Iparjogvédelem

A tantárgy angol neve: Intellectual Property Rights

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Elektronikus készülékek tervezése
és gyártása mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIET4109 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mojzes Imre,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mojzes Imre

Egyetemi tanár

Elektronikai Techn. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Közgazdaságtan

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a mérnöki munka szerteágazó területein előforduló szellemi tulajdonnal kapcsolatos elvi és gyakorlati ismereteket foglalja össze. A munka során mind alkotóként, mind felhasználóként kapcsolatba kerülhetünk a szellemi tulajdon különféle formáival. Találmányainkra szabadalmat engedélyezhetnek, saját cégünknek érdemes védjegyet készíteni, más esetben különféle mintaoltalmi formák adnak effektív védelmet szellemi termékeinknek. A szerzői joggal elsősorban szoftverfejlesztőként, szoftver felhasználóként, szakíróként kerülhetünk kapcsolatba. Mindezeknek a kérdésköröknek - e tárgy keretében is tárgyalt - széles nemzetközi vonzatai is vannak. Termelőként, szervizmérnökként, értékesítőként a termékfelelősség kérdésköre igen jelentősen befolyásolja eredményességünket.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az iparjogvédelem fogalma, kialakulása. Műszaki megoldások iparjogvédelmi státusa, közkincs. Titokvédelem.

A szabadalmaztathatóság feltételei. Újdonság, újdonságrontás. A feltaláló személyiségi jogai. Szabadalmi oltalom keletkezése, hatálya, időtartama, terjedelme, korlátjai.

Szolgálati jogviszonyban létrehozott szellemi alkotások kérdései. Hasznosítási szerződés. A szabadalmi kényszerengedély. Bitorlás. Nemleges megállapítás. Szabadalmi oltalom megszűnése. A szabadalmi bejelentés kellékei, egysége, elsőbbsége. A szabadalmi bejelentés alaki, érdemi, teljes és halasztott vizsgálata. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben. Díjazási kérdések a szabadalom fennállása során.

A használati minta. Az ipari minta. Kereskedelmi név, földrajzi árujelzők.

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma. Szoftverek oltalmi kérdései, hazai és EU gyakorlat. A Párizsi Uniós Egyezmény. A Szellemi Tulajdon Világszervezete. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés. EU Szabadalmi Együttműködés. Védjegyjog. A know-how. Szerzői jog. Szomszédos jogok. A szabadalmi ügyvivő. Magyar Szabadalmi Hivatal. Újdonságkutatás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

Szóbeli előadás demonstrációkkal.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek

Vizsga előtti napokon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadásokon kijelölt szakirodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mojzes Imre

Egyetemi tanár

Elektronikai Techn. Tsz.