Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Napelemek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Solar Cells Laboratory Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEBV00   1/0/1/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Plesz Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Plesz Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Neumann Péter Lajos

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Fizika, Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEEM358"))
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEEJV55"))
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEE9356"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A következő tárgyak korábbi hallgatása esetén ez a tárgy nem vehető fel:

  VIEEM358 Napelemkészítés, VIEEJV55 Monolit integrált áramkörök készítése és a  VIEE9356 Napelemek tárgy. Ajánlatos, de nem kötelező a VIEEAV99 kódú Napelemek és megújuló energiaforrások c. tárgy előzetes elvégzése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy áttekintést adjon a napelemek eszközfizikai, konstrukciós és technológiai ismereteiről. A tárgy keretében lehetőséget adunk minden hallgatónak, hogy a félvezető technológiai laboratóriumban egy Si egykristály alapú napelem cellát készítsen. A laboratóriumi gyakorlatok alkalmával a hallgatók megismerkednek az alapvető félvezető gyártástechnológiai műveletekkel, valamint az eszközkészítés során alkalmazott technológiai lépéseknek a működésre gyakorolt hatásával. A tárgy másik fontos célja a napelem cellák méréstechnikájának bemutatása. A mérés során fellépő problémák részletes tárgyalása jelentősen hozzájárul a napelem működésének jobb megértéséhez, így a hallgatók elméleti tudásukat ezúton is elmélyíthetik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. blokk

  Bevezetés a napelem működésébe, a napelem jellemző paramétereinek és karakterisztikáinak ismertetése.

  Különböző napelem anyagok és típusok bemutatása.

  2. blokk

  Bevezetés a napelem technológiába, alapvető gyártástechnológiai lépések bemutatása.

  Szilícium egykristály/multikristály előállítása, megmunkálása és fizikai jellemzői

  3. blokk

  Ismerkedés a szilícium szelettel, fizikai jellemzők mérésének módszerei, különböző alapanyagok mérése (Si szeletek geometriai méretei, adalékolásának típusa és mértéke

  Tisztaszoba bemutatása, a tisztaság szerepe a félvezető technológiában.

  4. blokk

  Szilícium szelet nedves kémiai tisztítása, felületi strukturálás, a kialakult struktúra optikai mikroszkópos vizsgálata.

  Hátoldali BSF réteg kialakítása szilárdfázisú diffúzióval, adalék anyag felpárologtatása

  5. blokk

  A Si termikus oxidációja elméletének és gyakorlatának ismertetése, különböző oxidált szeletek bemutatása, összehasonlítása

  Termikus oxidréteg vastagságának számítása, szimulációk

  6. blokk

  PSG marása a szelet felületről, a szelet kémiai előkészítése és termikus oxidnövesztés a kiszámított paraméterekkel.

  Az oxidréteg vastagságának mérése, a szelet bevonása fotoreziszt réteggel.

  7. blokk

  A szilárdfázisú diffúzió elméletének áttekintése.

  A hallgatói napelem diffúziós paramétereinek meghatározása szimulációval.

  8. blokk

  A szelet felületéről a védőoxid lemarása, az adalékanyag felpárologtatása és behajtása.

  A diffúzió minősítése: négyzetes ellenállás és diffúziós mélység mérése, majd a szelet fotoreziszttel történő bevonása.

  9. blokk

  UV litográfia elméletének ismertetése, a litográfia félvezető technológiában alkalmazott eszközeinek bemutatása.

  A szelet felületén ablaknyitás a kontaktusréteg számára nedves kémiai marással

  10. blokk

  A napelem cella fémezésének kialakítása, vezető réteg felvitele vákuumgőzöléssel.

  A vezető réteg megvastagítása fémgalvanizálással, a kontaktus réteg vastagságának és egyenletességének mérése.

  11. blokk

  Napelem cella méréstechnikájának elméleti ismertetése, a mérendő paraméterek kiválasztása, mérőberendezések bemutatása.

  Mérési gyakorlat, egy napelem cella és egy napelem modul kézi módszerrel történő bemérése.

  12. blokk

  A hallgatói napelem cellák automata mérőberendezéssel történő bemérése, a kézi és az automata módszer közti különbség bemutatása.

  Különböző technológiájú napelem cellák mérése, a kapott eredmények összehasonlítása.

  13. blokk

  Spektrális válaszfüggvény fogalmának és méréstechnikájának ismertetése, mérés különböző szerkezetű cellákon. A különböző spektrális válaszokból levonható következtetések, az alkalmazott technológia és a mért elektromos paraméterek összefüggése.

  A felületi fényreflexió hatása a cellák hatásfokára, reflexió mérése különböző felületi minőségű cellákon.

  14. blokk

  ZH írás, jegyzőkönyv beadás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A laboratóriumi gyakorlathoz tartozó elméleti háttér előadás szintű ismertetése, ezt követően a félvezető laboratóriumban a hallgatók elvégzik a gyakorlathoz tartozó gyártástechnológiai és mérési/minősítési műveleteket.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból 1 db nagy ZH-t iratunk az utolsó héten. A laborgyakorlatokról a hallgató jegyzőkönyvet készít (házi feladat). Az aláírás és a félévközi jegy megadásának feltétele a ZH legalább elégséges szintű teljesítése, valamint az összes laboratóriumi gyakorlat hiánytalan elvégzése és a jegyzőkönyv leadása. 


  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen ZH pótlására a szorgalmi időszakban 1 db pótZH-t iratunk. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs. A laboratóriumi gyakorlatok pótlására a rendkívül költséges technológia alkalmazása miatt csak a szemeszter folyamán, külön egyeztetve van lehetőség. A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése esetén a pótlási héten leadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.  Dr. Mizsei János, Timárné Horváth Veronika: Napelemek kézirat, www.eet.bme.hu

  2.  T. Markvart , L. Castaner: Practical Handbook of Photovoltaics, Elsevier Science, 2003.

  3.  Nemcsics Ákos: A napelem és fejlesztési perspektívái, Akadámiai kiadó, Budapest, 2001.

  4.  Photovoltaics CDROM, http://pvcdrom.pveducation.org/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Készülés előadásokra

  6

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  12

  Készülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  6

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Timárné Horváth Veronika

  c. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz