Számítógépes írásmodellezés

A tantárgy angol neve: Computational Script Modeling

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 7.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Mérnök informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEAV07   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor, Elektronikus Eszközök Tanszéke
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hosszú Gábor

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Kovács Ferenc

 

professzor emeritus

Elektronikus Eszközök Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a mérnöki modellezési és a matematikai statisztikai módszerek alkalmazásának bemutatása az alkalmazott informatika egy speciális területén, a számítógépes paleográfiában. A tantárgy hallgatói választ kapnak arra, hogy a legfontosabb Európában használt írások (latin, cirill, rúna, rovás) kialakulását milyen mérnöki eszközökkel lehet modellezni, és ezek az ismeretek hogyan használhatók ismeretlen feliratok megfejtésére. A tantárgy foglalkozik még a karakterkódolás problematikájának és a különböző kódolásokból az internetes kommunikációban adódó nehézségek bemutatásával.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét.:        A különböző karakterkódolásból adódó nehézségek az internetes kommunikációban. A karakterkódolás problematikája. A TRON, az  ISO/IEC 2022 és az Unicode karakterkódolási koncepciók.

2. hét.:        A korai karakterkódolások és a különböző kódlapok: ASCII, EBSDIC, ANSI X3.4, ISO-646, ISO-8859-1 (latin 1), ISO-8859-2 (latin 2), ISO 8859-3 (latin 3), ISO-2022-KR (koreai), CP852, ASMO 449 stb.

3. hét.:        Az ISO/IEC 10646 és az UCS. Az Unicode kódlapok: UTF-8, UTF-16, UTF-32, az Unicode bidi algoritmusa. Az ISO/IEC 2022 kódolás, mint az ISO/IEC 10646 alternatívája.

4. hét.:        Az írások fejlődésének modellezése. Alapfogalmak tisztázása, a számítógépes paleográfia, a fonetikus átírás, az allofón és a fonéma fogalma. Az írások fejlődése időfüggő modellezésének lehetősége és a nyelvészeti peremfeltételek figyelembevétele.

5. hét.:        A grafémamodellezés. A graféma mint objektum és jellegzetes tulajdonságai. A graféma időfüggő jellemzői: hangérték, földrajzi elterjedtség, grafémaalakok.

6. hét.:        A hangok reprezentálása, a nemzetközi fonetikai ábécé (IPA) és az egyes nyelvek hagyományos hangjelölési rendszereinek viszonya. A grafémák hangértékeinek leírása: a széles és szűk átírás fogalma.

7. hét.:        Mérnöki módszerek alkalmazása a grafémák fejlődésének leírására. A grafémaalak-összetettségi mutató és használata. Esettanulmány: különböző grafémaalak-összetettségi mutatójú grafémák leszármazásának vizsgálata, a megállapítások megbízhatóságának értékelése.

8. hét.:        Az írások fejlődésének és fennmaradásának feltételei. Az írások térbeli és időbeli kapcsolatai, írásfejlődési összefoglaló.

9. hét.:        Végeselemes módszerek használata az írások térbeli kiterjedésének és hatásának modellezésére, a történelmi és földrajzi peremfeltételek figyelembevétele. Grafémaalakító módszerek: a grafémaalakok fejlődésének vizsgálatából leszűrhető karakterisztikus topológiai transzformációk. A grafémaalakok származtatásának matematikai modellje.

10. hét.:    Adatelemzési módszerek áttekintése. Adatmátrix és távolságmátrix. Hasonlósági metrikák kategorikus és kvantitatív attribútumok esetén.

11. hét.:    Klaszteranalízis alkalmazása írásemlékek csoportosítására. Grafémaláncok hasonlóságának vizsgálata. Esettanulmány: eltérő időpontokban és földrajzi helyeken létrejött székely-magyar rovásábécék leszármazási viszonyainak elemzése klaszteranalízissel.

