálózat menedzselő (SCM) rendszerek bemutatása. Lefedett vállalati folyamatok, megvalósítások, alkalmazott algoritmusok.

  12.    Ügyfélkapcsolati rendszerek fő feladatai. Alapelvek, dokumentumok és dokumentumkezelési rend-szerek. Adatstruktúrák és alapvető elemzési algoritmusok. 

  13.    Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek funkciói, eszközei, integrálásuk a vállalatirányítási rendszerekbe.

  14.    Példák vállalatirányítási rendszerekre, ezek funkcionális felépítése, moduljai. A rendszerek informatikai architektúrája, adatszerkezetei, tipikus telepítései. A rendszer, mandant (kliens), vállalat és domain fogalmainak ismertetése, valamint a rendszertérkép bemutatása.

   

  A gyakorlatok tematikája:

  • Vállalati folyamatok modellezése. Szimuláció és folyamat optimalizálás.
  • Vállalati jelentések készítése – riportolás, döntéstámogatás.
  • Integrált rendszer folyamatai, áttekintő feladat megoldása.
  • Egy működő vállalatirányítási rendszer bemutatása. Adatállományok vizsgálata, vállalati törzsadatok bevitele, karbantartása.
  • Törzsadatállományok, termékek, homogén gépcsoportok, művelettervek, vevők, szállítók adatinak vizsgálata. Összefüggések elemzések, adatok rögzítése, konzisztencia ellenőrzése.
  • Termékcsalád tervezés, termelésprogramozás. Erőforrásszükséglet-tervezés.
  • Előkalkuláció, költségek költségnemek szerinti bontása. Átfutási idő számítása, előkalkulációs algoritmus vázlatos bemutatása. Utókalkuláció.
  • Szükségletszámítás és ütemezés. Az MRP algoritmus működése, rendelési politikák algoritmikus hatása.
  • Elosztási erőforrás-tervezés. A DRP működése. DRP és MRP együttműködése. A telephelyek közötti szállítás tervezése és irányítása a vállalatirányítási rendszerben.
  • Beszerzés, árubeérkeztetés, számlafeldolgozás folyamata
  • Műhelyrendszerű gyártás. Gyártási rendelések. Végrehajtás, műhelyirányítás.
  • Kiszállítás és számlázás folyamatának felügyelete. Szállítmányozók, fuvarozók adatainak rögzítése, kapcsolattartás és irányítás a vállalatirányítási rendszerben. Dokumentumformák és a számlakészítés folyamata.
  • Az ügyfélszegmentálás folyamata és kapcsolódó vállalatirányítási feladatok – esettanulmány bemutatása.
  • Vállalati alkalmazások integrációja- esettanulmány bemutatása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése.

   

  A vizsgaidőszakban:

  A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Az érdemjegy megállapítása a vizsgán elért eredmény 80%-a és az összegző értékelésen elért eredmény 20%-a alapján súlyozódik.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során egy gyakorlat pótlására nyílik lehetőség, amelyeket a félév elején egyeztetett rend alapján kell teljesíteni. Az összegző értékelés javítására, pótlására egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint egyharmad) esetén biztosított.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban, folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, Előadás vázlata, v5.44 vagy újabb változat. 136 old. 
  • Szikora B: Vállalatirányítási rendszerek és Termelésinformatika laboratórium, Elektronikus tankönyv, BME Elektronikai Technológia Tanszék, Budapest, v5.44 vagy újabb változat. 170 old. + Függelék 200 old.
  • Hernandez, J. A. at all: SAP R/3 Kézikönyv, Panem, Budapest, 1997. 608 old
  • Könyvek az SAP rendszerekről: http://www.sap-press.com, megtekintve: 2017.04.
  • Könyvek az Oracle rendszerekről: http://www.oracle.com/technetwork/community/bookstore/index.html, megtekintve: 2017.04.
  • Könyvek a MicroSoft rendszerekről: http://www.msdynamicsbooks.com/category/1-microsoft-dynamics.aspx , megtekintve: 2017.04.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés előadásokra14
  Félévközi készülés gyakorlatokra14
  Felkészülés zárthelyire24
  Vizsgafelkészülés42
  Összesen150
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Martinek Péter