Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak, Integrált vállalatirányítási rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4311   6/0/0/f 8  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai Technológia Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Törzsképzés tárgyai
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárggyal párhuzamosan nem vehető fel a VIET5227 Önálló laboratórium c. tárgy.

  7. A tantárgy célkitűzése Komplex tervezési, kivitelezési és ellenőrzési feladatok megoldása korszerű számítástechnikai, szoftvertechnológiai módszerek, illetve eszközök felhasználásával. Magas szintű szintetizáló tudás megszer­zése alkotó módon, öntevékenyen, a kutatás és kísérletezés eszközeivel. A feladatmegoldás során a hallgatók önálló alkotást hoznak létre.
  8. A tantárgy részletes tematikája A téma a tárgyfelelős tanszék koordinálásával szabadon választható. Tématerületek: vállalati és technológiai rendszerek modellezése és szimulációja; adatbázis-kezelés; vállalati és alsóbb

  szintű információmenedzsment; a termelés tervezése és irányítása; megbízhatóság, minőségellenőrzés és minőségbiztosítás. Példák választott feladatokra:

  Mobil technológiák illesztése vállalatirányítási rendszerekhez

  Mobil üzletkötői rendszer fejlesztése és illesztése a integrált vállalatirányítási rendszerhez

  Döntéstámogató rendszer fejlesztése

  Adatbázis middleware integrált vállalatirányítási rendszerhez

  WEB áruház fejlesztése integrált vállalatirányítási rendszerhez

  CRM (Customer Relationship Management) megoldás tervezése és megvalósítása vállalatirányítási rendszerhez

  Vezetői információs rendszer fejlesztése integrált vállalatirányítási rendszerhez

  Rendszermenedzsment

  SAP kliensek elemzése és telepítése

  Üzleti folyamatok modellezése

  B2B Delphy alapú megoldás migrálása Apache alá

  Vállalati folyamatok modellezése valós vállalatirányítási rendszerekben

   (készletgazdálkodás, előkalkuláció, sarzskezelés, termeléstervezés stb.)

  Termeléskövető rendszer fejlesztése

  Kapacitásszükségletet tervező rendszer továbbfejlesztése működő vállalatirányítási rendszerekben.

  Erőforrás-szükségletet tervező rendszer készítése

  WEB programozás

  Internetes távoktatási rendszer fejlesztése

  Minőségügyi rendszer tervezése és készítése

   

  A témák többsége diplomatervezési feladat keretében is folytatható.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A félév során a hallgatók folytathatják az előző félévben megkezdett feladat megoldását a témavezető oktató jóváhagyása mellett, vagy a témavezetővel egyetértésben új feladatot oldanak meg. A feladatot önállóan kell megoldani egy témavezető irányítása mellett. A megoldott feladatban, az elvégzett munkában önálló alkotásnak kell lennie (pl. megírt program, elkészített rendszerterv vagy más terv, végig vitt paraméterezés és kellő átgondolást igénylő mintapélda).
  10. Követelmények a.         A szorgalmi időszakban: Félévközi jegy.         
  A laboratóriumi foglalkozásokon a témavezetővel egyeztetett időpontban és helyen kell megjelenni, és a kiadott munkát elvégezni, az eredményekről beszámolni. Félévközi követelmény:

  Az óraterheléssel arányos munka elvégzése, a témától függő arányban az egyetemen vagy más munkahelyen.

  Írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról. Terjedelme 30-50 oldal.
  Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

  Szóbeli beszámoló: a beszámoltató szekció munkájában való részvétel, és a saját beszámoló megtartása 10 percben, PowerPointos prezentáció segítségével.

  A félévközi jegyet a beszámoltató bizottság határozza meg: a témavezető értékelése szerint a félévközben elvégzett munka színvonala, valamint az írásos beszámoló és a szóbeli beszámoló színvonala alapján.

  Nem kaphat félévközi jegyet az, aki

  1. a kiadott feladatot nem készítette el legalább elégséges szinten, vagy

  2. a szóbeli beszámoló időpontja előtt 6 munkanappal nem adta be az írásos beszámolóját ill. az nem volt elfogadható színvonalú, vagy

  3. a szóbeli beszámolóját nem tartotta meg, ill. az nem volt elégséges színvonalú.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során a hiányzás a témavezetővel egyeztetett módon pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Tanszéki beosztás szerint, és a laboratóriumi foglalkozások alatt.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom nincs. A hallgató által választott témához a témavezető jelöli ki a kötelezően feldolgozandó ill. az ajánlott irodalmat.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése200
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Szikora Bélaegyetemi docensElektronikai Technológia Tsz.