Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus készülékek

  A tantárgy angol neve: Electronics Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. április 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4152 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, elektronikai alkatrészek, moduláramkörök, mikroelektronika és technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nem különbözik a szakirányválasztás követelményeitől

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése olyan villamosmérnök hallgatók képzése, akik képesek a rendszertechnikai, áramkörtervezési és alkatrésztechnológiai ismeretekre alapozva az elektronikai és mikroelektronikai alkatrészekből és részegységekből megbí zhatóan működő, jól gyártható elektronikus készülékeket és rendszereket tervezni és kivitelezni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elektronikus készülékek definí ciója.

  Csoportosí tási szempontok (professzionális, közszükségleti, normál és különleges körülmények között üzemelő, hálózati és teljesí tményelektronikai készülékek). Az elektronikus készülékipar történeti áttekintése, a készülékipar helyzete a világon és Magyarországon.

  A készülékkonstrukció fogalma, elektromos konstrukció, szerkezeti kialakí tás. Konstrukciós információ források. A készülékkonstrukciónál felhasznált anyagok, elektronikus és mechatronikus alkatrészek, szabványos doboz, szekrény és vázrendszerek.

  Az elektronikus konstrukció fázisai, számí tógéppel segí tett elektronikus tervezés, huzalozási algoritmusok.

  A szerkezeti kialakí tás fázisai.

  Villamos tervezési szempontok (szigetelés, túlfeszültségvédelem, földelőrendszerek, leválasztás) EMC, elektromágneses tervezési szempontok, árnyékolás. Hőtani tervezési szempontok (termikus egymásra hatás, hőátadás vezetéssel, sugárzással, konvekcióval, eszközök hűtése, hűtőbordák). Klimatikus tervezési szempontok, védettségi fokozatok, robbanásbiztos technika. Ergonómiai, esztétikai tervezési szempontok.

  A gyártmánytervezés fázisai (kí sérleti, prototípus, null-széria, sorozatgyártás). A gyártmányfejlesztés kisérő dokumentációi, műszerkönyv, számí tógépes dokumentációs rendszer. A konstrukció értékelése a gyárthatóság és gazdaságosság szempontjából.

  Elektronikus készülékek szerelésének fázisai, furatszerelt és SMD kivitelű alkatrészek szerelése. Kötési módszerek, hátlaphuzalozás, kábelezés (tervezés, kivitelezés, ellenőrzés). Technológiai dokumentáció.

  Számí tógépes termelésirányí tás (anyaggazdálkodás, beszerzés, gyártási kapacitás tervezés, MRP).

  Csomagolás, raktározás, szállí tás, optimális raktárkészlet. A forgalmazáshoz szükséges engedélyek, vizsgálatok. Szerví zhálózat felépí tése, szerví zmérnöki ismeretek. Üzemelési, karbantartási, javí tási adatok gyűjtése, kiértékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás.

  Az előadásokhoz esetenként számí tógépes laborgyakorlat, illetve üzemlátogatás kapcsolódik.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - a félév lezárásának módja: vizsga

  b) A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli, két kérdéssel.

  - a vizsgaosztályzat a két osztályzat átlagaként alakul ki.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz egységes jegyzet nincs. Javasolt irodalom:

  Dr.Almási György: Elektronikus készülékek szerkesztése.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

  Dr.Ripka Gábor: Felületi szereléstechnológia.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Dieter Stoll: Elektromágneses zavarvédelem.

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

  T. L. Landers-W. D. Brown-E. W. Fant-E. M. Malstrom-N. M. Schmitt:

  Electronics Manufactoring Processes. Prentice Hall, Englewood Cliffs,

  New Jersey, 1994.

  F. N. Sinnadurai: Handbook of Microelectronics Packaging and

  Interconnection Technologies. Electrochemical Publications Ltd, 1985.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz