Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Komplex hardvertervezés I.

  A tantárgy angol neve: Complex Hardware Design I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

  Mérnök informatikus szak

   

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEBV04   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
  4. A tantárgy előadója
  Dr.Ress Sándor

   

  Egyetemi docens

   

  EET
  Horváth Gyula

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Kovács Zoltán György

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Marosy Gábor Elemér

   

  Doktorandusz

   

  EET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális Technika, Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEE9006") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Ajánlott: Beágyazott információs rendszerek VIMIA359

  A tárgyat nem veheti fel, aki már kreditet szerzett a VIEE9006 Digitális áramkörök megvalósítása programozott mikroáramkörökkel I. c. tárgyból.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy bemutatja a mai modern komplex hardver rendszerek tervezését az ötlet megszületésétől a kivitelezésig. A tárgy lényegi célkitűzése az elméleti ismeretek elsajátításán túl a gyakorlatban felmerülő problémák és megoldások ismertetése konkrét esettanulmányokon keresztül. A hallgatók megismerkedhetnek a területen megtalálható piacvezető tervezőrendszerekkel és metódusokkal. A tárgy célja bemutatni a modern hardverelemek világát és a bennük rejlő lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az ipar által támasztott követelmények ismertetésére és bemutatjuk, miként lehet ezen követelményeknek megfelelő rendszereket tervezni a különböző kapcsolódó területek – gépészet, termikus problémák – figyelembe vételével.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Bevezetés: doboztól a dobozig, specifikációtól a kész realizált eszközig. A hallgatók megismertetése egy teljes prototípus kivitelezésének feladataival: a specifikálástól a bedobozolt eszközig, kiegészítve a dokumentációs követelményekkel.

   

  2. hét: Tervezési metódusok. A komplex tervezésnél fellelhető alternatívák bemutatása, különös tekintettel a speciális szegmensek: rendszertev, hardver, szoftver, megvalósuló háromdimenziós eszköz; szétválasztására a tervezés folyamán.

   

  3. hét: A komplex tervezést támogató MCAD és ECAD rendszerek bemutatása. A hallgatók megismerkedhetnek a modern tervezést segítő CAD szoftverekben rejlő lehetőségekkel, különös tekintettel a villamos és gépészeti tervezés határterületére. Meghívott előadó.

   

  4. hét: Specifikációs kérdések. Néhány esettanulmányon keresztül bemutatjuk a hallgatóknak, hogy miként határozható meg egy feladat specifikációja szakmai tartalom szempontjából.

   

  5. hét: Projekt rendszerterv, ütemezés, Gantt-diagramm és egyéb vizualizációs módszerek. Betekintés a projekt megvalósulásának kulcskérdésébe: a projektfolyamatba. Néhány példán keresztül bemutatásra kerül, milyen okok vezethetnek a projekt kudarcához.

   

  6. hét: Rendszerszemlélet, rendszerintegrációs direktívák bemutatása. Különböző bonyolultságú rendszerek alkalmazási terület szerinti osztályozása, néhány esettanulmányon keresztül.

   

  7. hét: Feladatok deklarálása, tematikai szétválasztás hardver és szoftver szegmensek szempontjából. Központi HW alternatívák bemutatása feladatbonyolultság szerint. Feladatorientált hardveroptimalizálási lehetőségek áttekintése.

   

  8. hét: Hardvermegvalósítási lehetőségek összehasonlítása feladat-orientáció szerint a mikrokontrollerektől a full custom ASIC áramkörökig. Bemutatásra kerülnek a különböző technológiák adta lehetőségek és az összefüggések a specifikáció, rendszerterv és a választott technológia között.

   

  9. hét: Kommunikáció összetett rendszerekben, topológiai és technológiai kihívások figyelembe vételével. Alternatívák átfogó elemzése a különböző szinteken: tokon belül, panelen belül, rendszeren belül.

   

  10. hét: Vezetékes és vezeték nélküli tápellátás kérdései, szemléletbeli különbségek. Akkumulátorok jellemző típusainak és töltő/vezérlő elektronikáik bemutatása. Akkumulátormodellezés kérdései és töltéskapacitás optimalizálásának lehetőségei mind hardver mind szoftver szempontokból.

   

  11. hét: Nagyteljesítményű részegységek integrálhatósága komplex rendszerekbe. Több-tápfeszültségű rendszerek problémakörének bemutatása, teljesítmény-elektronikák integrálhatósági kérdései komplex rendszerekben.

   

  12. hét: Fizikai realizáció elektrotermikus vizsgálata. Komplex rendszerek termikus viselkedésének figyelembe vétele a tervezés folyamán. Termikus specifikációtól a rendszer termikus modellezéséig, termikus viselkedés monitorozási és mérési lehetőségei.

   

  13. hét: Komplex elektronika illesztése a gépészeti környezethez. Ütközésvizsgálat, integrációs és illesztési problémák feltárásának lehetőségei. Átjárhatóság ECAD és MCAD rendszerek között. Meghívott előadó.

   

  14. hét: A félév során tanultak áttekintése és rendszerbe foglalása. Workshop jellegű foglalkozás keretében egy virtuális projekt megtervezése esettanulmányként, megvalósíthatósági tanulmány szintig. Hallgatói ötletek megvitatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

              Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A félév során 1db ZH elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 25% súllyal részt vesz. Házi feladat elkészítése. Feladatkiadás a 4. oktatási héten. Beadás a 13. héten. A Házi feladat a végső érdemjegy kialakításában további 25% súllyal részt vesz.

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

  c.       Elővizsga: Van.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzh-t az utolsó oktatási héten, pót-pótzh-t a pótlási héten lehet írni. A házi feladat pótbeadása a pótlási héten lehetséges.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadók fogadási idejében, illetve igény szerint egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
   • Dr. Kovács Ferenc: ”Az informatika VLSI áramkörei” Pázmány Egyetem Elektronikus Kiadó, 2004. ISBN 963 86538 4 1
   • Elektronikusan elérhető előadás fóliák
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Ress Sándor

   

  Egy. docens

   

  EET
  Horváth Gyula

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Kovács Zoltán György

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Marosy Gábor Elemér

   

  Doktorandusz

   

  EET