Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségbiztosítás

  A tantárgy angol neve: Quality Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. január 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4384   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hajdu István

  tud.mts.

  ETT

  dr. Németh Pál

  dr. Dobay Róbert

  adj.

  docens

  ETT

  ETT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatóknak meg kell ismerni az elterjedt minőségbiztosítási rendszereket, a minőségügyi tanúsítási eljárás szereplőit és legfontosabb lépéseit. Jártasságot kell szerezni a minőségszabályozás statisztikus módszereinek alkalmazásában, a megbízhatósággal kapcsolatos fogalmak ismeretében és alkalmazásában, a vállalati minőségügy informatikai támogatásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A minőség fogalma, a minőségbiztosítási elvek és rendszerek fejlődése. A hagyományos módszerek korlátai.
  • A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségi hurok fogalma. A jellegzetes minőségbiztosítási. rendszerek (TQC, TQM, ISO, a Six-Sigma módszer)
  • A minőségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos statisztikai alapok. A legfontosabb jellemzők összefüggései. A minta jellegzetességei. A statisztikai termék- és folyamatellenőrzés (SPC).
  • A minőségbiztosítás informatikai háttere, a minőséget jellemző adatok gyűjtése és kezelése, az ellenőrző kártyák. A Pareto-diagram és a Lorenz-analízis.
  • A mintavételes ellenőrzés alapjai. Az OC görbék és az AQL fogalma. Az egyszeres és többszörös mintavételezési eljárások lebonyolítása és jellemzői.
  • Gép- és folyamatképesség, folyamatok stabilitása, a minőségkapacitás.
  • Ok-okozati diagram, az FMEA analízis.
  • A hipotézisvizsgálatok alapelve, a legfontosabb vizsgálatok jellemzői.
  • A minőségi jellemzők kvalitatív és kvantitatív összefüggései. Regresszió, korreláció, kvalitatív összefüggés-vizsgálatok.
  • A vállalati minőségbiztosítással kapcsolatos legelterjedtebb programrendszerek.
  • A Statistica-programrendszer jellemzői és alkalmazása.
  • A szoftver minőség.
  • Minőségbiztosítási esettanulmányok és hallgatói kiselőadások az SPC témaköreiből.
  • Az ISO minőségbiztosítási rendszer elvei és legfontosabb elemei. Az európai szabályozás 1994. és 2000. közötti változásának főbb jellemzői.
  • A minőségügyi audit fogalma, az auditálási eljárás szereplői, legfontosabb lépései és dokumentumai.
  • A megbízhatóság fogalma, a termék megbízhatóságát jellemző tulajdonságok. A hibák okai és fajtái.
  • Az állományfüggvény, az élettartam jellegzetes szakaszai, a "fürdőkádgörbe".
  • A megbízhatósági függvények és összefüggéseik. A várható működési idő.
  • A megbízhatósági jellemzők becslésének módszerei. Általános megfontolások, pont- és intervallum-becslések. A maximum likelihood-módszer.
  • Megbízhatósági jellemzők grafikus becslése, az exponenciális és a Weibull eloszlások paramétereinek grafikus meghatározása.
  • A  λ faktor gyakorlati meghatározásával és alkalmazásával kapcsolatos problémák. A környezeti tényezők szerepe.
  • Egyszerű struktúrájú, nem javítható rendszerek megbízhatósága.
  • Összetett struktúrájú rendszerek megbízhatósága.
  • Az állapot-tér módszer alkalmazása rendszerek megbízhatósági jellemzőinek meghatározására.
  • Javítható rendszerek megbízhatósága és jellegzetességei, a készenlét fogalma.
  • A gyorsított megbízhatósági vizsgálatok elméleti háttere, az Arrheneus törvény. A legfontosabb gyorsító tényezők és igénybevételi módszerek.
  • Szoftverek megbízhatósága.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, esettanulmányok megoldása

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: esettanulmányok megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga: az utolsó tanulmányi héten

  12. Konzultációs lehetőségek

  Csütörtöki napokon 12 órától

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Balogh A., Dukáti F., Sallay L.: Minőségellenőrzés és megbízhatóság. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1980.

  Szabó Gábor Csaba (szerk.): Minőségszabályozás és –ellenőrzés. Műegyetemi Kiadó, Budapest 1997.

  Tenner, A.R., - DeToro, I.J.: Teljes körű minőségmenedzsment, TQM. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1997.

  Tóth T.: Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999.

  Kalapács J.:Minőség irányítási technikák. X-level, Budapest, 2001

  Gnyegyenko-Beljajev-Szolovjev: A meghízhatóságelmélet matematikai módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1970.

  Gross D. L.: A Primer of Reliability Theory. Wiley, New York 1988.

  Neubeck K.: Practical Reliability Analysis. Pearson Prentice Hall, Nev Jersey 2004.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hajdu István

  tud.mts.

  ETT