Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramköri környezet kialakítása

  A tantárgy angol neve: Circuit Environment

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Mikroelektronika mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM359 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szabó Péter Gábor

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr. Bognár György

   

  Egyetemi docens 

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Horváth Gyula 

   

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Áramkörtervezés az absztrakciótól a realizációig

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a modern integrált áramköri környezet tervezésének és kialakításának módszereivel, a tervezéshez szükséges különböző szoftver eszközökkel, a modern fejlesztő- és különböző fizikai szimulációs rendszerekkel. Részletesen tárgyalja a tervezés, tesztelés és szimuláció egyes lépéseit. Ismereteket ad ezek ipari alkalmazási módszereiről. Áttekintést nyújt a szimulációk és a különböző fizikai jelenségek matematikai és fizikai hátteréről.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

             Elektromos berendezések tervezésének folyamata a specifikációtól a realizációig. Top-down és bottom-up metodika alkalmazása az áramköri környezet (áramköri hordozók, összeköttetések, készülék házak, stb…) kialakításában.

             Tokozások parazita hatásainak vizsgálata RF, termikus és egyéb fizikai szempontok alapján.

             Áramköri környezet tervezésének, megvalósításának és tesztelhetőségének kérdései. Nagyfrekvenciás összeköttetések elektromágneses szimulációja, méretezése. Áthallási, zajelnyomási, signal integrity, stb… kérdések vizsgálata post-layout szimulációkkal, az iparban használt, modern CAD eszközök alkalmazásával. (Allegro, HyperLynx, …)

             Véges elem szimulátorok használata az áramköri tervezés folyamatában. Termikus és elektromágneses kompatibilitás kérdései. Szimulációs szoftverek működésének matematikai háttere.

             Áramköri környezet termikus, elektromágneses (EMC) és egyéb fizikai szempontú méretezése, tervezése, vizsgálata az iparban alkalmazott modern CAD eszközök használatával (FloTherm, FloPCB,…).

             A teljes áramköri környezet tesztelése (az alkatrészteszteléstől az áramköri hordozó tesztelésén át, a komplett berendezésig bezárólag). Megbízhatósági vizsgálatok (rázkódásteszt, pára és nyomásváltozás, stb.).

             Külső környezet hatásainak a vizsgálata a kész eszközre. Napfény (sugárzó hő), eső, szél, radioaktív sugárzás, por, túl hideg, túl meleg működési környezet, egyéb klimatikus adottságok hatásainak vizsgálata, ezek káros hatásait kiküszöbölő tervezési módszerek.

             Az áramköri környezet specifikálásának kérdései. Hogyan kell specifikálni valamit! Dokumentációs kérdések

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, amelyhez csatlakozóan a félév során gyakorlati/laboratóriumi órákra is sor kerül.

  10. Követelmények a.         A szorgalmi időszakban:

   

  A félév során 1db. zárthelyi dolgozatot iratunk. Az aláírás megszerzéséhez ennek legalább elégséges szinten való teljesítése szükséges. A megszerzett aláírás a következő szemeszterben továbbvihető.

   

  b.         A vizsgaidőszakban:

   

  A tárgyból szóbeli vizsgát tartunk.

   

  c.         Elővizsga:

   

  van.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zh pótolható a szemeszter folyamán. A pótlási időszakban 1 pót-pót zh írható meg.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus segédletek a következő címen: www.eet.bme.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Horváth Gyula

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Szűcs Zoltán

   

  ÓraadóElektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr.Bognár György

   

  Egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz