Moduláramkörök tervezése és építése laboratórium

A tantárgy angol neve: Design and Fabrication of Circuit Modules Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4153 8 2/0/0/f 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Gál László

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Laboratórium, Mikroelektronika, Moduláramkörök

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nem különbözik a szakirányválasztás követelményeitől

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a hagyományos és felületszerelt huzalozású lemezek, a vastagréteg és vékonyréteg hibrid integrált áramkörök számítógéppel segített tervezésével. A laboratóriumi gyakorlatok alkalmával a Moduláramkörök előadás elméleti anyagából kapott feladatot önállóan oldják meg, mód nyílik a tervezési módszerek, szempontok, problémák megismerésére. A megtervezett áramkör megvalósítása, deszkamodellen történő megépítése, a kész modell felélesztése, beállítása, és rajta különböző mérések végzése a hallgatók technológiai ismereteinek elmélyítését is szolgálja.

8. A tantárgy részletes tematikája

A megvalósítandó áramkör elvi kapcsolási rajzának elkészítése. Könyvtárak felépítése, kezelése, a kapcsolási rajz ellenőrzése, dokumentálása, továbblépési lehetőségek a szimuláció illetve a layout tervezés felé.

Analóg áramkörök szimulációja. Kapcsolási rajz bevitele, illetve átvétele más tervezőrendszerektől. A vizsgálandó paraméterek beállítása. Nem lineáris analízis a munkapont meghatározásához. Vizsgálatok az idő- (tranzlens) és a frekvenciatartományban (Rode-diagram).

Digitális áramkörök szimulációja. Kapcsolási rajz bevitele, illetve átvétele más tervezőrendszerektől. A logikai függvények realizálása különböző programozható eszközcsaláddal. A megtervezett áramkör funkcionális analízise. Hazárdok keresése.

Alkatrész elrendezés tervezés, a választott technológiával megvalósított moduláramkör alkatrész elhelyezésének sajátosságai, számítógépes elrendező algoritmusok problémái, hiányosságai. Interaktív alkatrész elrendezési stratégiák.

Layout tervezés. Automatikus, interaktív kézi huzalozás. A layout tervezés szempontjai az áramkör realizálási technológiájának függvényében.

Különféle huzalozó algoritmusokkal nyert eredmények analízise.

Gyártási dokumentáció készítés. A filmdokumentáció és a számítógéppel integrált moduláramköri gyártórendszerek számára szükséges programok elkészítése, ellenőrzése.

A kísérleti áramkör megvalósítása a választott moduláramköri technológiával.

Az áramkör készítéshez kapcsolódó technológiai problémák tanulmányozása.

Az áramkör megépítése kapcsán kézi és gépi szerelési technológiák, kötési technológiák megismerése.

Bemérés, ellenőrzés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra gyakorlat az Elektronikai Technológia Tanszék számítógép-, illetve moduláramkör laboratóriumaiban. A hallgatók kis létszámú csoportokban ismerkednek a számítógépes tervező rendszerekkel, a moduláramkör készítésének technológiájával. A félév során önállóan dolgoznak a kiadott feladatukon, amelyhez konzultációt biztosítunk

10. Követelmények

a.) a szorgalmi időszakban:

- A félév végén a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

- A hallgatók felkészültségét a laboratóriumi gyakorlathoz kapcsolódva értékeljük. A félév elején egy tervezési feladatot adunk ki.

- Sikertelen mérés vagy hiányzás esetén pótmérésen kell résztvenni.

- A félév lezárásának feltétele a mérések sikeres teljesítése, valamint a tervezési feladat értékelhető megoldása.

- A gyakorlati jegy a félév folyamán szerzett jegyek, valamint a tervezési feladatra kapott jegy súlyozott átlaga.

b.) A vizsgaidőszakban:

- Amennyiben a hallgató a félévet nem tudta lezárni a vizsgaidőszakban az előírt alkalmakkor pótmérésen vehet részt, s a gyakorlati jegyet i. v. jelleggel szerezheti meg.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A laboratóriumi gyakorlathoz, valamint a megoldandó tervezési feladathoz a hallgatók segédletet kapnak.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Gál László

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.

dr. Ruszinkó Miklós

egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz.