Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nanoelektronika, nanotechnológia

  A tantárgy angol neve: Nanoelectronics and Nanotechnology

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. május 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki mesterképzési szak
  Mikroelektronika és elektronikai technológia főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMA00 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Neumann Péter Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  EET

  Dr. Jakab László

  egyetemi tanár

  ETT

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi adjunktus

  ETT

  Dr. Gyulai József

  prof. emeritus

  EET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, elektronika, mikroelektronika 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEM251" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEEM252" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETM152" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEEMB03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEM251", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEM252", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM152", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja azon új szemlélet és új leírási módszertan ismertetése, amely a a nano mérettartományhoz közelítő mikroelektronikai eszközök működésének és a mikro-megmunkálási technológiák folyamatának mélyebb megértéséhez, tervezéséhez szükséges.. Az elektronikus eszközökben és alkatrészekben a nanométeres térbeli, és a nano- ill. femtoszekundumos időbeli tartományban érvényesülő fizikai jelenségek tárgyalása alapvető fontosságú, különös tekintettel az ezeken alapuló új eszközökre és azok működési elveire.

  Az elektronikai technológia területén az alkalmazott anyagtudományi alapok nanotechnológia orientált elmélyítése, a nanométeres strukturáltság miatt fellépő különleges fizikai, kémiai anyagtulajdonságok valamint a nanométeres tartományában alkalmazható vizsgálati és megjelenítési módszerek megismertetése a cél.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások tematikája:

  1. Elektronikai rendszerek előállításának fizikai, kémiai és nano-technológiai megközelítése, az előállítási folyamatok áttekintése és csoportosítása.

  2. Alkatrész és moduláramkör technológiák alapjai. Vegyület-félvezető struktúrák technológiája és alkalmazásaik: III-V és II-VI típusú vegyület-félvezetők, direkt és indirekt sávszerkezet, optikai tulajdonságok és alkalmazásuk, vegyület-félvezető multirétegek előállítása és alkalmazása.

  3. Félvezető (Si) „top down” technológia: egykristályok előállítása, epitaxiális rétegnövesztés, oxidnövesztés, fotoreziszt technológiák, marási technikák, kémiai rétegleválasztás, diffúzió, ionimplantáció, vezető és szigetelő rétegek kialakítása.

  4. Félvezető (Si) „top down” technológia: a folyamatok matematikai és fizikai modelljei, a számítógépes technológiai modellezés megalapozása.

  5. Izotróp és anizotróp maratási technológiák térbeli szerkezetek előállítására (üregek, mikrocsatornák, membránok, csövek, tű, híd, konzol, felfüggesztett tömeg). A tömbi és felületi mikromegmunkálás technológiai változatai.

  6. Vékonyréteg technológiák alkalmazása passzív hálózatok, optikai rétegszerkezetek, és kijelzőkben való (képernyők, stb.) előállításában.

  7. A nanotechnológia alapjai. Nanocsövek, nanovezetékek, speciális multiréteg struktúrák. Nanoobjektumok létrehozása félvezetőkön. Szilárdtestek és vékonyrétegek nanomechanikai tulajdonságai. A szén allotrop módosulatai és nanotechnológia alkalmazásuk. Fémes nanoszerkezetek létrehozása és alkalmazása.

  8. A méretcsökkentés következtében fellépő fizikai jelenségek, elektronikus eszközökben és áramkörökben, az eszközök működését alapvetően meghatározó karakterisztikus távolságok és idők, a másodlagos hatások (kvantumos, termikus…) erősödése és befolyása az eszközök és áramkörök jellemzőire.

  9. Speciálisan nanoelektronikához kapcsolódó elektronikus eszközök és alkatrészek (méretcsökkentett MOS tranzisztorok, vákuum-mikroelektronika, egy-elektronos áramkörök, memóriacellák, spintronika, kvantumelektronika, szén nanocsöves tranzisztorok, grafén, oxid-elektronika, termikus-elektromos integrált áramkörök).

  10. Kvantumvölgyes szerkezetek és azok gyakorlati alkalmazásai (LED-ek). A nanotechnológia alkalmazása a klasszikus félvezető eszközökben a termikus problémák kezelésére.

  11. A nanométeres mérettartományban alkalmazható különleges technológiai eljárások, a top-down és bottom-up elv, nanolitográfia, önbeállítás, önszerelés,

  12. A nanométeres tartományában alkalmazható vizsgálati és megjelenítési módszerek: pásztázó felületvizsgálati eljárások (AFM, STM, KFM, NSOM).

  13. Szimuláció fontossága a nanoelektronikában, részecske dinamika elvén működő szimulációs módszerek áttekintése.

  14. A nanotechnológia legújabb eredményei és előrejelzések az ITRS alapján 

  Gyakorlatok tematikája:

  1. Félvezetőlabor látogatás, valamennyi technológiai berendezés részletes megismerése.

  2. Félvezetők felületi viszonyai. A felületi potenciálgát és a felületi töltéssűrűségek kapcsolata. A felületi viszonyok különféle adalékolás és felületi állapotsűrűségek esetén.

  3. Az arányos méretcsökkentés számszerű következményei a mikroelektronikában, nanoelektronikában és a mikromechanikában. 

  4. Pásztázó szondás mérési módszerek technikáinak bemutatása, az alagútmikroszkópia és atomerő-mikroszkópia gyakorlati alapjai. AFM-es képek kiértékelése, feldolgozása (pl. szintezés, műtermék szűrés stb.)

  5. Haladó pásztázó szondás módszerek (EFM, MFM, KFM, SNOM, SCM, litográfia stb.) bemutatása.

  6. Nanoszerkezetek top-down és bottom-up előállítási módszereinek ismertetése (gőzfázisú, folyadékfázisú, szilárdfázisú eljárások, litográfia), nanoszerkezetek gyakorlati alkalmazása.

  7. A szén allotróp módosulatai valamint nanotechnológiai alkalmazási lehetőségeik: grafit, gyémánt, fullerének, nanocsövek, grafén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, valamint egy laboratóriumi és hat tantermi gyakorlat
  10. Követelmények

  A félév során 1 db nagyzárthelyit íratunk a 11. oktatási héten; az aláírás megszerzéséhez ennek legalább elégséges szintű teljesítése szükséges.

  A vizsgaidőszakban: vizsga


  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH a szorgalmi időszakban egyszer pótolható. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek időpont egyeztetés alapján az oktatóknál
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mojzes Imre, Molnár László Milán: Nanotechnológia, Műegyetem Kiadó (2007)

  Konczos Géza: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába, Elte Eötvös Kiadó (2009)

  Bharat Bhushan: Springer Handbook of Nanotechnology, Springer (2004)

  Bharat Bhushan: Handbook of Micro/Nano Tribology, CRC (1999)

  Rainer Waser: Nonoelectronics and Information Technology, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2005) 

  ITRS: http://www.itrs2.net/ 

  Solid State Technology: http://electroiq.com/

  Solid State Electronics: https://www.journals.elsevier.com/solid-state-electronics


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  12

  Készülés gyakorlatokra

  10

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  EET

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  EET

  Dr. Jakab László

  egyetemi tanár

  ETT

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi adjunktus

  ETT

  Dr. Harsányi Gábor

  egyetemi tanár

  ETT