Minőségbiztosítás

A tantárgy angol neve: Quality Control

Adatlap utolsó módosítása: 2009. január 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4384   4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Hajdu István

tud.mts.

ETT

dr. Németh Pál

dr. Dobay Róbert

adj.

docens

ETT

ETT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatóknak meg kell ismerni az elterjedt minőségbiztosítási rendszereket, a minőségügyi tanúsítási eljárás szereplőit és legfontosabb lépéseit. Jártasságot kell szerezni a minőségszabályozás statisztikus módszereinek alkalmazásában, a megbízhatósággal kapcsolatos fogalmak ismeretében és alkalmazásában, a vállalati minőségügy informatikai támogatásában.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A minőség fogalma, a minőségbiztosítási elvek és rendszerek fejlődése. A hagyományos módszerek korlátai.
 • A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségi hurok fogalma. A jellegzetes minőségbiztosítási. rendszerek (TQC, TQM, ISO, a Six-Sigma módszer)
 • A minőségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos statisztikai alapok. A legfontosabb jellemzők összefüggései. A minta jellegzetességei. A statisztikai termék- és folyamatellenőrzés (SPC).
 • A minőségbiztosítás informatikai háttere, a minőséget jellemző adatok gyűjtése és kezelése, az ellenőrző kártyák. A Pareto-diagram és a Lorenz-analízis.
 • A mintavételes ellenőrzés alapjai. Az OC görbék és az AQL fogalma. Az egyszeres és többszörös mintavételezési eljárások lebonyolítása és jellemzői.
 • Gép- és folyamatképesség, folyamatok stabilitása, a minőségkapacitás.
 • Ok-okozati diagram, az FMEA analízis.
 • A hipotézisvizsgálatok alapelve, a legfontosabb vizsgálatok jellemzői.
 • A minőségi jellemzők kvalitatív és kvantitatív összefüggései. Regresszió, korreláció, kvalitatív összefüggés-vizsgálatok.
 • A vállalati minőségbiztosítással kapcsolatos legelterjedtebb programrendszerek.
 • A Statistica-programrendszer jellemzői és alkalmazása.
 • A szoftver minőség.
 • Minőségbiztosítási esettanulmányok és hallgatói kiselőadások az SPC témaköreiből.
 • Az ISO minőségbiztosítási rendszer elvei és legfontosabb elemei. Az európai szabályozás 1994. és 2000. közötti változásának főbb jellemzői.
 • A minőségügyi audit fogalma, az auditálási eljárás szereplői, legfontosabb lépései és dokumentumai.
 • A megbízhatóság fogalma, a termék megbízhatóságát jellemző tulajdonságok. A hibák okai és fajtái.
 • Az állományfüggvény, az élettartam jellegzetes szakaszai, a "fürdőkádgörbe".
 • A megbízhatósági függvények és összefüggéseik. A várható működési idő.
 • A megbízhatósági jellemzők becslésének módszerei. Általános megfontolások, pont- és intervallum-becslések. A maximum likelihood-módszer.
 • Megbízhatósági jellemzők grafikus becslése, az exponenciális és a Weibull eloszlások paramétereinek grafikus meghatározása.
 • A  λ faktor gyakorlati meghatározásával és alkalmazásával kapcsolatos problémák. A környezeti tényezők szerepe.
 • Egyszerű struktúrájú, nem javítható rendszerek megbízhatósága.
 • Összetett struktúrájú rendszerek megbízhatósága.
 • Az állapot-tér módszer alkalmazása rendszerek megbízhatósági jellemzőinek meghatározására.
 • Javítható rendszerek megbízhatósága és jellegzetességei, a készenlét fogalma.
 • A gyorsított megbízhatósági vizsgálatok elméleti háttere, az Arrheneus törvény. A legfontosabb gyorsító tényezők és igénybevételi módszerek.
 • Szoftverek megbízhatósága.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, esettanulmányok megoldása

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: esettanulmányok megoldása

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

c. Elővizsga: az utolsó tanulmányi héten

12. Konzultációs lehetőségek

Csütörtöki napokon 12 órától

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Balogh A., Dukáti F., Sallay L.: Minőségellenőrzés és megbízhatóság. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1980.

Szabó Gábor Csaba (szerk.): Minőségszabályozás és –ellenőrzés. Műegyetemi Kiadó, Budapest 1997.

Tenner, A.R., - DeToro, I.J.: Teljes körű minőségmenedzsment, TQM. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1997.

Tóth T.: Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999.

Kalapács J.:Minőség irányítási technikák. X-level, Budapest, 2001

Gnyegyenko-Beljajev-Szolovjev: A meghízhatóságelmélet matematikai módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1970.

Gross D. L.: A Primer of Reliability Theory. Wiley, New York 1988.

Neubeck K.: Practical Reliability Analysis. Pearson Prentice Hall, Nev Jersey 2004.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Hajdu István

tud.mts.

ETT