Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4350 7. 2/0/0/f 2 1/3
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla (tárgyfelelős)

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Törzsképzés tárgyai.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Komplex tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatok megoldása korszerű számítástechnikai, szoftvertechnológiai módszerek, illetve eszközök felhasználásával. Magas szintű szintetizáló tudás megszerzése alkotó módon, öntevékenyen, a kutatás és kísérletezés eszközeivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A téma egy felajánlott kínálati listáról szabadon választható. Tématerületek: vállalati és technológiai rendszerek modellezése és szimulációja; adatbázis-kezelés; vállalati és alsóbb szintű információmenedzsment; a termelés tervezése és irányítása; megbízhatóság, minőségellenőrzés és minőségbiztosítás. Példák meghirdetett feladatokra:

  Vállalati folyamatok modellezése valós vállalatirányítási rendszerekben

  (készletgazdálkodás, előkalkuláció, sarzskezelés, termeléstervezés stb.)

  Termeléskövető rendszer fejlesztése

  Kapacitásszükségletet tervező rendszer továbbfejlesztése működő vállalatirányítási rendszerekben.

  Erőforrás-szükségletet tervező rendszer készítése

  Üzleti informatika matematikai alapjai

  Videokonferencia szervezésének technológiája

  WEB programozás

  Internetes távoktatási rendszer fejlesztése

  Minőségügyi rendszer tervezése és készítése

  Virtuális kereskedelmi hálózat kiépítése

  A témák többsége diplomatervezési feladat keretében is folytatható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során a megoldandó feladatot a hallgatók szabadon megválaszthatják a felajánlott kínálati listáról a félév kezdésekor. A feladatot önállóan kell megoldani egy témavezető irányítása mellett.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy. A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni. Félévközi követelmény:

  Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.

  Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 10-20 oldal.
  Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

  Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.

  A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.

  Nem kaphat félévközi jegyet az, aki

  1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy

  2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy

  3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.

  b. A vizsgaidőszakban: Nincs

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szikora Béla

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz.