Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronikai rendszerek tervezése laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design of Microelectronics Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki mesterképzési szak
  Mikroelektronika és elektronikai technológia főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMA03 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Péter Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens

  EET

  Dr. Szabó Péter Gábor

  egyetemi docens

  EET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Mikroelektronika, C/C++ készségszintű ismerete a nagybonyolultságú digitális áramkörök tervezése irány választóinak. Tranzisztoros erősítő alapkapcsolások ismerete (differenciál erősítő, műveleti erősítő), oszcillátor alapkapcsolások (gyűrűs oszcillátor) ismerete a Mikroelektronikai rendszerek tervezése irányt választóknak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEM253" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEEM314" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVIEEM253", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEM314", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEEMA10", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMA10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratórium tárgy célja, hogy lehetőséget teremtsen a VLSI áramkörök, illetve a Mikroelektronikai rendszerek tervezése c. tárgyak során elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati kipróbálására. Ezért a laboratóriumi munka során a hallgatók választhatnak, hogy a korszerű mikroelektronikai rendszerek (integrált mikrorendszerek jelfeldolgozó és kommunikációs áramkörökkel közös hordozón kialakítva) tervezésével vagy nagybonyolultságú digitális áramkörök és hálózati interfészeik magas szintű tervezésével kívánnak-e foglalkozni. A hallgatók a félév során a gyakorlatban is megismerkednek az iparban alkalmazott modern számítógépes tervező rendszerekkel és korszerű szimulációs környezetekkel. Egy, a szemeszter során esettanulmány jelleggel (egyedileg vagy csapatban) megoldandó kisebb tervezési projektfeladat segítségével a laboratóriumi munka során a hallgatók készség szinten elsajátítják a tervezőrendszerek használatát.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A választott projektfeladat jellegének megfelelően vagy egy analóg/MEMS design flow-n végighaladva, vagy egy digitális rendszer magas szintű leírásának elkészítése és szintézise révén történik a mikroelektronikai tervezőrendszerek bemutatása.

   

  Mikroelektronikai rendszerek tervezése

   

  Az analóg/MEMS projektfeladat során a hallgatók megismerkednek a Cadence Virtuoso áramkörtervező rendszerrel. Az elkészítendő analóg áramkör kapcsolási rajzát, annak tranziens, DC és AC szimulációját is ebben a környezetben hajtják végre a hallgatók. Az áramkör egyedi tervezésű layoutját szintén Cadence Virtuoso rendszerben készítik el és post-layout szimuláció elvégzésével ellenőrzik az integrált áramkör működését. A MEMS eszköz végeselemes mechanikai szimulációit ANSYS rendszer segítségével hajtják végre a hallgatók.

   

  A laboratórium ütemterve:

  hét

  Téma

  1-2

  A nyílt tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (Mentor/Cadence tervezőrendszer). A Mentor/Cadence tervezőrendszer használatának elsajátítása egy-egy mintapélda segítségével

  3-5

  A kiválasztott analóg integrált áramkör kapcsolási rajzának tervezése, az elkészült áramkör működésének ellenőrzése ipari SPICE szimulátorral, a technológiai szórások és a hőmérsékletváltozás figyelembevételével.

  6-8

  A fizikai terv (layout) elkészítése, tervezési szabályok ellenőrzése, post-layout szimulációk elvégzése.

  9-11

  Ismerkedés MEMS tervezőrendszerekkel; egy széleskörűen használt tervezőrendszer használatának elsajátítása. Ismerkedés a MEMS tervezésben használatos szimulációs módszerekkel

  12-14

  Egy kisebb önálló tervezési feladat végrehajtása a bemutatott tervező programok (pl. ANSYS) egyikével

   

  Nagybonyolultságú digitális áramkörök tervezése

   

  A rendszertervezés módszereit egy egész féléves feladaton keresztül ismerhetik meg a hallgatók. Ebben a feladatban egy egyszerű mikroprocesszor (pl. MOS Technology 6502 8-bites mikroprocesszor) SystemC nyelven megvalósított, rendszerszintű tervét készítik el. Az így megalkotott processzort a félév végén emulált perifériák környezetébe helyezve, azokhoz illesztve tesztelik. Az így kialakított rendszer egyes moduljai, a processzor és a perifériák közötti kommunikációt tranzakció és regiszterátviteli szinten is modellezik. Az implementált utasításkészlet, az emulált kijelző és billentyűzet segítségével egy összetett, valós hardveren is működő példaprogram válik futtathatóvá. A feladat végrehajtása során a hallgatók a MOS Technology 6502 8-bites mikroprocesszort magas szintű nyelven valósítják meg. A feladat megoldásánál a SystemC Linux környezetben (OpenSuse) hozzáférhető verzióját használják a hardver leírására. Az emulációt és a megtervezett hardver szoftveres verifikációját az SDL multimédiás C keretrendszerrel végzik. Ellenőrzés céljából a megtervezett processzoron a hallgatóknak egy egyszerű tárolt programot kell megvalósítaniuk.

  A laboratórium ütemterve:

  hét

  Téma

  1

  C++ áttekintés, C++-alapú hardvermodellezés

  Demonstráció: egyszerű mikroprocesszoros rendszerek procedurális és objektum-orientált modelljeinek bemutatása

  2

  SystemC áttekintés, SystemC RTL-alapú hardvermodellezés

  Demonstráció: egyszerű mikroprocesszoros rendszerek SystemC modelljeinek bemutatása

  3

  Objektumorientált / procedurális C++ modellek beépítése SystemC modellekbe, a SystemC wrapper-ek használata

  Demonstráció: egyszerű mikroprocesszoros rendszer procedurális modelljének beépítése SystemC szimulációs környezetbe SystemC wrapper segítségével, ciklushelyes SystemC modell készítése

  4-8

  6502 mikroprocesszor C / C++ / SystemC modelljének elkészítése

  8-13

  Videovezérlő modul SystemC modelljének beépítése, verifikáció


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) számítógépes laboratórium
  10. Követelmények

  A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév elején kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott dokumentáció alapján adjuk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási héten a féléves feladat egy része pótolható csak (20%)

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -        Tervezőrendszerekhez tartozó elektronikus dokumentációk és tervezési segédletek (http://edu.eet.bme.hu)

  -        Dr. Bognár György, ”Szemelvények VLSI áramkörök tématerületén”, Elektronikus jegyzet, 2011

  -        SDL multimédia keretrendszer - https://www.libsdl.org, http://wiki.libsdl.org

  -        SystemC - http://www.accellera.org/downloads/standards/systemc

  -        J. Bashker: A SystemC Primer

  -        Thorsten Grötker, Stan Liao, Grant Martin, Stuart Swan: System Design with SystemC

  -        David C. Black, Jack Donovan, Bill Bunton, Anna Keist: SystemC: From the Ground Up

  -        Wai-Kai Chen , ”The VLSI handbook”, CRC Press LLC, 2000. ISBN 0-8493-8593-8

  -        Mohamed Gad-el-Hak, ”MEMS Design and Fabrication”, CRC Press LLC, 2006. ISBN 0-8493-9138-5

  -        Stephen D. Senturia, „Microsystem design” Kluwer Academic Publishers. 2002. ISBN 0-7923-7246-8

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  42

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  36

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens

  EET

  Dr. Czirkos Zoltán

  egyetemi adjunktus

  EET

  Dr. Gaertner Péter

  c. egyetemi docens

  EET

  Dr. Timár András

  egyetemi adjunktus

  EET

  Dr. Szabó Péter

  egyetemi adjunktus

  EET

  Horváth Péter

  tanársegéd

  EET

  Takács Gábor

  tanársegéd

  EET