Áramköri környezet kialakítása

A tantárgy angol neve: Circuit Environment

Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 4.

Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Mikroelektronika mellékszakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM359 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
4. A tantárgy előadója
Dr. Szabó Péter Gábor

 

Egyetemi adjunktus

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Dr. Bognár György

 

Egyetemi docens 

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Horváth Gyula 

 

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Áramkörtervezés az absztrakciótól a realizációig

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEEMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a modern integrált áramköri környezet tervezésének és kialakításának módszereivel, a tervezéshez szükséges különböző szoftver eszközökkel, a modern fejlesztő- és különböző fizikai szimulációs rendszerekkel. Részletesen tárgyalja a tervezés, tesztelés és szimuláció egyes lépéseit. Ismereteket ad ezek ipari alkalmazási módszereiről. Áttekintést nyújt a szimulációk és a különböző fizikai jelenségek matematikai és fizikai hátteréről.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

           Elektromos berendezések tervezésének folyamata a specifikációtól a realizációig. Top-down és bottom-up metodika alkalmazása az áramköri környezet (áramköri hordozók, összeköttetések, készülék házak, stb…) kialakításában.

           Tokozások parazita hatásainak vizsgálata RF, termikus és egyéb fizikai szempontok alapján.

           Áramköri környezet tervezésének, megvalósításának és tesztelhetőségének kérdései. Nagyfrekvenciás összeköttetések elektromágneses szimulációja, méretezése. Áthallási, zajelnyomási, signal integrity, stb… kérdések vizsgálata post-layout szimulációkkal, az iparban használt, modern CAD eszközök alkalmazásával. (Allegro, HyperLynx, …)

           Véges elem szimulátorok használata az áramköri tervezés folyamatában. Termikus és elektromágneses kompatibilitás kérdései. Szimulációs szoftverek működésének matematikai háttere.

           Áramköri környezet termikus, elektromágneses (EMC) és egyéb fizikai szempontú méretezése, tervezése, vizsgálata az iparban alkalmazott modern CAD eszközök használatával (FloTherm, FloPCB,…).

           A teljes áramköri környezet tesztelése (az alkatrészteszteléstől az áramköri hordozó tesztelésén át, a komplett berendezésig bezárólag). Megbízhatósági vizsgálatok (rázkódásteszt, pára és nyomásváltozás, stb.).

           Külső környezet hatásainak a vizsgálata a kész eszközre. Napfény (sugárzó hő), eső, szél, radioaktív sugárzás, por, túl hideg, túl meleg működési környezet, egyéb klimatikus adottságok hatásainak vizsgálata, ezek káros hatásait kiküszöbölő tervezési módszerek.

           Az áramköri környezet specifikálásának kérdései. Hogyan kell specifikálni valamit! Dokumentációs kérdések

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, amelyhez csatlakozóan a félév során gyakorlati/laboratóriumi órákra is sor kerül.

10. Követelmények a.         A szorgalmi időszakban:

 

A félév során 1db. zárthelyi dolgozatot iratunk. Az aláírás megszerzéséhez ennek legalább elégséges szinten való teljesítése szükséges. A megszerzett aláírás a következő szemeszterben továbbvihető.

 

b.         A vizsgaidőszakban:

 

A tárgyból szóbeli vizsgát tartunk.

 

c.         Elővizsga:

 

van.

 

11. Pótlási lehetőségek

A zh pótolható a szemeszter folyamán. A pótlási időszakban 1 pót-pót zh írható meg.

 

 

12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus segédletek a következő címen: www.eet.bme.hu

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Horváth Gyula

 

Egyetemi adjunktus

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Szűcs Zoltán

 

ÓraadóElektronikus Eszközök Tsz

 

Dr.Bognár György

 

Egyetemi docens

 

Elektronikus Eszközök Tsz