Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programtervezés I.

  A tantárgy angol neve: Program Design I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET1015 1 2/1/1/f 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szikora Béla László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tevesz Gábor, K kurzus

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Vitéz András, L kurzus

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Németh Pál, M kurzus

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Szeberényi Imre, N kurzus

  főtanácsos

  Irányítástechnika és Inf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  nincs

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatóknak megfelelő jártasságot kell szerezniük a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy azt további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A számítógépek fő részei és működésük. A legfontosabb hardver és szoftver elemek és ezek kapcsolódása.
  • A számítógépes problémamegoldás általános kérdései. Tervezés, kódolás, tesztelés üzemi futtatás, dokumentálás.
  • A programozási nyelvek áttekintése. A Pascal programozási nyelv és ennek Turbo Pascal implementációja.
  • A Pascal nyelv eszközkészlete, jellemzői, lehetőségei. A Pascal program szerkezete. Értékadás, vezérlő szerkezetek, ciklusutasítások. Szabványos adatbevitel és adatmegjelenítés. A Turbo Pascal sajátosságai és lehetőségei.
  • Tipikus adatszerkezetek és kezelésük (tömb, rekord, file, halmaz, listák, fák),
  • Táblázatkezelő algoritmusok (keresések, rendezések),
  • Programok szegmentálása. Alprogramok (függvények és eljárások) használata. Paraméterek átadása. Standard eljárások és függvények.
  • Rekurzió, visszalépéses algoritmusok.
  • Karakteres és grafikus képernyőkezelés. A számítógépes grafika alapjai.
  • Programok tervezésének és dokumentálásának alapjai.
  • Az objektum orientált programozás alapjai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, valamint tanulóköri és számítógépes laboratóriumi gyakorlatok.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  • A tanulóköri és számítógépes gyakorlatokon kötelező a részvétel. A hiányzásokat a következő gyakorlaton a gyakorlatvezetőnél igazolni kell. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén (több, mint négy hiányzás) a tárgy kreditpontja nem szerezhető meg.
   A felkészülést és előrehaladást a gyakorlati foglalkozásokon kiszárthelyikkel, illetve feladatlapokkal ellenőrizzük. A kiszárthelyik és feladatlapok száma és értékelésük módja kurzusonként eltérő lehet. A pontos szabályokat az előadók az első előadási órán ismertetik.
  • A félév során az évfolyamfelelős oktatóval előzetesen egyeztetett időpontban, nagy zárthelyi dolgozatot iratunk
  • A félév során, az ütemtervnek megfelelő időpontban nagyházifeladatot adunk ki. A feladathoz kapcsolódó program működőképessége és dokumentáltsága a beadás szükséges feltétele.

  A vizsgaidőszakban: -

  Elővizsga: -

  A félév végén a hallgatók félévközi jegyet kapnak. Ez a jegy három részből súlyozottan tevődik össze: zárthelyi eredménye + nagyfeladat eredménye + gyakorlatokon mutatott teljesítmény. A súlyozási arányokat az előadók az első előadáson ismertetik.

  A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges (2) félévközi jegy megszerzése.

  11. Pótlási lehetőségek
  • A kiszárthelyik, feladatlapok pótlásának módját az előadók az első előadáson ismertetik.
  • Az elégtelen, vagy meg nem írt nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban (oktatási időn kívül) egy pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk.
  • A nagyházifeladat különeljárási díjjal történő pótlásának határideje a vizsgaidőszak harmadik hetének utolsó munkanapja.
  • Ha a hallgató a zárthelyik, gyakorlatok, félévközi feladatok pótlási lehetőségének felhasználásával sem tudja a félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig a TVSz 14.§ (6) bekezdés szerint ismételt vizsga jelleggel kísérletet tehet a félévközi jegy megszerzésére.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A gyakorlatokon. Hosszabb konzultácós lehetőség a nagyzárthelyi előtt az órarend szerinti konzultációs időpontban és helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  Pongor György: Szabványos PASCAL programozás és algoritmusok.

  Műszaki Könyvkiadó 1999.

  Gordon E. - Körtvélyesi G. - Sós I. - Székely Z.: PASCAL programozási nyelv

  SZÁMALK, Budapest, 1988.

  N. Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok
  Műszaki Könyvkiadó, 1975

  Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan, Varga Balázs: Programozzunk Turbo Pascal nyelven.
  ComputerBooks 1996.

  Benkő Tiborné,...:Programozási feladatok és algoritmusok Turbo Pascal nyelven.
  Computer. Books 1996.

  K. Jamsa - S. Nameroff: Turbo Pascal programozói könyvtár

  Novotrade Rt, Budapest, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Aut. és Alk. Inf. Tanszék

  Vitéz András

  egyetemi adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Németh Pál

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  Irányítástechnika és Inf. Tsz.