Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Monolit integrált áramkörök készítése

  A tantárgy angol neve: Processing of Monolithic Integrated Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEJV55   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Timárné Horváth Veronika

  C. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Juhász László

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEE9355") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEEBV00") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEEM358") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEE9356") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgy nem vehető fel, ha a hallgató már kreditet szerzett a VIEEBV00 Napelemek laboratórium, a VIEEM358 Napelemkészítés vagy korábban a VIEE9356 Napelemek és VIEE9355 Monolit integrált áramkörök készítése c. tárgyakból.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A monolit IC technológia alapvető eljárásainak elméleti és gyakorlati bemutatása a lehető legegyszerűbb formában úgy, hogy a teljes technológiai folyamat viszonylag rövid idő alatt áttekinthető és végigvihető legyen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. blokk

  Elvégzendő feladat ismertetése, balesetvédelmi oktatás

  Félvezető fizikai ismétlés, a készítendő áramkör működése, felépítése

  Kritikus tényezők és gyártási lépések, a tisztaság szerepe

  2. blokk

  A Si anyag megismerése: mechanikai és elektromos tulajdonságok

  Típusmérés és fajlagos ellenállás mérése az alapanyagon

  A tisztaszoba bemutatása, berendezések jellemzése

  3. blokk

  Felületelőkészítés, termikus oxidáció: elmélet és gyakorlat

  Csőkemencék felépítésének, részegységeinek megismerése

  Száraz és nedves oxidáció összehasonlítása, növekedési sebesség számítása

  4. blokk

  Fotolitográfia: lakktípusok, megvilágító rendszerek, előhívás, tisztítás jelentősége

  Vastagoxid megmunkálása fotolitográfiával

  Oxidvastagság mérése

  5. blokk

  Félvezető adalékolási eljárások

  Diffúzió elméleti háttere: Fick-egyenletek, kétlépéses diffúzió, forrásanyagok

  Saját diffúziós folyamat jellemzése, kézi számítás, szimuláció

  6. blokk

  Diffúzió elkészítő lépései

  Elődiffúzió és behajtás

  7. blokk

  Diffúzió minősítése

  Típus megváltozásának ellenőrzése, fajlagos ellenállás mérése, átmenet mélységének meghatározása

  8. blokk

  A gate oxid minőségének kérdései, hibák, várható következmények, hőkezelés szerepe

  Nyitófeszültség csökkentésének lehetőségei

  9. blokk

  Gate oxid növesztése, hőkezelése

  A réteg megmunkálása fotolitográfiával

  10. blokk

  Gate oxid minősítése: C-V mérés ismertetése, a kvázi-statikus és a nagyfrekvenciás

  C-V görbe, C-T karakterisztika

  C-V görbe eltolódásának és elhajlásának fizikai és technológiai okai, azok kiküszöbölése

  11. blokk

  Fémréteg felviteli eljárások

  Fémezéssel szemben támasztott követelmények

  Vákuum előállítása, mérése, szivattyúfajták, alkalmazási határok

  Fémréteg leválasztása vákuumgőzöléssel, fotolitográfia, fémréteg hőkezelése

  12. blokk

  C-V görbe felvétele kísérőszeleten, szimulációs és a mért eredmények összehasonlítása

  Töltéshordozó élettartam és alapanyag adalékolásának vizsgálata C-T méréssel

  Szeleten mérés tűs mérővel, tranzisztor karakterisztikák felvétele, jellegzetes értékek mérése és kiszámítása

  13. blokk

  Szeletdarabolási módszerek

  Kötési módok ismertetése, eutektikus ötvözés folyamata

  Termokompresszió, ultrahangos kötés, további eljárások

  14. blokk

  Kész IC-k gyémánttűs darabolása, beültetése és ultrahangos kikötése

  IC-k bemérése

  Videó vetítése: gyári folyamatok összehasonlítása saját laboratóriumunkkal, kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat

  Folyamatos előadás mellett minden csoport (4-6 fő) végigvisz 3 szilícium szeletet a technológiai lépéssorozaton, ahol lehetséges, minősíti az elvégzett eljárás eredményét, végül beméri a kész áramkört. (A laborműveletek időbeosztását a csoportokkal közös megbeszélés alapján alakítjuk ki).

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Valamennyi technológiai lépés hiánytalan végigvitele, jegyzőkönyv leadása. A félév során 1 db. zárthelyit íratunk az utolsó előtti oktatási héten. Az aláírás és félévközi jegy megszerzésének feltétele a min. elégséges zh megírása.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pót ZH-t az utolsó oktatási héten, pót-pót ZH-t a pótlási héten lehet írni.

  A jegyzőkönyv pótlás jelleggel a pótlási héten beadható.

  Elmaradt technológiai lépés pótlására rendkívüli esetben más csoportba való becsatlakozással lesz lehetőség. A pótlási időszakban az elmaradt művelet pótlása a félvezető technológiai berendezések igen költséges üzemeltetése miatt nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő egyeztetés alapján folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kéziratos segédanyagok, mérési útmutató

  Dr. Erlaky György: Integrált áramkörök technológiája és konstrukciója II., Műegyetemi Kiadó, 1994. (51170)

  Dr. Mojzes Imre (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia, Műszaki Könyvkiadó, 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  jegyzőkönyv elkészítése
  6
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Timárné Horváth Veronika

  C. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Juhász László

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz