Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Félvezető anyagok és eszközök fizikája

  A tantárgy angol neve: Physics of Semiconductor Materials and Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. augusztus 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Ph.D. képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEDK01   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Neumann Péter Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zólomy Imre

  Professor emeritus

  BME EET

  Kerecsenné Dr. Rencz Márta

  Egyetemi tanár

  BME EET

  Dr. Neumann Péter

  Egyetemi adjunktus

  BME EET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, mikroelektronika, szilárdtest fizika, félvezetők.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Áttekintés a félvezető anyagok és eszközök fizikájáról, a félvezetőkkel kapcsolatos korábbi tudás elmélyítése. Az itt nyert tudásanyag megalapozza a félvezető eszközökkel kapcsolatos más Ph.D. tárgyak megértését és elsajátítását. Különösen segíti a rendkívüli kisméretű, valamint a nanoelektronikai és nanomechanikai eszközök, továbbá az érzékelők működésének megértését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Elektron szilárdtestekben. Állapotsűrűség, betöltöttség. Alapvető rácsstruktúrák. Reciprokrács. Felületek és határfelületek. Szóródási mechanizmusok. Elektronok a periódikus potenciáltérben. 

  2. Félvezető sávstruktúrák. Heteroátmenetek, kvantum gödrök és szuperrácsok sávstruktúrája. Sávstruktúra változása mechanikai feszültség hatására.

  3. Félvezetők adalékolása, erősen adalékolt félvezetők. Rácsrezgések, fononok, fonon statisztika, fononok a heteroátmenetekben. Transzport jelenségek, Boltzmann egyenlet. Szóródások kristályhibákon, adalékatomokon és töltéshordozókon.

  4. Sebesség-térerő összefüggések, töltéshordozó transzport. Ballisztikus transzport igen kis méretek esetén. A túllövés jelensége. Transzportjelenségek heteroátmenetekben, kvantumstruktúrákban és szuperrácsokban. Generáció, direkt és indirekt rekombináció. Alagúthatás, alagútáram. Félvezetők és fotonok kölcsönhatása. Sávon belüli és sávok közötti átmenetek. Félvezetők mágneses térben. Rácshibák félvezetőkben. Termikus jelenségek félvezetőkben.

  5. A pn átmenet. Sávdiagram. Kiürített réteg és kapacitása különböző adalékprofilok esetén. Áram-feszültség karakterisztika.  Nyitóirányú másodlagos effektusok. Rekombinációs áram a kiürített rétegben. Soros ellenállás és modulációja. Nagyszintű injekció. Árambefűződés. Idealitási tényező. Záróirányú másodlagos effektusok. Generációs áram a kiürített rétegben. Lavinaletörés, a letörési feszültséget meghatározó tényezők. Görbület hatása a letörési feszültségre.

   

  6. Termikus ellenállás, termikus megfutás. Kisjelű helyettesitőkép, a kisjelű admittancia frekvenciafüggése. Pn ámenet kapcsolóóüzeme. Kapcsolási idők és az azokat befolyásoló tényezők.

   

  7. Különleges dióda sturuktúrák. A PIN dióda. Felépítés, nyitó és záróirányú viselkedés, letörési feszültség. Kisjelű admittancia, határfrekvencia. Fém-félvezető átmenet. Schotttky dióda. Felépítés, áramok a diódában, tulajdonságok. Ohmos fém-félvezető átmenetek. N-n típusú heteroátmenet mint gyors kapcsoló. Bulk-barrier dióda.

             

  8. A bipoláris tranzisztor. Felépítés, alapvető működés, karakterisztikák. Az áramerősítési tényező munkapontfüggése, rekombinációs áram, nagyszintű injekció hatása. Áramkiszorítás jelensége, konstrukciók csökkentésére. Letörési feszültségek, átszúrás. Tranzisztorok struktúrájának optimalizálása.

   

  9. Kisjelű viselkedés és helyettesítőképek. Határfrekvenciák és függésük az eszközstruktúrától. A határfrekvenciák növelésének konstrukciós lehetőségei. A tranzisztor kapcsolóüzemű viselkedése, kapcsolási idők számítása.

   

  10. A heteroátmenetes bipoláris tranzisztor (HBT). Az emitter-bázis heteroátmenet hatása az emitterhatásfokra, optimalizálási lehetőségek a határfrekvencia növelésére.  A HBT-k fajtái. Vegyületfélvezetős, SiGe HBT, poliszilicium emitteres tranzisztor.

             

  11. Tirisztorok. Felépítés, működés, karakterisztika, jellemzők. Az erősítési tényező áramfüggése és hatása a karakterisztikára. dU/dt és dI/dt problémája. Tranziens viselkedés.

   

  12. A MOS struktúra. Akkumuláció, kiürülés, inverzió, mélykiürülés. Felületti térerő és potenciál összzefüggése. Küszöbfeszültség. A MOS kapacitás munkapont és frekvenciafüggése. Kapacitástranziens. A MOS FET felépítése, működése. Az áram-feszzültség karakterisztika és tartományai. A szubsztrátelőfeszítés hatása. A helyfüggő küszöbfeszültség.  Kisjelű viselkedés, nagyfrekvenciás tulajdonságok, kapacitások és a futási idő hatása, határfrekvenciák. Kapcsolóüzemű viselkedés.       

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 1 nagyzárthelyi elégséges szintre való megírása.

  b.       vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli.

  c.              Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek

  Az utolsó oktatási héten pótzh írását biztosítjuk, pót-pót ZH főszabály szerint nincs. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Bejelentkezés alapján, folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  C. Kittel: Bevezetés a szilárdtestfizikába. Műszaki Könyvkiadó, 1981

  Van der Ziel: Szilárdtest elektronika. Műszaki Könyvkiadó, 1982

  S.M. Sze:Physics of Semiconductor Devices. Wiley&Sons, 1981

  J. Singh: Physics of Semiconductors and their Heterostructures. Mc Graw-Hill, Inc 1993

              ISBN 0-07-057607-6 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  28

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  18

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  48

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rencz Márta

  Egyetemi tanár

  BME EET

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  BME EET