Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronika és mikrorendszerek

  A tantárgy angol neve: Microelectronics and Microsystems

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Ph. D. tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEED071 PhD 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Péter Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Péter Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Zólomy Imre

  professor emeritus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Kerecsenné Dr. Rencz Márta

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VLSI áramkörök, Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy megismerteti a hallgatókat a mikroelektronika korszerű megoldásaival és legújabb eredményeivel, valamint az integrált mikrorendszerek (MEMS, MOEMS) jellegzetes struktúráival, azok működési elvével. Részletesen tárgyalja a konstrukció és a tesztelés kérdéseit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alkatrészek (tranzisztor, ellenállás, kondenzátor, stb.) megvalósítása a bipoláris és a MOS technológiákban. Jellemzőik, elektromos kvalitásaik az alkalmazott technológia függvényében. Technológia és eszközkonstrukció összefüggései. Az eszközök modellezésének kérdései. A szubmikronos eszközök megvalósítása által felvetett új problémák. Elektromigráció.

   

  A mikrorendszer meghatározása. A méretcsökkentés (scale down) hatása a (mikro)rendszerek jellemzőire. Karakterisztikus távolságok és idők származtatása és szerepe a mikrotechnikában. Mikro(mechanikai) rendszerek megvalósítására alkalmas speciális technológiai eljárások: nagy magasság/szélesség viszony elérése. Felületi és tömbi megmunkálási technikák: réteg leválasztás, megmunkálás, izotrop és anizotrop marási technikák, száraz marás (plazma marás), nedves kémiai marási eljárások, elektrokémiai eljárások, marási szelektivitás. Szeletek egymáshoz kötése. Feláldozandó réteg technika. Az IC gyártással kompatibilis módszerek. A LIGA eljárás. Szabványos MEMS technológiák: MUMPS, SUMMiT V, TDSI MIDIS, AMS Bulk Micromachining stb.

  A szilárdságtan alap-összefüggései. Feszültség, deformáció, Hooke törvény. Csúsztató feszültség. A szilárdságtan tenzor elmélete. A feszültségtenzor és a deformációtenzor. Tenzoriális rugalmassági modulus. A szilícium esete. A hajlított rúd. A másodrendű nyomaték. A görbületi sugár függése a nyomatéktól. A csavart rúd. A hajlításra terhelt konzol alakváltozása. A rugóengedékenység számítása. A mindkét végén befogott rugó engedékenysége. Konzol mechanikai rezonancia-frekvenciájának számítása (hajlító módus). Koncentrált paraméteres közelítés. Az elosztott paraméteres probléma differenciál-egyenlete.

  Mechanikai érzékelők: gyorsulásmérő egység. Felépítés, működés. Az érzékenység számítása. A gyorsulás-mérőben alkalmazható elmozdulás érzékelési módok. Nyomásmérő mikroérzékelők (abszolút és relatív), membrántechnológiák.

  Az elektro-termikus transzportegyenletek. Seebeck, Peltier és Thomson effektus. Hőmérséklet érzékelők: termoellenállás, pn diódás érzékelő, bipoláris tranzisztoros érzékelő. A PTAT elv. MOS tranzisztoros érzékelő. Hőmérséklet gradiens érzékelés termoelemmel.

  Termikus elvű infravörös sugárzás érzékelő. Az érzékenység számítása (zajjal megegyező bemeneti jelszint). Termikus elvű effektív érték mérő. Áramlási sebesség és irány érzékelése termikus elven.

  Egyéb mikroérzékelők: elektromos, mágneses, sugárzás és kémiai érzékelők.

  Beavatkozók: fénymoduláció elfordítható mikrotükörrel. Az elektrosztatikus mozgatás nyomatékának számítása. Nyomaték-elfordulás diagram, a lehetséges stabil állapotok. Elektrosztatikus mikromotorok és egyéb mozgató mechanizmusok.

  Áramlástan alapjai, mikrofluidika, Lab-on-Chip rendszerek. Pneumatikus mikrorendszerek: pneumatikus erősítő mikromegmunkálással. Mikrorendszerek hűtése.

  Jellegzetes méréstechnikai módszerek, amelyek a használatos anyagok és struktúrák villamos, optikai, mikromechanikai tulajdonságainak mérésére szolgálnak (elektronmikroszkópia, mikroanalitika, röntgenvizsgálati és mikromechanikai letapogatáson alapuló módszerek, infravörös termográfia, termikus tranziens tesztelés, fotonikai eszközök (LED) kombinált optikai, elektromos, termikus tesztelése)

   

  Elektromos, mechanikai, optikai elemeket tartalmazó komplex mikrorendszerek tervezési, megvalósítási, tesztelési kérdései. A tervezés gépi eszközei: fizikai szimulátorok. Modellezés (ROM, kompakt modellezés, elosztott és koncentrált modellek); csatolt multi-domain rendszerek leírása magasszintű nyelven.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és szeminárium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele 1 db házi feladat min. elégséges szintű kidolgozása: egy-egy mikroelektronikai vagy MEMS témájú, angol nyelvű folyóiratcikk feldolgozása és szeminárium jellegű előadása..

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsgát tartunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultálni az előadókkal történt személyes egyeztetés alapján lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mikroelektronika és Elektronikai Technológia, Szerk. Dr. Mojzes I. Műszaki Könyvkiadó, 1995

  A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic circuits, Oxford University Press, 1998

  CMOS Analog Circuit Design, P.E.Allen, D.R. Holberg, Oxford University Press, 1987

  Microsensors, J.W. Gardner, John Wiley & Sons, 1994

  Mikromechanik, A. Heuberger (Hrsg), Springer Verlag, 1991

  IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems folyóirat egyes számai

  MSTnews International Newsletter on Microsystems and MEMS folyóirat egyes számai

  Clemens J. M. Lasance András Poppe: Thermal Management for LED Applications, Springer 2014

  Vijay K. Varadan, K. J. Vinoy, S. Gopalakrishnan: Smart Material Systems and MEMS:

  Design and Development Methodologies, John Wiley & Sons, 2006

  Volker Kempe: Inertial MEMS Principles and Practice, Cambridge University Press, 2011

  Stephen D. Senturia: Microsystem Design, Kluwer Academics Publisher 2002

  Baltes, Brand, Fedder Hierold, Korvink, Tabata: Advanced Micro & Nanosystems Volume 2 CMOS – MEMS, Wiley-VCH, 2005

  Maluf, Williams: An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering, Artech House, Inc., 2004

  Lau, Lee, Premachandran, Aibin: Advanced MEMS Packaging, The McGraw-Hill Companies, 2010

  T. Bechtold E.B. Rudnyi J.G. Korvink: Fast Simulation of Electro-Thermal MEMS, Springer, 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Vladimír

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Kovács Ferenc

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Kerecsenné Dr. Rencz Márta
  egyetemi tanár
  Elektronikus Eszközök Tanszéke