12. hét.:    Számítógépes írásfejlődés modellezése. A fonetikai változások leképeződése az írásfejlődésben. Esettanulmány: a föníciai HÉT graféma leszármazási kapcsolatai Európában és Ázsiában; a Nagyszentmiklósi aranykincsen és a Vargyasi keresztelőmedencén fennmaradt rovásfeliratokon megjelenő, a föníciai HÉT-ből levezethető grafémák elemzése, a fejlődésük során rajtuk végbement topológiai transzformációk áttekintése.

13. hét.:    Régi írásemlékek, feliratok megfejtése a grafémák topológiai jellemzőit leíró paramétereken alapuló, grafémaalakok eltérését minimalizáló algoritmus és időfüggő szótár-adatbázisok segítségével.

14. hét.:    Az egyes írásbeliségek grafémakészleteinek redundancia-vizsgálata. Leszármazási kapcsolat nélküli alaktani egyezések vizsgálata. A grafémák gyakoriságelemzése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, esetenként on-line számítógépi demonstrációval.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A vizsgára bocsátás és az aláírás előfeltétele a félévközi ZH megírása minimum elégséges szinten. Az aláírás a következő szemeszterben érvényes.
A félévközi jegy a ZH eredménye, amit a félév során elkészített és beadott házi feladatra (pl. tanulmány vagy szoftver alkalmazás) kapott jegy pozitív irányban módosíthat.
b. A vizsgaidőszakban:
A félévközi jegy megszerzésére, ill. a félévközi követelmények pótlására a vizsgaidőszak első 2 hetében, a hallgatókkal egyeztetett időben, egyetlen alkalommal, beszámoló dolgozat megírásával van mód. Ennek eredménye a félévközi jegy.
c. Elővizsga: Van

11. Pótlási lehetőségek A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező tananyag

Hosszú Gábor: „A grafémák leszármazási elemzése”, ASZPK 2012, Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012. december 1., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, megjelenés alatt, megjelenés után a weben keresztül szabadon elérhető.

Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai. Első kiadás, Budapest: Novella Kiadó, 2005, ISBN 963 9442 51 8.

Hosszú Gábor: Rovásatlasz. Oktatási segédlet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 2013: Első kiadás. Budapest: Milani, ISBN 978-963-08-5812-0.

Ajánlott irodalom

Gábor Hosszú: “A novel computerized paleographical method for determining the evolution of graphemes” chapter in book, Encyclopedia of Information Science and Technology, Second edition, Editor: Mehdi Khosrow-Pour, Information Science Reference, Hershey, New York, USA, under publication.

Raymond Eliza Ivan Pardede, Loránd Lehel Tóth, Gábor Hosszú, Ferenc Kovács, “Glyph Identification Based on Topological Analysis”, Scientific Workshop organized by the PhD school on Computer Science in the framework of the project TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. March 9, 2012. (megjelenés alatt).

Gergely Endre Tóth, Gábor Fodor, Raymond Pardede, Loránd Lehel Tóth, György András Jeney, & Gábor Hosszú: Survey of the clustering methods. Informatika. Vol. XIV. No. 2. Jun. 2012, pp. 45-48

Gábor Hosszú, Péter Krauth, Proposal for extending the annotation of the character “Y WITH DIAERESIS” in the BMP of the UCS. Individual Contribution for consideration by JTC1/SC2/WG2 and UTC, 12th August 2009. ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3759, http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3759.pdf.

Hosszú Gábor: „Topológiai eltérések minimalizálására visszavezetett graféma leszármazási vizsgálatok”, IKT 2012, Informatika Korszerű Technikái Konferencia, 2012. november 16-17., Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, megjelenés alatt

Tóth Loránd; Pardede, Raymond; Hosszú Gábor: „Grafémaanalízis kanonikus összetevők alapján”, IKT 2012, Informatika Korszerű Technikái Konferencia, 2012. november 16-17., Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, megjelenés alatt

Hosszú Gábor: „Az informatika írástörténeti alkalmazásai”, IKT 2010, Informatika Korszerű Technikái Konferencia, meghívott plenáris előadás, 2010. március 5-6., Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros. Kiadó: Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet. Szerkesztő: Dr. Cserny László. ISBN 978-963-9915-38-1, pp. 5-21.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

7

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

15

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

Vizsgafelkészülés


Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hosszú Gábor

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.