Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IC tervezés

  A tantárgy angol neve: IC Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM400 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Farkas Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Gärtner Péter

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programtervezés, digitális tervezés, Elektronika I-II.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy megismerteti az integrált áramkörök tervezésének eszközeit és módszereit, a korszerű számítógépes tervezőrendszerek felépítését és funkcióit. Ismereteket ad az ezen rendszerekben alkalmazott tervezési (szimulációs és szintézis) lépések algoritmusairól, részletesen bemutatja a standard cellás IC tervezés menetét a specifikációtól a részletes layuout kialakításáig. Érinti a tesztelhetőre tervezés kérdéseit, ismereteket ad az analóg tervezés és az RF tervezés területéről is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Ismétlés, az IC technika alapjai

  A planáris technológia lényege, maszkok. Egyenszilárdságú technológia, kihozatal. Tervezési szabályok, lambdás tervezés

  (C)MOS alapismeretek. Alapkapuk és egyszerűbb áramkörök megvalósítása tranzisztor szinten: kapcsolási rajz, absztrakt layout, méretezés, részletes layout

  Az IC tervezés metodikája

  különböző absztrakciós szintek: leírásmódok, szimuláció, a terv ellenőrzése az adott absztrakciós szinten

  Top-down és bottom-up design, hierarchikus tervezés.

  Tervezőrendszerek

  Magas szintű IC tervezés

  Hardverleíró nyelvek (VHDL vagy Verilog). Viselkedési leírás, RTL leírás, struktúrális leírás.

  IP alapú tervezés

  Magas szintű szimuláció

  Hardverszintézis

  Standard cellás IC tervezés

  Cellakönyvtár fogalma

  Áramkörbevitel: logikai kapcsolási rajz, HDL szintű leírás, generált blokkok

  Pre-layout szimuláció

  Floor plan, részletes layout, post-layout szimuláció, gyártáselőkészítés

  Tervezőrendszerek:

  A nyílt tervezőrendszer fogalma.

  A Cadence Opus rendszer, mint példa áttekintése (standard cellás, illetve tranzisztor szintű tervezés).

  Tervezői "adatbázis", konfigurációs lehetőségek

  Tesztelhetőre tervezés, tesztelés

  Hibamodellek, hibaszimuláció

  Kombinációs hálózatok tesztelése

  Szekvenciális hálózatok tesztelése. A tesztelhetőség mértéke: beállíthatóság, megfigyelhetőség.

  Tesztelhetőre tervezés egyszerű módszerei, scan design

  Áramkörök felkészítése NYÁK szintű tesztelhetőségre: peremfigyelés (boundary scan)

  Tranzisztor szintű áramkörtervezés

  Standard cellák tervezése, full custom tervezés

  Analóg áramkörök tervezése: analóg alapkapcsolások. Analóg layout-ok kialakításának szempontjai. Parazita hatások, illeszkedési szabályok. Layout visszafejtés, LVS

  Az alkatrészek modellezési kérdései.

  Az RF tervezés kérdései, modellezési problémák

  Fizikai hatások figyelembevétele a szimuláció folyamán (pl. elektro-termikus szimuláció). Tokozás hatása (termikus, nagyfrekvenciás viselkedés)

  Az IC technika perspektívái, trendek

  Teljes rendszerintegráció egy chip-en: passziv alkatrészek, nem elektromos funkciók

  Deep-submicron technológia problémái, disszipációsűrűség, vezetékezés kérdései

  Temperature-aware design

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, esetnként on-line számítógépi demonstrációval.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból egy db. nagyzárthelyit íratunk.. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a min. elégséges zh. eredmény. A megszerzett aláírást későbbi vizsgázás esetén a TVSz szerint elfogadjuk.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

  c. Elővizsga: a tárgyból nem tartunk elővizsgát.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen nagy zh. estére a szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. A nagy zh vizsgaidőszakban a TVSZ szerint pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, ill. vizsganapok előtti napon, továbbá az előadóval történő személyes egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Neil Weste, Kamram Eshranghian: Principles of CMOS VLSI design, 1993 ISBN 0-201-53376-6

  Smith Douglas: HDL chip design, 2003 ISBN 0-9651934-3-8

  CADENCE tervezői útmutatók, tanszéki sillabuszok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Gärtner Péter

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.