Optoelektronikai eszközök

A tantárgy angol neve: Optoelectronic Devices

Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikroelektronika mellékszakírány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM500 9 4/0/0/v 5 1/1
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~zolomy/vieem500/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Zólomy Imre

egy. tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Mizsei János

egy. tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Poppe András

egy. docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű optoelektronikus eszközök széles skálájának ismertetetése melyeket a távközlés, a számítástechnika, az energetika, valamint a világítástechnika területeken alkalmaznak.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hullámegyenlet és legegyszerűbb megoldása, a síkhullám. Terjedési sebesség, hullámszám, törésmutató. Fénytörés, hullámvezető, numerikus apertúra. Többutas diszperzió többmódusú szálakban. Változó törésmutatójú optikai szál. Optikai módusok, határhullámhossz. Anyagi diszperzió, Sellmeier diszperziós formula. Idődiszperzió a tömb anyagban, anyag diszperziós együttható. Teljes diszperzió többmódusú és egymódusú szálakban. Kromatikus diszperzió. Csillapítási mechanizmusok, minimális csillapítású hullámhossz. Szóródási mechanizmusok. Stimulált szóródások. Optikai erősítők. Optikai kábelek. Összeillesztések és csatlakozók. Optikai csatolók és szűrők.

Fényforrások és detektorok fajtái és tulajdonságai. Optoelektronikai félvezető eszközök alapanyagai, intermetallikus félvezetők összetétele és tulajdonságai. Direkt és indirekt sávú félvezetők. LED-ek fizikai működése. Heteroátmenetek felépítése, injekciós hatásfoka. Sugárzó rekombináció és spektruma. Belső kvantumhatásfok. Nagyfrekvenciás viselkedés. Kettős heterostruktúra és belső kvantumhatásfoka. Modulációs sávszélesség. Kvantumgödrök és szuperrácsok. Gyakorlati LED típusok

Félvezető lézerek. A lézersugárzás jellemzői. Optikai rezonátor, módusok. A lézerhatás elmélete félvezetőben. Stimulált és spontán emisszió. Az erősítési együttható változása, küszöbáram. Modulációs frekvenciatartomány. Bekapcsolási tranziens. Gyakorlati lézerstruktúrák. Fabry-Perot lézerek, kvantum-gödör lézerek, Bragg reflexiós lézerek.

Félvezető fotodetektorok. Fotodióda. PIN fotodióda. Heteroátmenetes fotodióda. Schottky-átmenetes fotodióda. PIN fotodióda frekvenciafüggése és tranziense. PIN fotodióda zaja. Lavina fotodióda.

A fényforrások általában. A szilárdtest fényforrások fajtái: elektro-lumineszcens lámpák, LED-ek.LED-ek fajtái: színes és fehér fényű LED-ek. LED-ek fotometriai, radiometriai és termikus jellemzése, méréstechnikája.

Modern, nagyteljesítményű (1-5W) LED-ek és LED clusterek. Teljesítmény LED-ek alkalmazásai.

Kijelző eszközök. Katódsugárcső. Lapos kijelzők. Folyadékkristályos kijelzők. Folyadékkristályos kijelzők változatai Aktív mátrix, fekete mátrix kijelzők. LED mátrixos kijelzők. Digitális mikrotükör (DMD) kijelzők. Katódluminescens kijelzők. Plazma kisüléses kijelzők. Elektroluminescens kijelzők.

Íntegrált optika. Planár hullámvezető, sugárnyaláb hasítók, iránycsatolók, kapcsolók, modulátorok. Bistabil állapotok, optikai számítástechnika.

Optikai szálas hírközlő rendszerek. Digitális optikai szálas távközlési rendszerek. Adatátviteli rendszerek

Félvezetős megújuló energiaforrás: napelem. A napenergia jellemzői, az energia transzport folyamata. A fény-villamos energiaátalakítás alapjai, a beépített potenciál szerepe. A fény és a félvezető kölcsönhatása, generáció,

rekombináció, abszorpciós tényező. A fény-villamos energiaátalakítás hatásfoka, az elérhető elméleti hatásfok becslése. A hatásfokot csökkentő tényezők áramköri leírása. A maximális teljesítményhez tartozó munkapont meghatározása. Az energia koncentrálása, hatása a cella jellemzőire. A napelemes napenergia-hasznosítás gyakorlati kérdései: napelemek előállítási technológiái, egykristályos és polikristályos napelem cellák, amorf szilícium napelemek, vékonyréteg (CIS) napelemek.

Az optikai sugárzás, fogalommeghatározások. Érzékelés, látás. Radiometria, fotometria, színmérés. Spektrum, spektrális eloszlás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév folyamán a hallgatók két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mindkét kis zárthelyi minimum elégséges szintű megírása. A megszerzett aláírás tárgyismétlés esetén a következő induló szemeszterben beszámítható.

b. A vizsgaidőszakban: a vizsga szóbeli

c. Elővizsga: min. jó kis zh. átlag esetén lehetséges.

11. Pótlási lehetőségek

Amennyiben a kis zárthelyik nem érik el külön-külön az elégséges osztályzatot, a félév végén egyszeri javító zárthelyi írására lesz lehetőség. Ennek tematikája felöleli az egész félév anyagát. Vizsgaidőszakban zh-t pótolni a TVSz szerint lehetséges.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval történő személyes időpont egyeztetéssel.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

John Gowar:�Optical Communication Systems� Prentice Hall, 1993. ISBN 0-13-638727-6

http://www.eet.bme.hu/index2.html (�Elektronikus jegyzetek�)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Zólomy Imre

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr Mizsei János

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Poppe András

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.