Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nanoelektronika

  A tantárgy angol neve: Nanoelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Mikro- és nanoelektronika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM252 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Zólomy Imre

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A mikroelektronikai eszközök méretének rohamos csökkenése következtében egyrészt a hagyományos félvezető eszközökben, pl. a MOS FET tranzisztorokban, új, kvantummechanikai jelenségek lépnek fel, másrészt a méretcsökkenés és a technológia fejlődése új elven működő eszközök kifejlesztését tették lehetővé, melyek perspektivikusan át fogják venni a működésük határához elérkező hagyományos eszközök szerepét. A tárgy célja a hagyományos eszközökben fellépő új kvantummechanikai jelenségek, az új eszközök működésének, fizikájának és technológiájának ismertetése, valamint a méretcsökkentés fizikai határainak ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítástechnika, információ technológia és az ULSI kapcsolata, analóg és digitális információfeldolgozás. Eszköz nemlinearitás mint a digitális technika alapja. Részecskék potenciálgödörben, elvi korlátok: kT, zajok, fluktuációk

   Az integrálás elvi és gyakorlati korlátai, adalékolás, szigetelés, litográfia. Alapvető fizikai törvények és elvek (határozatlansági reláció, hullámelhajlás, sztochasztikus folyamatokra vonatkozó törvények). Karakterisztikus távolságok és idők (diffúziós hossz, Debye hossz, tértöltés kiterjedése, elektron hullámhossz, fény hullámhossz, atomi távolságok,

  adalékatomok távolsága, élettartamok, dielektromos relaxációs idő). Terjedési idő, energia- fogyasztás, disszipáció, hőelvezetéssel kapcsolatos korlátok. 

  A Schrödinger egyenlet és megoldásai egyszerűbb esetekre. Energiaszintek zárt potenciálgödörben. A tunnelhatás. A tunneláram számítása, a WKB módszer.

  A nagymértékű méretcsökkentés következtében fellépő új, kvantummechanikai jelenségek és következményeik a MOS FET és bipoláris tranzisztorokban. Tunneláramok a gate szigetelőkben és a pn átmenetekben. Rezonáns jelenségek a csatornában. Az inverziós réteg fizikája, alsávok kialakulása, az elektroneloszlás módosulása és következményei. A Si-SiO2 határréteg nanostruktúrája. Kétdimenziós elektrongáz és szerepe a MESFET és HEMT eszközökben.

  Rezonáns tunnel eszközök. Kettős gátas dióda, rezonáns tunnel bipoláris tranzisztor (RTBT). Ballisztikus injekció és transzport jelenségek.  Többállapotú RTBT. Unipoláris rezonáns tunnel tranzisztor. Szuperrács bázisú tranzisztor. Forróelektron tranzisztor.

  Egy-elektronos eszközök. Egy-elektronos áramkörök, egy-elektronos memóriacella.          Spintronika. Spin transzport fém rétegekben.

  Lehetséges spintronikai eszközök.

  Kvantumelektronika: Kvantumgödrök, kvantumszálak és alkalmazásaik. Félvezető nanostruktúrák optikai és transzport tulajdonságai. Fotonikus kristályok. Pórusos szilícium.

  Szén nanocsövek és nanoeszközök. Felépítés, tulajdonságok. Szén nanocsöves FET. Alkalmazási lehetőségek

  Bioelektronika: Szerves félvezetők, molekuláris elektronika. Elektromos vezetés szerves molekulákban. Szerves diódák és triódák. Szerves félvezetőkből felépített áramkörök.

  Nanoelektronikai elemekből felépített számítógép struktúrák. Nanoelektronikai eszközök modellezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 2 db nagy zh legalább elégséges szintű megírása

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét nagy zh pótolható, a pótlási időszakban a TVSz-nak megfelelően az egyik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történt előzetes egyeztetés szerint lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S.M. Sze:High-Speed Semiconductor Devices, Wiley-Interscience Publication, 1990, ISBN 0-471-62307-5

  M.J. Kelly: Low-Dimensional Semiconductors, Claredon Press, 1995, ISBN 0 19 851781

  S Luryi, J.M. Xu, A. Zaslavsky: Future Trends in Microelectronics, Wiley-Interscience Publication, 1999, ISBN 0-471-32183-4

  S.E. Lyshevski: Nano- and Microelectromechanical Systems, CRC Press, 2001, ISBN 0-8493-916-6

  Ezen kívül aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az internet-en elérhető anyagok. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Zólomy Imre

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.