Termelésirányítás

A tantárgy angol neve: Production Control

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikrorendszerek és moduláramkörök szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET5025 9. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Közgazdaságtan, Programtervezés, Mikroelektronika és technológia

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a termelő vállalkozások rendszertípusú kezeléséhez, informatikai rendszerének tervezéséhez és megépítéséhez. A termelési folyamat modellezésével kiemeli a meghatározó és a kapcsolódó vállalati funkciókat, ezek informatikai igényeit és szolgáltatásait. Részletezi a termelésirányításhoz szükséges számítástechnikai rendszert, a rendszer meghatározó szoftver és hardver elemeit valamint ezek rendszerbe szervezésének módjait. A gyakorlati ismereteket esettanulmányokon keresztül biztosítja.

8. A tantárgy részletes tematikája

A számítógépes termelésirányítás célja, helye a korszerű vállalatvezetési információs rendszerben. A vállalkozás rendszerszintű megközelítése. Anyag- és információáramlás. A termelésirányítási rendszer számítástechnikai eszközei. A számítógépes rendszerrel szemben támasztott követelmények. Központi számítógép, számítógépes hálózat. A számítógépes hálózat hétrétegű OSI modellje. A fizikai réteg korszerű megvalósításai. Hálózati protokollok. Operációs rendszerek. Számítógépes termelésirányítási rendszer megvalósítása. A programcsomag kiválasztása. A termelésirányító számítógép kiválasztása és méretezése. Munkaállomások meghatározása és elhelyezése. Számítógépes hálózatépítés, szabályok, tervezési módszerek. Környezeti hatások, védekezési módszerek. Rendszertervezés és építés biztonsági szempontok figyelembevételével. Nagykiterjedésű számítógépes hálózatok, alkalmazási lehetôség, igény a termelésirányításban.

A termelésirányítás feladatai. Gyártásigény előrebecslés, ajánlatkészítés, szerződés. Műszaki előkészítés, fejlesztés, kiegészítô fejlesztés. A termelésirányítás központi kérdései, határidőzítés, kapacitástervezés. Gyártásütemezés, műhelyirányítás. Költségtervezés és számítás. A termelésirányítás a minőségbiztosítás szolgálatában. A minőségkör. Minőségbiztosítási feladatok a tervezésben, fejlesztésben, gyártáselőkészítésben, gyártásban és szerelésben, külső anyag és alkatrészbeszerzésben. Termék és rendszerorientált minőségbiztosítás.

A számítógépes termelésirányítás műszaki adatbázisa. Törzsadatállomány. Gyártmánycsaládfa, darabjegyzék. Művelettervek. Munkahelyek és szerszámok törzsadatállománya. Szállítói, vevői adatállomány. Vevők megrendelései. Nyitott beszerzések és műhelymegrendelések adatállománya.

Integrált adatbázis szükségessége. Adatbázisok és kezelési módszerek. Adatkapcsolat külső rendszerek felé. CAD/CAM kapcsolatok.

A termelésirányítási rendszer bevezetése, feltételek, feladatok. Esettanulmányok.

A minőségszabályozás és minőségbiztosítás alapjai. Minőségmodellek. Az ISO 9000 ajánlásai. A minőségbiztosítást támogató informatikai rendszerek. A termelésirányítás és a minőségbiztosítás kapcsolata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy oktatása előadás keretében folyik, melyet demonstrációk egészítenek ki a termelésirányitás és minőségbiztosítás területéről.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Felkészülés az előadásra.

b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Tanszéki beosztás szerint, és előadások közti szünetben.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz jegyzet nem tartozik.

Ajánlott irodalmak:

T.E.Vollmann, W.L.Berry,D.C.Whybark: Manufacturing planning and control systems, IRWIN, Chicago, 1992.

S.Nahmias: Production and Operations Analysis, Irwin, Homewood-Boston

Olaf Specht: Betriebswirtschaft für Ingenieuere + Informatiker, Kiehl, 1988

Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Aula, 1999.

P.G. Ránky: Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, London

Jánoki L., Kocsis J.: Számítógépes termelésirányítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon, ComputerBooks, 1999.

Witt, F.-J.; Witt,K.: Controlling kis és középvállalkozások számára, Springer Hungarica, Budapest, 1994.

Katits E.: Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak, Novorg, Budapest, 1996.

Hernandez, J. A.: The SAP R/3 Handbook, McGraw-Hill, New York, 1997.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szikora Béla

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz.