Minőségbiztosítás és megbízhatóság

A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Reliability

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Elektronikus készülékek tervezése
és gyártása mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET5110 9. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Hajdu István

Tudományos mts.

Elektronikai Techn. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Anyagtudomány, Elektronikai technológia

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy megismerteti a hallgatókat az elektronikai anyagok villamos jellemzőinek, mikromechanikai tulajdonságainak, összetételének és szerkezetének ellenőrzési módszereivel. Áttekinti a megbízhatóság alapfogalmait, a megbízhatósági jellemzők mérésének és számításának módszereit. Bemutatja a minőségbiztosítási rendszerek alapelveit, szerepüket a megbízható termékek tervezésében és előállításában.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elektronikai alapanyagok minősítése elektromos paramétereik alapján. A legfontosabb anyagjellemzők elektromos mérési eljárásai; hőmérsékletfüggő mérések. Kombinált gerjesztések segítségével nyerhető információk, optikai, elektromágneses sugárzással, termikus gerjesztéssel végzett minősítések.

Technológiai ellenőrző mérőábrakészlet (Process Control Monitor Chip) összeállítása. A villamos paraméterek szeletfelület menti eloszlásának vizsgálata. Automatizált mérések, statisztikai adatfeldolgozás.

Anyagvizsgálat, mint a minőségbiztosítás eszköze. A minőségbiztosítás fogalma, eszmerendszere, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002.

A megbízhatóság fogalma. A megbízhatósági függvények és összefüggéseik. Élettartammodellek. A megbízhatósági vizsgálatok és számítások gyakorlatában alkalmazott leggyakoribb valószínűségi eloszlás típusok.

A meghibásodási ráta. Becslésének elméleti problémái és gyakorlati módszerei.

Alapanyagok és eszközök élettartamvizsgálati módszerei, megbízhatósági szűrés, a szabványokban előírt vizsgálati, terhelési módszerek.

A jellegzetes alkatrész-családok megbízhatósági jellemzői.

Nem javítható rendszerek megbízhatósága:- soros és párhuzamos rendszerek, aktív és passzív redundancia, majoritás redundancia.

Azonnal felújítható elemek megbízhatósága.

Rendszermegbízhatósági modellek: blokkdiagram, struktúragráf, hibafa, állapottér. Az átmenetvalószínűségek módszerének alkalmazása.

Megbízhatósági vizsgálatok. A környezet és a terhelés hatása az alkatrészek megbízhatóságára. Burn-in vizsgálatok elméleti alapjai, jelentősége és stratégiái.

A megbízhatóság elemzés módszerei. A termék megbízhatósága és a gyártás költségei. Méretezés adott élettartamra.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Az előadásokon elhangzó tananyagot a valós életből vett kutatási eredmények bemutatása illusztrálja. A hallgatóknak lehetőségük van egy-egy szabadon választott témakörből készített rövid beszámoló megtartására az előadás keretein belül.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

b. A vizsgaidőszakban: A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: szóbeli vizsga.

Azok a hallgatók akik a szorgalmi időszak alatt kiemelkedő előrehaladást bizonyítottak (pl. az általuk kidolgozott rövid beszámolókkal) megajánlott jegyet kaphatnak

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek

Vizsga előtti napokon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Balogh A., Dukáti F., Sallay L.: Minőségellenőrzés és megbízhatóság
Műszaki Könyvkiadó, 1980, ISBN 963-10-2586-1

A. C. Brombacher: Reliability by Design
John Wiley & Sons, 1992, ISBN 0-471-93193-4

A. Christou: Integrating Reliability into Microelectronics Manufacturing
John Wiley & Sons, 1994, ISBN 0-471-94407-6

A. Villemeur: Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment
John Wiley & Sons, 1992, ISBN 0-471-93048-2, 0-471-93049-0

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

30

..

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Hajdu István

Tudományos mts.

Elektronikai Techn. Tsz.