Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségbiztosítás és megbízhatóság

  A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Reliability

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus készülékek tervezése
  és gyártása mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET5110 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hajdu István

  Tudományos mts.

  Elektronikai Techn. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány, Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy megismerteti a hallgatókat az elektronikai anyagok villamos jellemzőinek, mikromechanikai tulajdonságainak, összetételének és szerkezetének ellenőrzési módszereivel. Áttekinti a megbízhatóság alapfogalmait, a megbízhatósági jellemzők mérésének és számításának módszereit. Bemutatja a minőségbiztosítási rendszerek alapelveit, szerepüket a megbízható termékek tervezésében és előállításában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektronikai alapanyagok minősítése elektromos paramétereik alapján. A legfontosabb anyagjellemzők elektromos mérési eljárásai; hőmérsékletfüggő mérések. Kombinált gerjesztések segítségével nyerhető információk, optikai, elektromágneses sugárzással, termikus gerjesztéssel végzett minősítések.

  Technológiai ellenőrző mérőábrakészlet (Process Control Monitor Chip) összeállítása. A villamos paraméterek szeletfelület menti eloszlásának vizsgálata. Automatizált mérések, statisztikai adatfeldolgozás.

  Anyagvizsgálat, mint a minőségbiztosítás eszköze. A minőségbiztosítás fogalma, eszmerendszere, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002.

  A megbízhatóság fogalma. A megbízhatósági függvények és összefüggéseik. Élettartammodellek. A megbízhatósági vizsgálatok és számítások gyakorlatában alkalmazott leggyakoribb valószínűségi eloszlás típusok.

  A meghibásodási ráta. Becslésének elméleti problémái és gyakorlati módszerei.

  Alapanyagok és eszközök élettartamvizsgálati módszerei, megbízhatósági szűrés, a szabványokban előírt vizsgálati, terhelési módszerek.

  A jellegzetes alkatrész-családok megbízhatósági jellemzői.

  Nem javítható rendszerek megbízhatósága:- soros és párhuzamos rendszerek, aktív és passzív redundancia, majoritás redundancia.

  Azonnal felújítható elemek megbízhatósága.

  Rendszermegbízhatósági modellek: blokkdiagram, struktúragráf, hibafa, állapottér. Az átmenetvalószínűségek módszerének alkalmazása.

  Megbízhatósági vizsgálatok. A környezet és a terhelés hatása az alkatrészek megbízhatóságára. Burn-in vizsgálatok elméleti alapjai, jelentősége és stratégiái.

  A megbízhatóság elemzés módszerei. A termék megbízhatósága és a gyártás költségei. Méretezés adott élettartamra.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Az előadásokon elhangzó tananyagot a valós életből vett kutatási eredmények bemutatása illusztrálja. A hallgatóknak lehetőségük van egy-egy szabadon választott témakörből készített rövid beszámoló megtartására az előadás keretein belül.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: szóbeli vizsga.

  Azok a hallgatók akik a szorgalmi időszak alatt kiemelkedő előrehaladást bizonyítottak (pl. az általuk kidolgozott rövid beszámolókkal) megajánlott jegyet kaphatnak

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsga előtti napokon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Balogh A., Dukáti F., Sallay L.: Minőségellenőrzés és megbízhatóság
  Műszaki Könyvkiadó, 1980, ISBN 963-10-2586-1

  A. C. Brombacher: Reliability by Design
  John Wiley & Sons, 1992, ISBN 0-471-93193-4

  A. Christou: Integrating Reliability into Microelectronics Manufacturing
  John Wiley & Sons, 1994, ISBN 0-471-94407-6

  A. Villemeur: Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment
  John Wiley & Sons, 1992, ISBN 0-471-93048-2, 0-471-93049-0

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hajdu István

  Tudományos mts.

  Elektronikai Techn. Tsz.