Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomatervezés 1

  A tantárgy angol neve: Diploma Thesis Design 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMT02 3 0/5/0/f 10  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Csikósné Dr. Pap Andrea Edit,
  4. A tantárgy előadója

  A diplomaterv témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató főspecializációjának gondozó tanszéke).
   
  Ha a hallgató olyan más tanszék témáján szeretne dolgozni, amely részt vesz választott fő- vagy mellékspecializációja oktatásában, akkor ezt az anyatanszékén be kell jelentenie.

  Kivételes esetben a hallgatónak lehetősége van olyan tanszék témáján dolgozni, amely nem vesz részt választott fő- vagy mellékspecializációja oktatásában. Ehhez meg kell szereznie a kar oktatási dékánhelyettesének engedélyét, amelynek feltétele, hogy igazolja kiváló tanulmányi eredményét, illetve a választott témában végzett szakmai munkáját. 

  A hallgató mindig a választott témát kiíró tanszékhez rendelt Diplomatervezés 1. tantárgyat veszi fel.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEML03")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUM854")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEM867")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETM866")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIM859")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIM862")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVM858")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIM853")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIM852")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMM857")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEM869")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEM870") ) ÉS

  NEM
  ( TárgyTeljesítve("BMEVIAUMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMMT02") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEMT02") )

  ÉS NEM
  (TárgyEredmény("BMEVIAUMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMT02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.
  Az első félév programja irodalomkutatás, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.
  8. A tantárgy részletes tematikája A diplomaterv témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató fő- vagy mellékspecializációjának megfelelő) tanszékén a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható.
  A hallgató fő- vagy mellékspecializációjában nem oktató tanszék témája csak akkor fogadható el, ha a hallgató ehhez megszerezte a kar oktatási dékánhelyettesének engedélyét.
  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a fő- vagy mellékspecializáció tanszékének vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomaterv témáját általában úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.
  A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékes tanszékével. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.
  Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat. Közös feladat esetén lehetőség van csak egyes részfeladatok titkosítására. Ekkor az a diplomaterv-téma minősül titkosnak, amely legalább egy titkos részfeladatot tartalmaz.
  Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomatervezés második félévére már nem adható ki közös feladat.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzulensi segítséggel.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése.

  A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a félév során az előkészítő munkát elvégezte, és készen áll a Diplomatervezés 2. tantárgy elvégzésére.

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  • Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal.
  • A szorgalmi időszak végén, egyeztetett időpontban a hallgató legalább 10 perces előadásban, szekcióülésen számol be az általa végzett munkáról.
  • Az írásos beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni.

  A félévközi jegy megállapításának módja
  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló (min. 3 fős) oktatói bizottság állapítja meg a konzulens javaslata alapján, az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  • a beszámoló eredménye;
  • a munka dokumentáltsága.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
  • a félévre előírt munkát a beszámoló időpontjáig nem készítette el elfogadható minőségben
  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette határidőre.
  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

   -

  Félévközi készülés órákra

   -

  Felkészülés zárthelyire

   -

  Házi feladat elkészítése

   -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   -

  Vizsgafelkészülés

   -

  Összesen 300 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága