Érzékelők, beavatkozók és megjelenítők

A tantárgy angol neve: Sensors, Actuators, and Displays

Adatlap utolsó módosítása: 2009. április 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET9017 6-8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harsányi Gábor,
4. A tantárgy előadója
Dr. Harsányi Gábor         egyetemi tanár           Elektronikai Technológia Tanszék
dr. Jakab László             docens                     Elektronikai Technológia Tanszék
dr. Sántha Hunor           adjunktus                  Elektronikai Technológia Tanszék
Sinkovics Bálint             adjunktus                  Elektronikai Technológia Tanszék
Molnár László                tanársegéd                Elektronikai Technológia Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Fizika, Anyagtudomány, Mikroelektronika és Technológia

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos és optikai jeleket szolgáltató érzékelők, valamint a villamos jelekkel működtetett beavatkozók, kijelzők és megjelenítők főbb típusait, működésük alapelveit és alkalmazási lehetőségeit.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az érzékelők fogalma, felosztása, jellemzői, intelligens és integrált érzékelők, újszerű követelmények. Speciális anyagtípusok és technológiák (a szilícium anizotróp maratása, a felületi mikromegmunkálás, szervetlen és polimer rétegek leválasztása). Eszközstruktúrák az érzékelőkben: impedancia szerkezetek, félvezető eszközök, elektrokémiai cellák, kalorimetrikus, rezonátor és száloptikai típusok. Az érzékelők működésének alapját adó fizikai és kémiai effektusok. A hőmérséklet hatásai: termorezisztív és termoelektromos, piroelektromos effektus. Hőmérsékletérzékelők: termisztorok, ellenálláshőmérők, Si alapú hőmérsékletérzékelők, termoelemek. A mechanikai feszültség és deformáció hatásai: piezoelektromos, piezorezisztív effektus, kapacitásváltozás, elektretek alkalmazása. Hagyományos mechanikai érzékelő típusok: elmozdulás, deformáció, erő-, nyomás- és gyorsulásérzékelők. Szilícium alapú erő-, nyomás- és gyorsulásérzékelők, a hőfokkompenzálás kérdései. Sugárzások hatásai: termikus és kvantum effektusok. Sugárzásérzékelők: termikus típusok és foton-detektorok. A mágneses tér hatásai: töltéseltérítés Hall-effektus, magnetorezisztív effektus, hatás a szupravezetésre. A kémiai jelátalakítás molekuláris kölcsönhatásai: adszorpció, abszorpció, ionkicserélődés, a kémiai optikai jelátalakítás lehetőségei, biokatalitikus folyamatok. Félvezető oxid alapú vékony- és vastagréteg gázérzékelők, a működés alapjai, jellemzők. Szilícium alapú kémiai érzékelő eszközök: gázérzékelő és ion-érzékelő FET-ek. A szelektív kémiai érzékelés problematikája, lehetséges megoldásai. Érzékelők speciális alkalmazásokban: érzékelők a gépjármű elektronikában, érzékelők orvosbiológiai alkalmazásai, a bioérzékelők működésének alapjai. Polimer rétegek alkalmazása az érzékelőkben. Érzékelők alkalmazása az ipari folyamatszabályozásban, biztonság-technikában. A beavatkozók (aktuátorok) felosztása, működése. Piezoelektromos beavatkozók, mozgatók. Szervomotorok, léptetőmotorok. Magnetosztrikciós aktuátorok, A mikromechanika alapjai elektrosztatikus mikromotorok, szilícium alapú mikroaktuátorok, szelepek, optikai eltérítők, összetett beavatkozó rendszerek. Mikro-elektromachanikai rendszerek (MEMS). Fotometriai alapfogalmak, az emberi látás. A kijelzők karaktertípusai, láthatósága, a kijelzők és képmegjelenítők típusai. A passzív kijelzők típusai, elektromechanikus, elektrokrom és termokrom kijelzők. Folyadékkristályos kijelzők: az anyagok jellemzői, folyadékegykristály rétegek, kijelzési módok, a kijelzők felépítése. Színes, valamint ferroelektromos folyadékkristályos kijelzők. Az aktív kijelzők típusai: izzószálas, LED-es, plazma, vákuumfluoreszcens és elektrolumineszcens kijelzők. A képmegjelenítők típusai, monitorcsövek, kivetítőcsövek, háromdimenziós megjelenítés. Lapos képmegjelenítő eszközök

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás demonstrációkkal.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Két darab nagyzárthelyi a 7. és a 13. héten előadási órán. Legalább elégséges zárthelyi átlag az aláírás feltétele.

A félév során kiváló teljesítményt nyújtó hallgatóknak jeles osztályzatot ajánlunk meg, amennyiben a félévközi ellenőrzéseken kiváló teljesítményt nyújt az alábbiak szerint:

Mindkét zárthelyi dolgozata jeles szintű, és legalább az egyik kiváló eredményű.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsgajegyet a félév végén írásbeli vizsga alapján megajánljuk. Szóbeli vizsgával az eredmény módosítható.

c. Elővizsga: ötéves képzésen lévő hallgatóknak az utolsó tanulmányi héten, BSc-s hallgatóknak a pótlási héten.

11. Pótlási lehetőségek

Bármelyik sikertelen zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten, órarendi időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

A vizsga időpontok előtti napon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tantárgyhoz írott jegyzetek:

SensEdu internetes előadásanyag: http://www.ett.bme.hu/sensedu/ 

Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55048)

Bojta P., Harsányi G. és Králik D. (szerk: Harsányi G.): Kijelzők és képmegjelenítők, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55049)

Harsányi G., Bojta P., Gordon P., Lepsényi I., Ballun G.: SensEdu – an Internet-Based Short Course in Sensorics, http://www.ett.bme.hu/

További szakirodalom:

Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Orvosbiológiai Mérnökképzés, OBMK, 1998.

Harsányi, G.: Polymer Films in Sensor Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA), Basel, 1995.

Harsányi, G.: Sensors in Biomedical Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA) Basel, (Switzerland), 2000.

S. Middelhoek: Silicon sensors, Academic Press, 1989.

W. Göpel: Sensors, VCH,1993.

M. Prudenziati: Thick Film Sensors, Elsevier, 1994.

Szentiday K., Dávid L., Kovács A., Bársony I.: Mikroelektronikai Érzékelők, MK, 1993. Bp.

Kis-Halas Endre; Mészáros Sándor; Szentiday Klára: Optoelektronikai kijelzők és megjelenítők, Műszaki Könyvkiadó, 1984. Bp.

Králik Dénes: Elektronikus készülékek csatlakozó, kapcsoló és kijelző elemei, Mérnök Továbbképző Intézet, Jegyzet, 1983. Bp.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

 

Felkészülés zárthelyire

54

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Harsányi Gábor         egyetemi tanár           Elektronikai Technológia Tanszék
dr. Jakab László             docens                     Elektronikai Technológia Tanszék
dr. Sántha Hunor           adjunktus                  Elektronikai Technológia Tanszék
Sinkovics Bálint             adjunktus                  Elektronikai Technológia Tanszék
Molnár László                adjunktus                  Elektronikai Technológia Tanszék