Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optoelektronikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Optoelectronic Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika mellékszakírány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM500 9 4/0/0/v 5 1/1
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~zolomy/vieem500/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Zólomy Imre

  egy. tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Mizsei János

  egy. tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Poppe András

  egy. docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű optoelektronikus eszközök széles skálájának ismertetetése melyeket a távközlés, a számítástechnika, az energetika, valamint a világítástechnika területeken alkalmaznak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hullámegyenlet és legegyszerűbb megoldása, a síkhullám. Terjedési sebesség, hullámszám, törésmutató. Fénytörés, hullámvezető, numerikus apertúra. Többutas diszperzió többmódusú szálakban. Változó törésmutatójú optikai szál. Optikai módusok, határhullámhossz. Anyagi diszperzió, Sellmeier diszperziós formula. Idődiszperzió a tömb anyagban, anyag diszperziós együttható. Teljes diszperzió többmódusú és egymódusú szálakban. Kromatikus diszperzió. Csillapítási mechanizmusok, minimális csillapítású hullámhossz. Szóródási mechanizmusok. Stimulált szóródások. Optikai erősítők. Optikai kábelek. Összeillesztések és csatlakozók. Optikai csatolók és szűrők.

  Fényforrások és detektorok fajtái és tulajdonságai. Optoelektronikai félvezető eszközök alapanyagai, intermetallikus félvezetők összetétele és tulajdonságai. Direkt és indirekt sávú félvezetők. LED-ek fizikai működése. Heteroátmenetek felépítése, injekciós hatásfoka. Sugárzó rekombináció és spektruma. Belső kvantumhatásfok. Nagyfrekvenciás viselkedés. Kettős heterostruktúra és belső kvantumhatásfoka. Modulációs sávszélesség. Kvantumgödrök és szuperrácsok. Gyakorlati LED típusok

  Félvezető lézerek. A lézersugárzás jellemzői. Optikai rezonátor, módusok. A lézerhatás elmélete félvezetőben. Stimulált és spontán emisszió. Az erősítési együttható változása, küszöbáram. Modulációs frekvenciatartomány. Bekapcsolási tranziens. Gyakorlati lézerstruktúrák. Fabry-Perot lézerek, kvantum-gödör lézerek, Bragg reflexiós lézerek.

  Félvezető fotodetektorok. Fotodióda. PIN fotodióda. Heteroátmenetes fotodióda. Schottky-átmenetes fotodióda. PIN fotodióda frekvenciafüggése és tranziense. PIN fotodióda zaja. Lavina fotodióda.

  A fényforrások általában. A szilárdtest fényforrások fajtái: elektro-lumineszcens lámpák, LED-ek.LED-ek fajtái: színes és fehér fényű LED-ek. LED-ek fotometriai, radiometriai és termikus jellemzése, méréstechnikája.

  Modern, nagyteljesítményű (1-5W) LED-ek és LED clusterek. Teljesítmény LED-ek alkalmazásai.

  Kijelző eszközök. Katódsugárcső. Lapos kijelzők. Folyadékkristályos kijelzők. Folyadékkristályos kijelzők változatai Aktív mátrix, fekete mátrix kijelzők. LED mátrixos kijelzők. Digitális mikrotükör (DMD) kijelzők. Katódluminescens kijelzők. Plazma kisüléses kijelzők. Elektroluminescens kijelzők.

  Íntegrált optika. Planár hullámvezető, sugárnyaláb hasítók, iránycsatolók, kapcsolók, modulátorok. Bistabil állapotok, optikai számítástechnika.

  Optikai szálas hírközlő rendszerek. Digitális optikai szálas távközlési rendszerek. Adatátviteli rendszerek

  Félvezetős megújuló energiaforrás: napelem. A napenergia jellemzői, az energia transzport folyamata. A fény-villamos energiaátalakítás alapjai, a beépített potenciál szerepe. A fény és a félvezető kölcsönhatása, generáció,

  rekombináció, abszorpciós tényező. A fény-villamos energiaátalakítás hatásfoka, az elérhető elméleti hatásfok becslése. A hatásfokot csökkentő tényezők áramköri leírása. A maximális teljesítményhez tartozó munkapont meghatározása. Az energia koncentrálása, hatása a cella jellemzőire. A napelemes napenergia-hasznosítás gyakorlati kérdései: napelemek előállítási technológiái, egykristályos és polikristályos napelem cellák, amorf szilícium napelemek, vékonyréteg (CIS) napelemek.

  Az optikai sugárzás, fogalommeghatározások. Érzékelés, látás. Radiometria, fotometria, színmérés. Spektrum, spektrális eloszlás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán a hallgatók két kis zárthelyit írnak. Az aláírás feltétele mindkét kis zárthelyi minimum elégséges szintű megírása. A megszerzett aláírás tárgyismétlés esetén a következő induló szemeszterben beszámítható.

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsga szóbeli

  c. Elővizsga: min. jó kis zh. átlag esetén lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Amennyiben a kis zárthelyik nem érik el külön-külön az elégséges osztályzatot, a félév végén egyszeri javító zárthelyi írására lesz lehetőség. Ennek tematikája felöleli az egész félév anyagát. Vizsgaidőszakban zh-t pótolni a TVSz szerint lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő személyes időpont egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  John Gowar:�Optical Communication Systems� Prentice Hall, 1993. ISBN 0-13-638727-6

  http://www.eet.bme.hu/index2.html (�Elektronikus jegyzetek�)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Zólomy Imre

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.