Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Moduláramkörök tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Circuit Modules

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és moduláramkörök szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET4091 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tsz

  dr. Törzsök István

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  Digitális technika

  Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a már megszerzett elektronikai és technológiai ismeretek integrálása, az összetett áramköri funkciókat megvalósító modulok tervezési módszereinek és eszközeinek áttekintése. Mélyebb betekintést nyújt néhány kiválasztott áramkör működésébe, ismerteti az áramkör-megvalósítási technológiáknak a konstrukciót és a méretezést befolyásoló tényezőit. Megismerteti a hallgatókat a számítógéppel segített elvi és fizikai tervezési eljárások elméleti alapjaival, algoritmusaival, a szakirány területén használt korszerű számítógépes tervező rendszerek funkcióival, felépítésével. Ismerteti a tervező és gyártó rendszerek összehangolását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az általános elektronikai szabályozórendszer felépítése (blokkvázlat). A valóságos alkatrészek jellemzése (paramétereik összefoglalása). A földelt emitteres erősítő feszültségerősítése, bemenő-, és kimenő-ellenállása kiszámításának különböző pontosságú módszerei. A "véletlenszerűen" összerakott földelt emitteres erősítők számításának módszere.

  A műveleti erősítő működését leíró paraméterek. A műveleti erősítő belső felépítése (blokkvázlat). A differenciálerősítő kis-, és nagyjelű működése, hibáit, előnyei.

  A tranzisztor különböző helyettesítő képei. Összefüggések az egyes paraméterek között. A kimeneti ellenállás oka és leírása (Early effektus). A fázisösszegző (az aktív munkaellenállással terhelt differenciálerősítő) működése, az üresjárási feszültségerősítés számítása.

  A 2 és 3 tranzisztoros áramvezérelt áramgenerátorok működése, az áramáttételi tényezők és a kimenő-ellenállás számítása. A különleges (kisáramú, logaritmikus) áramvezérelt áramgenerátorok működése, az áramáttételi tényező számítása.

  A műveleti meredekség erősítő (OTA) felépítése, jellemzői, alkalmazásai. A műveleti meredekség erősítővel (OTA) felépített offset-kompenzált (kapcsolóüzemű) erősítő felépítése, működése.

  A műveleti erősítő belső áramköri felépítése. A munkapont-beállító áramkörök megvalósítása. A bemeneti (1.erősítő) fokozat jellemző kialakításai. A kimeneti fokozat felépítése, a rövidzárvédelem megvalósításának módszerei. Az üresjárási feszültségerősítés kiszámítása. A műveleti erősítők frekvenciafüggése.

  A műveleti erősítők bemeneti- és kimeneti működési feszültség-tartományai. Különleges (1 tápfeszültséges, kis tápfeszültségű) műveleti erősítők felépítése, jellemzői. A különlegesen kis offset-feszültségű (kapcsolóüzemű) műveleti erősítők belső felépítése, jellemzői.

  Az analóg feszültség-jelátvitel jellemző áramkörei. A nagy bemeneti közösmódusú-elnyomású - differencia- erősítők felépítése, működése. Az analóg áram-jelátvitel jellemző áramkörei, a 4-20mA-es áramtávadó felépítése és működése.

  Az analóg/digitális átalakítók paraméterei, belső felépítésük. A feszültség/frekvencia konverter felépítése, az egyes alkatrészekkel szemben támasztott követelmények, az általuk okozott hibák.

  A digitális feszültség-, és áram-jelátvitel jellemzői. Reflexiók. A szabványos (digitális) jelátviteli módszerek. Az optikai szállal történő jelátvitel alapjai. Galvanikus leválasztás.

  A szimuláció alkalmazásának lehetőségei, korlátai. A virtuális műszerek (HPVEE rendszer) "filozófiai" háttere, alkalmazása.

  A PIC mikrokontroller-családjának jellemzői (funkcionális egységei, tokozás, teljesítmény, sebesség, belső felépítés, blokkvázlat, programkészlet).

  A számítógépes tervezőrendszer felépítése (blokkvázlat). A kapcsolási rajz szerkesztő program felépítése (programrészek, menürendszer, fontosabb funkciók). A nyomtatott huzalozás tervező program felépítése (menürendszer, fontosabb funkciók)!

  A számítógépes áramkör szimuláció kezdete, fejlődése. SPICE történelem. Mérnöki fejlesztés a szimulátor segítségével. A MicroSim PSpice alapú szimulációs és fejlesztői rendszer elemei, a rendszerelemek kapcsolódása. A kapcslódó felületeken átjutó adatok, adatformátumok.

  A rendszerben tárolt adatok, azok szervezése, adatbázisok. A SPICE aramkörleíró nyelv, szintaktikai alapok, tulajdonságok. Alapvető szimulációs módok. Az eredmények grafikai megjelenítése, kiértékelés.

  Kapcsolási rajz szintű áramkör bevitel, részegységek kapcsolódása, hierarchikus rajzok. Grafikus elemkönyvtár szerkesztés és használat. Hardver leíró nyelv használata, keverése a kapcsolási rajzzal. Nyomtatott áramköri kimenet.

  Programozható logikai áramkörök tervezése és szimulációja. Nagysebességű áramkörök, jeltisztasági problémák, jeltisztasági és post-layout szimuláció.

  A HyCAD vastagréteg-IC tervező rendszer felépítése, (tervezési szabályok, algoritmusok).

  Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása a HyCAD tervezőrendszerben.

  Az elvi kapcsolási rajz tervezés módszerei, lehetőségei, funkciói. Az elvi kapcsolási rajz szimbólumok könyvtárának használata, szerkesztése.

  Az elvi kapcsolási rajz ellenőrzésének módszerei. Dokumentáció-készítés a többi modulok számára.

  Az elrendezés tervezés kézi és interaktív módszerei.

  Az elrendezés tervezés gépi lehetőségei, stratégia-fájlok és használatuk. Kézi Layout (huzalozás) tervezés.

  Interaktív huzalozás-tervezés.

  Az Autorouter (stratégia-fájlok és használatuk).

  Ellenőrzés (DRC), dokumentáció készítés.

  Az induktivitást nem tartalmazó kapcsolóüzemű tápegységek működése. Az induktivitással terhelt kapcsolófokozat. A záró-, és nyitóüzemű DC/DC konverterek működési elve.

  A nagyteljesítményű kapcsolóüzemű tápegységek felépítése, kapcsolástechnikája.

  Áramköri realizációk

  Suissie digitális szimulátor program.

  A XILINX digitális programozható logikai áramkörcsalád.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Az előadásokon elhangzó elméleti tananyagot vetített (írásvetítő) illetve a segédletben található anyagok illusztrálják. Az esettanulmányok, egy-egy konkrét áramkör tervezési menetét ismertetik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga alapvetően írásbeli és esetleg szóbeli részből áll. Az írásbeli rész az előadásokon elhangzott elméleti tananyag számonkérése, valamint áramköri példa megoldása. Sikertelen írásbeli esetén a hallgató nem szóbelizhet. A szóbeli vizsgán az írásbeli eredménye kis mértékben javítható, illetve rontható.

  1. Elővizsga: Az utolsó oktatási héten
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a szorgalmi időszak utolsó napjáig –különeljárási díj ellenében- pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsganapokon 9-től 15-óráig.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hamarosan megjelenő rövid segédlet, illetve az interneten található bővebb anyag. A rész-témakörökhöz számos könyv és jegyzet anyagai használhatók.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ruszinkó Miklós

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz