Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramkörtervezés az absztrakciótól a realizációig

  A tantárgy angol neve: Circuit Design from Abstraction to Realisation

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. január 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Mikroelektronika mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM284 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czirkos Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Nagy Gergely

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Horváth Péter

  doktorandusz

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Jelen tárgy mellett nem vehető fel együttesen a VIIM276, VIIM340 és VIMIM238

   

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a digitális hardvertervezés legmodernebb eszközeit és a fizikai realizáció lehetséges módjait, beleértve a működő áramköri mag tágabb fizikai környezete hatásainak figyelembevételét és az áramkör tesztelésének kérdéseit is. A tárgy bemutatja az absztrakt rendszertervezést UML felhasználásával, majd a hardver-szoftver partícionálás, illetve a hardvertervezés támogatását a SystemC nyelv felhasználásval. Az elvi ismeretek mellett cél a SystemC használatának bemutatása egy professzionális EDA környezetben és annak bemutatása, hogy milyen lépéseken keresztül vezet az út a tényleges, fizikai realizációig akár egy ASIC áramkör, akár programozható eszköz (FPGA) segítségével.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az UML használata az absztrakt tervezésben.

  A SYSTEM C hardverleíró nyelv, ezen belül: a SystemC, mint a C++ kiterjesztése. Modulok, process-ek, signal-ok. Port és signal. Adattípusok, órajelek. Absztrakciós szintek. A szimulációs kernel. Jelalak-figyelés.

  A SystemC nyelven készített hardverleírások szimulációs kérdései.

  Hardver és beágyazott szoftver együttes tervezése, együttes szimulációja.

  A SystemC nyelven készített hardverleírások szintetizálhatósági kérdései, ezen belül: Szintaktikai követelmények. Támogatott adattípusok. Támogatott műveletek. Támogatott vezérlési szerkezetek. Osztályok, struct-ok, függvények használata. Egyéb betartandó szabályok.

  Vezető EDA gyártók SystemC implementációi. A SystemC és más HDL-ek kapcsolata

  Tervezési esettanulmányok: A CORDIC processzor. Közlekedési lámpa-vezérlő.

  Szintetizálás ASIC-re és FPGA-ra

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, amelyhez csatlakozóan a félév során gyakorlati/laboratóriumi órákra is sor kerül

  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban:

  A félév során két zárthelyi dolgozatot íratunk. Az aláírás megszerzéséhez ennek legalább elégséges szinten való teljesítése szükséges. A megszerzett aláírás későbbi szemeszterekbe tovább vihető két évig.

  b.         A vizsgaidőszakban:

  A tárgyból a félév befejeztével írásbeli vizsgát kell tenni. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése

  c.         Elővizsga:

  A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsgát tartunk. Az elővizsgán az vehet részt, akinek zárthelyi eredménye jeles.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zh pótlására egyszeri lehetőséget adunk a szemeszter folyamán. Egy pót-pót zh még megírható a pótlási héten is..

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1666-2005 IEEE Standard SystemC Language Reference Manual

  http://shop.ieee.org/ieeestore/Product.aspx?product_no=SS95505

   

  Introduction to SystemC tutorial

  http://www.esperan.com/pdf/Esperan_SystemC_tutorial.pdf

   

  SystemC User’s Guide v2.0.1

  https://www.systemc.org/projects/sitedocs/document/v201_Users_guide/en/1

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr.Poppe András

   

  Egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Nagy Gergely

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz